New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Исабаева А.К., Тайирова Н.М., Тайиров М.М.
 2. Исабаева А.К., Тайирова Н.М., Тайиров М.М.
 3. А. Isabaeva, N. Tairova, M. Tairov
Title
 1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ
 2. САНАРИПТЕШТИРҮҮ МЕЗГИЛИНДЕГИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА ЖЕТИШПЕГЕН ЖАКТАРЫ
 3. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE EDUCATION IN THE ERA OF THE DIGITALIZATION
Abstract
 1. Цифровизация играет ключевую роль в новой системы образования. Она позволяет учащимся и учителям осваивать возможности информационных технологий, иметь навыки и способности использовать их в разных ситуацию, а также выявляет необходимость изменения традиционного подхода к профессиональной деятельности. В этой статье рассматривается значение образования, об особенностях цифровизации образовательного процесса, а также об итогах анкетирования по преимуществам и недостаткам офлайн и онлайн обучения. В наше время реформирование системы образования требует поднять процесс обучения на новый уровень, перейти на новый тип деятельности, повысить квалификации специалистов и эффективно использовать инновационных методов и средств в образовании и т.д. В статье изучаются несоответствие компьютерного образования многих учителей школ современным требованиям, которые не могут освободиться от пассивного обучения и даются соответствующие рекомендации
 2. Билим берүүнүн жаны системасынын калыптануусунда чечүүчү орунду санариптештирүү ээлейт. Санариптештирүү окуучуга жана педагогго информациялык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүүгө, аларды түрдүү кырдаалдарда колдонуунун билгичтиктерине жана көндүмдөрүнө ээ болууга мүмкүндүк берет, о.э. кесиптик ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү салттуу мамилени өзгөртүү зарылдыгын аныктайт. Бул макалада мектептеги окутуу процессин санариптештирүүнүн өзгөчөлүктөрү, о.э. офлайн жана онлайн окутуунун артыкчылыктары, айырмачылыктары жана жетишпеген жактары боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы каралат. Азыркы учурда билим берүү системасын реформалоо бул окуу процессин жаны баскычка көтөрүүнү, ишмердүүлүктүн жаны тибине өтүүнү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатууну, билим берүүдө инновациялык методдорду жана каражаттарды эффективдүү колдоно алууну ж.б. талап кылат. Макалада көптөгөн мектептердеги мугалимдердин компьютердик маалыматынын учурдун талабына дал келбегендиги, пассивдүү окутуудан арыла албай жаткандыгы жана алардын себептери иликтенет жана аларга тиешелүү сунуштар берилет.
 3. Digitalization plays a main role in the formation of a new education system. She allows students and teachers to domesticate the possibilities of information technologies, to have skills and abilities to use them in real life situations, and also reveals the need to change the traditional approach to professional performance. This article talks about the importance of education, about the features of the educational process, as well as at the end of the questionnaire survey on the advantages and disadvantages of offline and online learning. In our time, reforming the education system requires raising the learning process to a new level, moving to a new type of activity, improving the qualifications of specialists and effectively using innovative methods and means in education, etc. The article examines the discrepancy between the computer education of many school teachers to modern requirements who cannot free themselves from passive teaching and gives appropriate recommendations
Keywords
 1. цифровизация, обучение, офлайн, онлайн, инновация, информационная технология, анкетирование
 2. санариптештирүү, окутуу, офлайн, онлайн, инновация, информациялык технологиялар, сурамжылоо.
 3. digitalization, relevance, learning, offline, online, innovation training, questionnaire
Authors info
 1. Исабаева А. К., Кыргызский государственный университет имени Э. Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель. Тайирова Н. М., Кыргызский государственный университет имени Э. Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподователь. Тайиров М. М., Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук, профессор.
 2. Исабаева А. К., Э. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Тайирова Н. М., Э. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Тайиров М. М., Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргызская Республикасы, профессор, педагогика илимдеринин доктору.
 3. А. Isabaeva, Kyzyl-Kiya Industrial Pedagogical College, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic, lecturer. N. Tairova, Kyrgyz State University by name of E. Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer. M. Tairov, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Исабаева А.К., Тайирова Н.М., Тайиров М.М. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 5. C. 148-152