New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бактыярова С.Ж., Бабаева Х.С
 2. Бактыярова С.Ж., Бабаева Х.С
 3. S. Baktiyarova, Kh. Babaeva
Title
 1. ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 2. ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК ӨСПҮРҮМДӨР АРАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУК
 3. INDEPENDENCE AMONG INNOVATORS
Abstract
 1. Эта статья посвящена преступности среди несовершеннолетних, характеристики преступности несовершеннолетних, особенности их незрелой психики, возрастная личность, общественное сознание и правовое незнание, административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, рассмотрим группу несовершеннолетних правонарушителей, изучение рецидивов подросткового возраста и его тенденций, учитывать моральные и психические характеристики несовершеннолетних правонарушителей, выявить особенности мотивации преступного поведения несовершеннолетних, изучение типологии личности несовершеннолетних правонарушителей, он предусматривает учет семьи и других форм среды, учитывать семью и другие формы среды, влияющие на формирование личности и поведения несовершеннолетних, обострение семейных проблем на фоне бедности и постоянных нужд, современное моральное и социальное положение в семье, наблюдается рост насилия в отношении друг друга и детей в семье, и как прямой результат этого, происходит быстрый рост самых отвратительных преступлений насилия, совершаемых подростками и даже детьми
 2. Бул макалада жашы жете элек өспурүмдөр тарабынан жасалган кылмыштуулугу, өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугунун мүнөздөмөсү, алардын калыптанбаган психикасынын өзгөчөлүктөрү, жаш курагына байланыштуу инсандыктан, социалдык аң-сезиминен жана укуктук сабатсыздыгы, жашы жете электер тарабынан жасалган административдик укук бузуулары, өспүрүмдөрдүн кылмыштуу тобун карап чыгуу, жашы жете элек балдардын кайталап кылмыш жасоочулугун жана анын тенденцияларын изилдөө, жашы жете элек кылмышкерлердин адеп-ахлактык жана психикалык өзгөчөлүктөрүн карап чыгуу, жашы жете электердин кылмыштуу жүрүм-турумунун мотивациясынын өзгөчөлүктөрүн аныктоо, жашы жете элек кылмышкерлердин инсандыгынын типологиясын изилдөө, жашы жете электердин инсандык мүнөзүн жана жүрүмтурумун калыптандырууга таасирин тийгизген үй-бүлөнү жана чөйрөнүн башка түрлөрүн карап чыгуу, жакырчылыктын жана туруктуу муктаждыктын фонунда үй-бүлөлүк көйгөйлөрдүн курчушу, үй-бүлөлөрдө болуп жаткан моралдык жана социалдык абалы, үй-бүлөлөрдө бири-бирине жана балдарына карата зомбулук күч алуусу жана мунун түздөн-түз мурасы катары – өспүрүмдөр, атүгүл балдар тарабынан жасалган өтө коркунучтуу зордукзомбулук кылмыштарынын тез өсүшү каралган
 3. This article is about juvenile delinquency, characteristics of juvenile delinquency, features of their immature psyche, age personality, public consciousness and legal ignorance, administrative offenses, committed by minors, consider a group of juvenile delinquents, study of relapses in adolescence and its trends, take into account the moral and mental characteristics of juvenile offenders, to identify the features of the motivation of the criminal behavior of minors, study of the typology of the personality of juvenile offenders, it provides for taking into account the family and other forms of the environment, taking into account the family and other forms of the environment, influencing the formation of the personality and behavior of minors, aggravation of family problems against the background of poverty and constant needs, modern moral and social situation in the family, there is an increase in violence against each other and children in the family, and as a direct result of this, there is a rapid increase in the most heinous crimes of violence committed by adolescents and even children.
Keywords
 1. несовершеннолетние, семья, мать, отец, дети, преступность, образование, преступник, закон, наркомания.
 2. өспүрүмдөр, үй-бүлө, ата, эне, балдар, кылмыштуулук, тарбия, кылмышкер, мыйзам, бангилик
 3. juveniles, family, mother, father, children, crime, education, criminal, law, addiction.
Authors info
 1. Бактыярова Сапаргуль Жолдошалиевна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель. Бабаева Халича Сафаровна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Бактыярова Сапаргүл Жолдошалиевна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Бабаева Халича Сафаровна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Sapargul Baktiyarova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer. Khalicha Babaeva, Batken State University, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Бактыярова С.Ж., Бабаева Х.С ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 30-33