New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Шерова А.О., Шадимуратова А.А.
 2. Шерова А.О., Шадимуратова А.А.
 3. А. Sherova, A. Shadimuratova
Title
 1. КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО И СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
 2. КОНСТИТУЦИЯ – КООМДУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ДИНАМИКАЛЫК ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗИ
 3. THE CONSTITUTION IS THE BASIS FOR DYNAMIC AND STABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND STATE
Abstract
 1. В статье дается представление о Конституции – основе динамичного и устойчивого развития общества и государства. Конституция – основа динамичного и стабильного развития общества и государства. Как вы знаете, в 1991 году Кыргызская Республика была создана как независимое государство. Страна находится на пути демократического развития. Началась структурная и системная трансформация общественного и государственного строя. Одна из главных задач – важнейший атрибут демократического правового государства – установление конституционного контроля. Его появление неразрывно связано с необходимостью обеспечения его защиты и правовой защиты. Признание верховенства Конституции означает, что государство само является основным законом и подчиняется ему. Это одно из подтверждений стремления к установлению демократического конституционного строя и верховенства закона. На момент принятия Конституции перед Кыргызской Республикой стояла непростая задача построения системы демократических ценностей, принятых в современных цивилизованных странах. При этом необходимо было оставаться в рамках демократии, объединять власть и народ общей идеей, уравновешивать права и свободы человека и гражданина, личные интересы общества и государства. В этой связи принятие Конституции Кыргызской Республики является важнейшим этапом в формировании кыргызской государственности, имеющей свою правовую основу как суверенного, демократического, социального и правового государства. Можно с уверенностью сказать, что Конституция Кыргызской Республики является правовой основой для реализации общепризнанных демократических принципов в Кыргызстане посредством применения политической, экономической и социальной целостности
 2. Макалада Конституция – коомдун жана мамлекеттин динамикалык жана стабилдүү өнүгүшүнүн негизи жөнүндө түшүнүк берилген. Конституция – коомдун жана мамлекеттин динамикалык жана стабилдүү өнүгүшүнүн негизи. Белгилүү болгондой, 1991-жылдан тарта Кыргыз Республикасы көз карандысыз мамлекет катары түзүлө баштаган. Өлкө демократиялык өнүгүү жолуна түштү. Коомдук жана мамлекеттик түзүлүштүн структуралык жана системалык кайра түзүлүшү башталды. Негизги милдеттердин бири – демократиялык укуктук мамлекеттин эң маанилүү атрибуту – конституциялык көзөмөлдү түзүү. Анын пайда болушу аны сактоону жана укуктук коргоону камсыз кылуу зарылдыгы менен ажырагыс байланышкан. Конституциянын үстөмдүгүн таануу мамлекеттин өзү негизги мыйзам экенин жана ага баш ийерин билдирет. Бул демократиялык конституциялык түзүлүштү орнотууга, укуктук мамлекет курууга болгон умтулуунун ырастоолорунун бири. Конституцияны кабыл алуу учурунда Кыргыз Республикасынын алдында азыркы цивилизациялуу өлкөлөрдө кабыл алынган демократиялык баалуулуктар системасын куруу боюнча татаал милдет турган. Ошол эле учурда, демократиянын алкагында калып, бийлик менен элди бирдиктүү идея менен бириктирип, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин жеке кызыкчылыгын теңдештирүү зарыл болчу. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алуу эгемендүү, демократиялык, социалдык, укуктук мамлекет катары өзүнүн укуктук базасына ээ болгон кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы эң маанилүү этап болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргызстанда саясий, экономикалык жана социалдык бүтүндүктү колдонуу менен жалпы таанылган демократиялык принциптерди ишке ашырууга мүмкүндүк берген укуктук негиз болгонун ишенимдүү түрдө айтууга болот.
 3. The article gives an idea of the Constitution - the basis for the dynamic and sustainable development of society and the state. The Constitution is the basis for the dynamic and stable development of society and the state. As you know, in 1991 the Kyrgyz Republic was established as an independent state. The country is on the path of democratic development. The structural and systemic transformation of the social and state system began. One of the main tasks - the most important attribute of a democratic state governed by the rule of law - is the establishment of constitutional control. Its appearance is inextricably linked with the need to ensure its protection and legal protection. Recognition of the supremacy of the Constitution means that the state itself is the fundamental law and is subject to it. This is one of the confirmations of the desire to establish a democratic constitutional order and the rule of law. At the time of the adoption of the Constitution, the Kyrgyz Republic faced a difficult task of building a system of democratic values adopted in modern civilized countries. At the same time, it was necessary to remain within the framework of democracy, to unite the authorities and the people with a common idea, to balance the rights and freedoms of man and citizen, the personal interests of society and the state. In this regard, the adoption of the Constitution of the Kyrgyz Republic is the most important stage in the formation of the Kyrgyz statehood, which has its own legal basis as a sovereign, democratic, social and legal state. It is safe to say that the Constitution of the Kyrgyz Republic is the legal basis for the implementation of universally recognized democratic principles in Kyrgyzstan through the application of political, economic and social integrity.
Keywords
 1. Конституция, государство, политика, демократия, народная власть, развитие, стабильность, государственное устройство, независимость, право, закон.
 2. Конституция, мамлекет, саясат, демократия, эл бийлиги, өнүгүү, туруктуулук, мамлекеттик түзүлүш, көз карандысыздык, укук, мыйзам.
 3. Constitution, state, politics, democracy, people's power, development, stability, state structure, independence, law, power.
Authors info
 1. Шерова Аида Осмоналиевна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель. Шадимуратова Акылай Абдисаттаровна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Шерова Аида Осмоналиевна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Шадимуратова Акылай Абдисаттаровна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Aida Sherova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Akylai Shadimuratova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Шерова А.О., Шадимуратова А.А. КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО И СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 34-37