New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кузнецов В.П., Бакулина Н.А.
 2. Кузнецов В.П., Бакулина Н.А.
 3. V. Kuznetsov, N. Bakulina
Title
 1. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
 2. ИШКАНАНЫН МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫ
 3. MARKETING STRATEGY IN THE ENTERPRISE
Abstract
 1. Актуальность управления предприятием с позиции стратегического маркетинга на данный момент не рождает сомнений: прогноз текущей и маркетинговой ситуации в перспективе, альтернативные стратегии назначенных целей и мероприятий, содействующих достижению, позволяют получить сильные преимущества перед конкурентами на рынке. Маркетинг является неотделимым элементом стратегического управления успешных предприятий, а разработка маркетинговой стратегии приводит к удовлетворению нужд потребителей, которые, в свою очередь, обеспечивают рост прибыли предприятию. На сегодняшний день строительный бизнес в России растет огромными темпами. Причем если раньше рост касался в основном крупных городов и их спутников, то сегодня тенденция распространилась практически на все регионы. И теперь, чтобы найти своё «место под солнцем» в условиях постоянно растущей конкуренции, строительным компаниям не обойтись без грамотной маркетинговой стратегии. Маркетинговая стратегия – это инструкция руководству предприятия о том, что нужно сделать, чтобы перейти от этапа «у нас есть продукт и первые клиенты» к масштабированию.
 2. Ишкананы башкаруунун стратегиялык маркетинг позициясынан актуалдуулугу учурда шек жаратпайт: учурдагы жана келечектеги маркетингдик кырдаалдын болжолу, коюлган максаттардын жана иш-чаралардын альтернативалуу стратегиялары жетүү үчүн мүмкүнчүлүк берет. Маркетинг бул рыноктогу атаандаштардын алдында күчтүү артыкчылыкты алууда, жаратууда, ишканаларды ийгиликтүү башкаруунун негизги элементи болуп саналат. Маркетинг ийгиликтүү ишканаларды стратегиялык башкаруунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана маркетинг стратегиясын иштеп чыгуу керектөө муктаждыктарын канааттандырууга алып келет, өз кезегинде ишканага кирешенин кирешелүүлүгүн камсыз кылат. Бүгүнкү күндө Россияда курулуш бизнеси зор темп менен өсүп жатат. Мындан тышкары, эгерде мурда өсүш негизинен ири шаарларга жана алардын спутниктерине тиешелүү болсо, бүгүнкү күндө тенденция дээрлик бардык аймактарга жайылды. Ал эми азыр, өсүп жаткан атаандаштыкта өз «күн ордун» табуу үчүн, курулуш компаниялары компетенттүү маркетинг стратегиясы жок кыла албайт. Маркетинг стратегиясы – бул компаниянын жетекчилигине «бизде продукт жана биринчи кардарлар бар» баскычынан масштабга өтүү үчүн эмне кылуу керектиги боюнча көрсөтмө.
 3. The relevance of enterprise management from the position of strategic marketing at the moment does not give rise to doubts: the forecast of the current and marketing situation in the future, alternative strategies of the assigned goals and activities that contribute to the achievement, allow you to get strong advantages over competitors in the market. Marketing is an inseparable element of the strategic management of successful enterprises, and the development of a marketing strategy leads to meeting the needs of consumers, which, in turn, provide an increase in the company's profits. Today the construction business in Russia is growing at a tremendous pace. And if earlier the growth concerned mainly large cities and their satellites, today the trend has spread to almost all regions. And now, in order to find their "place in the sun" in an ever-growing competition, construction companies cannot do without a competent marketing strategy. A marketing strategy is an instruction to the company's management on what needs to be done to move from the stage “we have a product and first customers” to scaling
Keywords
 1. анализ, маркетинговая стратегия, управление предприятием, руководство, стратегического маркетинг, сегментирование, позиционирование, SWOT-анализ, PESTLE-анализ, SNW-анализ
 2. анализ, маркетинг стратегиясы, ишкананы башкаруу, лидерлик, стратегиялык маркетинг, сегменттөө, позициялоо, SWOT-анализи, PESTLE-анализи, SNW-анализи.
 3. analysis, marketing strategy, enterprise management, leadership, strategic marketing, segmentation, positioning, SWOT analysis, PESTLE analysis, SNW analysis.
Authors info
 1. Кузнецов Виктор Павлович, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, доктор экономических наук, профессор. Бакулина Наталья Александровна, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, магистрант.
 2. Кузнецов Виктор Павлович, К. Минин атындагы Нижний Новгород мамлекеттик педагогикалык университети, Нижний Новгород шаары, Россия Федерациясы, экономика илимдеринин доктору. Бакулина Наталья Александровна, К. Минин атындагы Нижний Новгород мамлекеттик педагогикалык университети, Нижний Новгород шаары, Россия Федерациясы, магистрант.
 3. Victor Kuznetsov, Nizhny Novgorod State Pedagogical University by name of K. Minin, Nizhny Novgorod, Russian Federation, doctor of economical sciences, professor. Natalya Bakulina, Nizhny Novgorod State Pedagogical University by name of K. Minin, Nizhny Novgorod, Russian Federation, undergraduate student
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Кузнецов В.П., Бакулина Н.А. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 14-16