New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мадумарова Э.А.
 2. Мадумарова Э.А.
 3. E.A. Madumarova
Title
 1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НИМ МЕРЫ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК БАЛДАРГА КАРАТА ЗОМБУЛУКТУН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ ЖАНА АГА КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ ЧАРАЛАР
 3. CAUSES OF VIOLENCE AGAINST MINORS IN THE KYRGYZ REPUBLIC AND MEASURES APPLIED TO THEM
Abstract
 1. В данной статье дается оценка правового и психологического состояния несовершеннолетних в Кыргызской Республике, причины их возникновения при различных появлениях насилия и реализации правовых норм, в отношении которых принимаются государством меры наказания. Основной целью статьи является противостоящие пути к происходящим различным незаконным действиям по отношению несовершеннолетних, в связи с этим рассмотрены новые предложения по сокращению и предотвращению незаконных действий. В связи с ростом преступности предстоит опасность его перехода к молодому поколению. Потому что преступность может создавать иллюзию того, что это нормальное явление. Эта проблема охватывает не только наше государство, но и весь международный масштаб. Думаю обсуждение данной проблемы является необходимостью на сегодняшний день.
 2. Макалада Кыргыз Республикасындагы жашы жете элек балдардын укуктук жана психологиялык абалы, алардын ар кандай зомбулукка кабылуусундагы келип чыгуу себептери, жана ага карата мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан жаза чаралардын, укуктук нормалардын ишке ашуусу жөнүндө баа берилет. Макаланын негизги максаты, өлкөдө болуп жаткан жашы жете элек балдарга карата болуп жаткан мыйзамсыз ар кандай аракеттерге каршы күрөш ыкмалары менен катар ал аракеттерди кескин түрдө азайтуу жана аны токтотууга карата жаны сунуштар каралган. Өлкөдө зомбулуктун күчөшү менен анын кийнки жаш муундарга өтүшү менен коркунучтуу. Анткени зомбулукту көрүп чоңойгон өспүрүм бул көрүнүштү кадыресе көрүнүш катары кабыл алуусу ыктымал. Бул маселе өлкөбүздүн ичинде гана эмес эл аралык масштабда чоң глобалдуу көйгөйлөрдүн бири катары көмүскөдө калып келет. Андыктан бул маселени талкууло бүгүнкү күндүн талабы деп ойлойм.
 3. The article assesses the legal and psychological status of minors in the Kyrgyz Republic, the causes of their exposure to various forms of violence, and the implementation of state sanctions and legal norms. The main purpose of the article is to find new ways to drastically reduce and stop illegal activities against minors in the country, as well as ways to combat them. With the escalation of violence in the country, it is dangerous as it is passed on to the next generation. This is because a teenager who grows up experiencing violence may view it as normal. This issue remains in the shadows as one of the major global problems, not only in our country but also internationally. So I think discussing this issue is a requirement of today.
Keywords
 1. право, правоотношения, государство, закон, насилие, психология, эмоции, физиология, сексуальное насилие.
 2. укук, укуктук мамилелер, мамлекет, мыйзам, зомбулук, психология, эмоция, физиология, сексуалдык зомбулук.
 3. law, legal relations, state, law, violence, psychology, emotions, physiology, sexual violence.
Authors info
 1. Мадумарова Элмара Абдусатаровна, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Мадумарова Элмара Абдусатаровна, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Elmara Madumarova, Osh State Law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, undergraduate.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Мадумарова Э.А. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НИМ МЕРЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 6. C. 103-106