New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Дүйшеев Ж.А., Бердиев А.Т., Ибрагимова М.
 2. Дүйшеев Ж.А., Бердиев А.Т., Ибрагимова М.
 3. Zh. Duisheev, A. Berdiev, M. Ibragimova
Title
 1. ВОСПИТАНИЕ МАХМУДА КАШГАРИ-БАРСКАНИ
 2. МАХМУД КАШГАРИ-БАРСКАНИНИН ТАРБИЯСЫ
 3. THE UPBRINGING OF MAHMUD KASHGARI-BARSKANI
Abstract
 1. Значение «Словаря тюркских языков», написанного известным мыслителем Средней Азии эпохи средневековья и Ренессанса Махмудом Кашкари-Барскани, общественности не раскрыто полностью. Замечательные тексты этого произведения, прославляющие его время, различные аспекты войны и мира, социальной структуры, жизни и особенно его дидактическую ценность, нуждаются в изучении. Хотя люди усвоили большинство важных образовательных пословиц, теперь мы обращаем внимание на их историческую основу. Замечательные тексты этого произведения, прославляющие его время, различные аспекты войны и мира, социальной структуры, жизни и особенно его дидактическую ценность, нуждаются в изучении. Хотя люди усвоили большинство важных образовательных пословиц, теперь мы обращаем внимание на их историческую основу.
 2. Орто Азиянын Орто кылымдардагы ренессансынын көрүнүктүү өкүлү Махмуд Кашкари-Барскани жана ал тарабынан жазылган «Түрк тилдеринин Сөздүгүнүн» маани-маңызы он кылым өтсө да коомчулук үчүн толук ачыла элек. Аталган чыгарманын өз доорун даңазалаган ажайып тексттери, согуш жана тынчтыктын ар кыл өңүтү, коомдук түзүмү, тиричилиги, өзгөчө дидактикалык баалуулугу изилдөөгө муктаж. Мында кездешкен тарбиялык маанидеги маңыздуу макал-лакаптардын басымдуу бөлүгү эл арасына сиңип кеткени менен анын тарыхый негизи кайда жаткандыгына эми көңүл буруп жатабыз. Бул макалабызда жогоруда белгиленгендей, турмуштун түрдүү салааларына ылайык дидактикалык мааниси бар маалыматтарды маанимаңызына, коомдогу колдонулуу чөйрөсүнө карап, түрлөргө (аскердик, медициналык, тарбиялык, адамгерчилик ж.б.у.с.) бөлүштүрүп берүүгө аракет кылдык.
 3. The meaning of the «Dictionary of Turkic languages» written by Mahmud Kashkari-Barskani has not been fully disclosed to the public. Different aspects of this work, especially its didactic value, need to bestudied. Although the vast majority of proverbs and nicknames of educational significance are popular, we are now focusing on where their historical basis lies. As noted above in this article, we have tried to categorize didactic information according to its meaning, scope, and application in different areas of life. Whatever in this article, we have tried to categorize didactic information according to its meaning, scope and application in different areas (military, medical, humanity, personality) of life.
Keywords
 1. история, эпоха, воспитание, военная медицина, личность, человечество, дидактика.
 2. тарых, доор, тарбия, аскердик медицина, инсан, адамгерчилик, дидактика
 3. history, epoch, education, military medicine, personality, humanity, didactics.
Authors info
 1. Дyйшеев Женишбек Аматисакович, Международный университет, г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, профессор. Бердиев Асан Токсонович, Баткенский государственный университет, Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический инситутут, г. Кызыл-Кыя, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент. Ибрагимова Махабат, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Дүйшеев Жеңишбек Аматисакович, Эл аралык университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, профессор. Бердиев Асан Токсонович, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя гуманитардыкпедагогикалык институту, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент. Ибрагимова Махабат, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Zhenishbek Duisheev, International University, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, professor. Asan Berdiev, Batken State University, Kyzyl-Kiya Humanitarian-Pedagogical Institute, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor. Mahabat Ibragimova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Дүйшеев Ж.А., Бердиев А.Т., Ибрагимова М. ВОСПИТАНИЕ МАХМУДА КАШГАРИ-БАРСКАНИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 49-52