New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Камчиева А.М., Тагаева Г.С
 2. Камчиева А.М., Тагаева Г.С
 3. A. Kamchieva, G. Tagaeva
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ТИПЕ PISA ДЛЯ ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 15-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
 2. 15 ЖАШТАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН МАТЕМАТИКАЛЫК САБАТТУУЛУГУН БААЛОО ҮЧҮН PISA ТИПТЕГИ ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫН КОЛДОНУУ
 3. THE USE OF PISA-TYPE-ORIENTED TEST TASKS TO ASSESS THE MATHEMATICAL LITERACY OF 15-YEAR-OLD STUDENTS
Abstract
 1. В статье представлен анализ литературных источников о международном исследовании PISA за 2015- 2021 годы, обзор разработанных тестовых заданий, ориентированных на исследование PISA, дается краткий статистический анализ заданий теста с помощью программы Iteman 4.1 и результаты проведенного пилотного тестирования математической грамотности у 15-летних учащихся города Бишкек. А также отражено понятие математической грамотности, в контексте международного исследования PISA. Приведены результаты исследования группы учащихся города Бишкек на формирование математической грамотности у учащихся 9 классов на 2020-2021 учебный год, достигших 15 летного возраста. Изложены общие выводы по диагностике математической грамотности у тестируемых учеников в условиях пандемии, в процессе обучения. Выявлены основные пробелы и даны рекомендации на повышение уровня формирования математической грамотности у учащихся средней школы для педагогов этих школ.
 2. Макалада 2015-2021-жылдарга PISA эларалык изилдөөлөрү боюнча адабият булактарынын анализи, иштелип чыккан конкреттүү тесттерге сереп, Iteman 4.1 программасы аркылуу тесттик тапшырмаларга кыскача статистикалык талдоо жана Бишкек шаарынын 15 жашар окуучулар арасында математикалык сабаттуулук боюнча пилоттук тесттин жыйынтыктары каралат. Макалада PISA эл аралык изилдөө менен бирге, математикалык сабаттуулук түшүнүгү чагылдырылган. Бишкек шаарынын окуучуларынын тобу тарабынан 2020-2021-окуу жылына карата 9-класстын окуучуларынын математикалык сабаттуулукту калыптандырууга (15 жашка толгон) изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилген. Пандемия шарттарында, онлайн жана офлайн окутуу процессинде тест алып жаткан окуучуларда математикалык сабаттуулукту аныктоо боюнча жалпы тыянактар баяндалган. Бул мектептердин мугалимдери үчүн орто мектептин окуучуларынын математикалык сабаттуулукту калыптандыруу деңгээлин жогорулатууга негизги кемчиликтер аныкталды жана сунуштар берилди.
 3. The article discusses the analysis of literature sources on international PISA studies for 2015-2021, a review of the developed specific tests, a brief statistical assessment of the test tasks through the Iteman 4.1 program and the results of the pilot testing of mathematical literacy among Bishkek students who have reached the age of 15 years is given. The article reflects the concept of mathematical literacy in the context of the international PISA study. The article presents the results of a study of a group of Bishkek city students on the formation of mathematical literacy in 9th grade students for the 2020-2021 academic year who have reached the age of 15. The general conclusions on the diagnosis of mathematical literacy in the tested students in the context of the pandemic, in the process of online and offline learning are presented. The main gaps are identified and recommendations for improving the level of mathematical literacy in secondary school students for teachers of these schools are given
Keywords
 1. исследования PISA, математическая грамотность, сложность, надежность, дескриминативность, тест, бисериальный коэффициент, корреляция.
 2. PISA изилдөөлөрү, математикалык сабаттуулук, татаалдык, ишенимдүүлүк, дескриминативдүүлүк, тест, бисериалдык коэффициент, корреляция.
 3. PISA, studies, mathematical, literacy, complexity, reliability, discriminativity, test, biserial coefficient, correlation.
Authors info
 1. Камчиева Асель Мансуровна, Кыргызская Академия Образования, г. Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант. Тагаева Гульмира Сарыгуловна, Кыргызская Академия Образования, г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук.
 2. Камчиева Асель Мансуровна, Кыргыз билим берүү академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант. Тагаева Гульмира Сарыгуловна, Кыргыз билим берүү академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. Asel Kamchieva, Academy of Education of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student. Gulmira Tagaeva, Academy of Education of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Камчиева А.М., Тагаева Г.С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ТИПЕ PISA ДЛЯ ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 15-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 3-7