New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Сайдалиев М.Д., Камбарова А.К., Мурзабекова М.М.
 2. Сайдалиев М.Д., Камбарова А.К., Мурзабекова М.М.
 3. M. Saydaliev, A. Kambarova, M. Murzabekova
Title
 1. РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
 2. КООМДУН ӨНҮГҮҮСҮНДӨ МААЛЫМАТТАШТЫРУУНУН РОЛУ
 3. THE ROLE OF INFORMATIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Abstract
 1. Каждое учреждение играет ключевую роль в цифровизации для повышения эффективности организации. Следовательно, необходимо управление информационной системой, ее эксплуатация, понимание и технические инструменты. В настоящее время невозможно контролировать поток информации без информационных технологий. Человеческая деятельность в первую очередь сосредоточена на обработке информации, в то время как производство материалов и энергии возложено на машины. Это реальность будущего или необходимость времени. В то же время в Кыргызской Республике цифровизация является приоритетом. Неслучайно развитие регионов Кыргызской Республики в 2018 году является ключевым приоритетом государственной политики. Учитывая, что цифровые технологии являются важным фактором повышения качества жизни населения, 2019 год объявлен Годом регионального развития и цифровизации страны. Кроме того, разработана Стратегия развития образования на 2020-2024 годы. Для оцифровки системы образования и обеспечения скорости сбора данных была создана единая база данных, охватывающая все уровни – Информационная система управления образованием.
 2. Ар бир мекеме уюмдун ишмердүүлүгүн эффектүүдүүлүгүн арттыруу үчүн санариптештирүү негизги ролду ойнойт. Ошондуктан маалымат системасын башкаруу, иштете билүү, түшүнүү жана техникалык каражат талап кылынат. Азыркы учурда маалымат агымын маалымат технологияларсыз башкаруу мүмкүн болбой калды. Адамдын ишмердүүлүгү биринчи кезекте маалыматты иштетүүгө багытталса, ал эми материалдык өндүрүш жана энергия өндүрүү машиналарга жүктөлөт. Бул келечектин реалдуулугу же заман талабы. Ошону менен катар эле Кыргыз Республикасында да санариптештирүү негизги орунга коюлду десек болот. 2018-жылы Кыргыз Республикасында региондорду өнүктүрүү өлкөнүн мамлекеттик саясатынын негизги артыкчылыгы деп бекеринен айтылбаса керек. Санариптик технологиялар калктын жашоо сапатын жакшыртууда маанилүү фактор экенин эске алуу менен, 2019-жыл Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Ошону менен катар Билим берүүнү өнүктүрүүнүн 2020-2024-жылга чейинки Өнүгүү Стратегиясы иштелип чыкты. Билим берүү системасын санариптештирип, маалыматтарды алуунун ыкчамдыгын камсыз кылуу максатында бардык деңгээлдерин камтыган бирдиктүү база – Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасы түзүлдү.
 3. Each institution plays a key role in digitalization to improve the efficiency of the organization. Therefore, information system management, operation, understanding and technical tools are needed. Currently, it is impossible to control the flow of information without information technology. Human activity is primarily focused on information processing, while the production of materials and energy is entrusted to machines. This is the reality of the future or the necessity of the time. At the same time, digitalization is a priority in the Kyrgyz Republic. It is no coincidence that the development of the regions of the Kyrgyz Republic in 2018 is a key priority of state policy. Considering that digital technologies are an important factor in improving the quality of life of the population, 2019 has been declared the Year of Regional Development and Digitalization of the country. In addition, a Strategy for the Development of Education for 2020- 2024 has been developed. To digitize the education system and ensure the speed of data collection, a unified database covering all levels was created - the Education Management Information System.
Keywords
 1. общество, информация, информационные технологии, компьютер, цифровизация, поток, телекоммуникации, информационное общество, потребность, средства.
 2. коом, маалымат, маалымат технологиялары, компьютер, санериптештирүү, агым, телекоммуникация, маалыматтык коом, муктаждык, каражат.
 3. society, information, information technology, computer, digitalization, flow, telecommunications, information society, need, means.
Authors info
 1. Сайдалиев Мурзабек Джумагулович, Баткенский государственный университет, Сулюктинский гуманитарно-экономический институт, г. Сулюкта, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Камбарова Айша Кадыровна, Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат филологических наук, старший преподаватель. Мурзабекова Мээрим Мурзабековна, Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Сайдалиев Мурзабек Джумагулович, Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, Сүлүктү шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Камбарова Айша Кадыровна, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, филология илимдеринин кандидаты, улук окутуучусу. Мурзабекова Мээрим Мурзабековна, И К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Murzabek Saydaliev, Batken State University, Sulyukta Institute of Humanities and Economics, Sulyukta, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Aisha Kambarova, Kyrgyz State Medical Academy by name of I. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of philological sciences, senior lecturer. Meerim Murzabekova, Kyrgyz State Medical Academy by name of I. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Сайдалиев М.Д., Камбарова А.К., Мурзабекова М.М. РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 26-29