New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Даовлатова Ф.М.
 2. Даовлатова Ф.М.
 3. F. Daovlatova
Title
 1. ЭТИМОЛОГИЯ ГИДРОНИМОВ ЮГО-ЗАПАДА КЫРГЫЗСТАНА
 2. ТҮШТҮК БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДЫН ГИДРОНИМДЕРИНИН ЭТИМОЛОГИЯСЫ
 3. ETHYMOLOGY OF HYDRONIMS OF THE SOUTHWEST OF KYRGYZSTAN
Abstract
 1. В данной статье этимологически интерпретируются гидронимы на территории южного Кыргызстана. Сохранение ледников является основным источником наших водных ресурсов из-за горной природы, основанной на бесценных природных ресурсных богатствах Кыргызстана. Поэтому на всей территории Кыргызстана реки или реки пополняются ледниковыми водами, атмосферными осадками, грунтовыми водами. Тысячи рек, которые начинаются от ледников и текут с сай, текут в долину. Нам известно, что у каждой из этих рек есть названия. Наука, которая учит географическим названиям, это топонимика, происхождение и развитие которой изучаются путем изучения. Одним из разделов топонимики является гидронимия. Гидронимия обучает водным объектам названиям рек, озер, оврагов морей, водопадов, каналов. В нашей статье делается попытка изучить этимологию водных названий. Гидронимы рассматривали этимологию происхождения названий рек и ручьев.
 2. Бул макалада Түштүк Кыргызстандын аймагындагы гидронимдер этимологиялык жактан чечмеленет. Кыргызстандын жаратылыштык ресурстук баа жеткис байлыктарынын негизинде жаратылышы тоолуу болгондуктан, мөңгүлөрдүн сакталып турушу биздин суу ресурстарынын негизги булактары болуп саналат. Ошондуктан Кыргызстандын бардык аймактарында өзөн суулары же дарыяларды мөңгү суулары, атмосфералык жаан-чачындар, жер асты суулар толуктап турат. Мөңгүлөрдөн башталып сай-сайдан агып түшкөн, өрөөндөргө карай шаркырап аккан дарыялар миңдеп саналат. Ал дарыялардын ар биринин аталыштары бар экени бизге белгилүү. Географиялык аталыштарды үйрөтүүчү илим топонимика болуп, алардын келип чыгышы, өнүгүшү изилденип иликтенет. Топонимиканын бир тармагы болуп гидронимия саналат. Гидронимия суу обьектилеринен дарыяларлар, көлдөр, деңиздер сайлар, шаркыратмаларды, каналдардын аталыштарын окутуп үйрөтөт. Биздин бул макалада суу аталыштарынын этимологиясын изилдөөгө аракет жасалды. Гидронимдерден дарыялардын жана булактардын аттарын келип чыгуу этимологиясы каралды.
 3. This article etymologically interprets hydronyms on the territory of southern Kyrgyzstan. The preservation of glaciers is the main source of our water resources due to the mountainous nature based on the priceless natural resource riches of Kyrgyzstan. Therefore, throughout the territory of Kyrgyzstan, rivers or rivers are replenished with glacial waters, atmospheric precipitation, groundwater. Thousands of rivers that start from glaciers and flow from Sai flow into the valley. We know that each of these rivers has names. The science that teaches geographical names is toponymy, the origin and development of which are studied by studying. One of the sections of toponymy is hydronymy. Hydronymy teaches water objects the names of rivers, lakes, ravines of the seas, waterfalls, channels. Our article attempts to study the etymology of water names. Hydronyms considered the etymology of the origin of the names of rivers and streams.
Keywords
 1. топонимия, топонимы, гидронимы, гидронимия, компонент, географические термины, реки, озера, топонимический словарь.
 2. топонимика, жер-суу аталыштары, гидронимдер, гидронимия, компонент, географиялык терминдер, дарыялар, көлдөр, топонимикалык сөздүк, топонимия.
 3. toponymy, place-names, hydronyms, hydronym, component, geographical terms, rivers, lakes, toponymic dictionary, toponymy
Authors info
 1. Даовлатова Ф. М., Кызыл-Кийский гуманитарнопедагогический институт, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Даовлатова Ф. М., Кызыл-Кыя гуманитардыкпедагогикалык институту, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. F. Daоvlatova, Kyzyl-Kiya Pedagogical Institute, Kyzyl-Kiya, Kyrgyz Republic, senior lecture.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Даовлатова Ф.М. ЭТИМОЛОГИЯ ГИДРОНИМОВ ЮГО-ЗАПАДА КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 5. C. 28-31