New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Осконбаев М.Ч., Курбаналиев А.Ы., Алиева Ч.М
 2. Осконбаев М.Ч., Курбаналиев А.Ы., Алиева Ч.М
 3. M. Oskonbaev, A. Kurbanaliev, Ch. Alieva
Title
 1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
 2. БАЛЛИСТИКАЛЫК КЫЙМЫЛДЫ ВИРТУАЛДЫК ЛАБОРАТОРИЯНЫН ЖАРДАМЫНДА ОКУП ҮЙРӨНҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ
 3. METHODS OF STUDYING OF THE PROJECTILE MOTION BY USING A VIRTUAL LABORATORY
Abstract
 1. Эта статья предназначена для реализации виртуальных лабораторий. В соответствии с требованиями времени, представление физических лабораторий от соли до соли создает множество проблем. Поэтому существует необходимость в создании виртуальных лабораторий для создания визуальной среды для студентов. В этом научном статье движение снаряда было выполнено как виртуальная лаборатория, и были рассчитаны соответствующие величины. На нескольких планетах и на Луне при одинаковой скорости и одинаковом угле поворота пушки определялись и сравнивались время полета, высота и дальность полета снаряда. Были продемонстрированы методы изучения баллистического движения на базе виртуальной лаборатории для разных планет и Луны. На демонстрации было показано, что ускорение свободного падения является основным параметром, определяющим движение любого объекта в гравитационном поле. Также авторами разработано и подготовлено к публикации более 15 виртуальных лабораторий по каждому разделу курса общей физики для иностранных студентов на английском и русском языках.
 2. Бул макала виртуалдык лабораторияларды аткарууга арналган. Заман талабына ылайык физикалык лабораторияларды түздөн-түз көрсөтүү көптөгөн кыйынчылыктарды жаратууда. Ошондуктан студенттерге көргөзмөлүү болгондой шарт түзүү үчүн виртуалдык лабораторияларды иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыгууда. Бул илимий баяндамада снаряддын кыймылы виртуалдык лаборатория катары аткарылып, тиешелеш чоңдуктары эсептелип чыккан. Бир нече планеталарда жана Айда бирдей эле ылдамдыкта жана бирдей эле пушканын көтөрүлүү бурчунда снаряддын учуу убактысы, жерге салыштырмалуу бийиктиги жана учуу алыстыгы аныкталып салыштырылган. Ар түрдүү планеталар жана Ай үчүн виртуалдык лабораториянын негизинде баллистикалык кыймылды окуп үйрөнүүнүн ыкмалары көрсөтүлдү. Эркин түшүүнүн ылдамдануусу ар кандай нерсенин гравитациялык талаадагы кыймылын аныктоочу негизги параметри экендиги көргөзмөлүү окутууда көрсөтүлдү. Ошондой эле авторлор тарабынан чет элдик студенттер үчүн жалпы физика курсунун ар бир бөлүмүнө арналган 15 тен ашык виртуалдык лабораториялар англис жана орус тилдеринде иштелип чыгып, басмага даярдалды
 3. This article is intended for the implementation of virtual laboratories. In keeping with the demands of the times, the presentation of physical laboratories from salt to salt poses many challenges. Therefore, there is a need to create virtual laboratories to create a visual environment for students. In this scientific article, the movement of the projectile was performed as a virtual laboratory, and the corresponding values were calculated. On several planets and on the Moon, at the same speed and the same angle of rotation of the gun, the flight time, height and range of the projectile were determined and compared. On several planets and on the Moon, at the same speed and the same angle of rotation of the gun, the flight time, altitude and range of the projectile were determined and compared. Ballistic motion based on laboratory study methods for different planets and the moon were tested. The demonstration showed the acceleration of gravity by the parameter of any object in a gravitational field. Also, the authors have developed and prepared for publication more than 15 virtual laboratories for each section of the general physics course for foreign students in English and Russian
Keywords
 1. баллистика, снаряд, пушка, время полета, дальность полета, высота снаряда, виртуальная лаборатория, эффект Зебека, спектрофотометр
 2. баллистика, снаряд, пушка, учуу убактысы, учуу алыстыгы, снаряддын бийиктиги, виртуалдык лаборатория, Зеебектин эффекти, спектрофотометр.
 3. ballistics, projectile, gun, flight time, flight range, projectile height, virtual laboratory, Zebek effect, spectrophotometer.
Authors info
 1. Осконбаев М.Ч., Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат физико-математических наук, доцент. Курбаналиев А. Ы., Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, доктор физико-математических наук, профессор. Алиева Ч., Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Осконбаев М. Ч., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, физикаматематика илимдеринин кандидаты, доцент. Курбаналиев А. Ы., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, физикаматематика илимдеринин доктору, профессор. Алиева Ч. М., Ош мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, педагогика илимдерини кандидаты, доцент.
 3. M. Oskonbaev, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor. A. Kurbanaliev, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, doctor of physical and mathematical sciences, professor. Ch. Aliyeva, Osh State University, Kyrgyz Republic, Osh, candidate of pedagogical sciences, associate professor
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Осконбаев М.Ч., Курбаналиев А.Ы., Алиева Ч.М МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 5. C. 9-13