New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мадраимов С.М., Маткеримова Т.Ы.
 2. Мадраимов С.М., Маткеримова Т.Ы.
 3. S. Madraimov, T. Matkerimova
Title
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ С УРАВНЕНИЯМИ
 2. БИР ТЕҢДЕМЕНИН САБАКТАРЫН УЮШТУРУУ
 3. ORGANIZING LESSONS OF A SINGLE EQUATION
Abstract
 1. В данной статье рассмотрены новые, более интенсивные формы мотивации учащихся к занятиям по теме» тригонометрические уравнения». Применения разных способов решения одного и того же тригонометрического уравнения в математике, способствует развитию у учащихся мышления, также развивается логическое мышление, творческие навыки и всестороннее нестандартное мышление учащегося. Они решают уравнение разными способами согласно приведенным инструкциям и знакомятся с разными способами решения задачи. Они систематизируют материал и укрепляют свои знания, повторяя приемы решения тригонометрических уравнений. Они работают в небольших группах и привыкают дополнять мысли друг друга. Как правило, учащиеся могут решать одно и то же уравнение по-разному, повышается интерес учащихся к предмету. Логическое мышление учеников класса растет. Вместе с тем, повышается креативность и гибкость мышления, критичность по отношению к математике
 2. Бул макалада «Тригонометриялык теӊдемелер» темасын өтүүдө окуучуларды сабакка кызыктыруунун жаңы, интенсивдүү формалары изилденип каралды. Математика сабагында бир эле тригонометриялык теӊдемени чыгаруунун ар түрдүү жолдорун көрсөтүү аркылуу, окуучулардын ой-жүгүртүүсү, логикалык ойлоосу, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү өнүгүп, ар тараптуу стандарттуу эмес ойлоосу калыптанат. Алар теӊдеменин берилген көрсөтмөлөрү боюнча ар түрдүү жол менен чыгарышып, маселени чыгаруунун түрдүү ыкмалары менен таанышышат. Ɵтүлгөн материалдарды системалаштырышат жана тригонометриялык теӊдемелерди чыгаруунун жолдорун кайталоо аркылуу билимдери бекемделет. Чакан топтордо иштешип, биринин оюн экинчиси толуктоого көнүшөт. Жалпылап айтканда бир эле теӊдемени ар түрдүү жолдор менен чыгарууда окуучулардын предметке кызыгуусу артат. Класс окуучуларынын логикалык ойлоосу өсөт. Ошону мене биргекликте математика боюнча чыгармачылыгы жогорулайт жана ойлоонун ийкемдүүлүгү, сын көз караштары калыптанат.
 3. In this article, new, more intensive forms of motivation of students for classes on the topic» trigonometric equations» are considered. In mathematics lessons, demonstrating different ways of solving the same trigonometric equation, students develop thinking, logical thinking, creativity, and comprehensive nonstandard thinking. They make different decisions according to the instructions of the equation and get acquainted with different ways to solve the problem. Systematize the material passed and consolidate the knowledge by repeating the methods of solving trigonometric equations. Working in small groups, they are used to complementing one game with another. As a rule, students can solve the same equation in different ways, increasing students ' interest in the subject. The logical thinking of the class is growing. At the same time, creativity and flexibility of thinking, criticality in relation to mathematics increases
Keywords
 1. творчество, активность, оперативность знаний, гибкость знаний.
 2. чыгармачылык, ишмердүүлүк, ык-машыгуу, билимдин ийкемдүүлүгү, билимдин оперативдүүлүгү
 3. creativity, activity, efficiency knowledge, flexibility of knowledge.
Authors info
 1. Мадраимов С. М., Ошский государственный педагогический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент. Маткеримова Т. Ы., Ошский государственный педагогический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Мадраимов С. М., Ош мамлекеттик педагогикалык институт, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илмдеринин кандидаты, доцент. Маткеримова Т. Ы., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. C. Madraimov, Osh Humanitarian Pedagogical Institute, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences. T. Matkerimova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, undergraduate.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Мадраимов С.М., Маткеримова Т.Ы. ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ С УРАВНЕНИЯМИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 5. C. 14-17