New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Акматова А.Т.
 2. Акматова А.Т.
 3. A.T. Akmatova
Title
 1. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
 2. ЖОЛ-ТРАНСПОРТ КЫРСЫКТАРЫН КОНЦЕНТРАЦИЯЛОО УЧАСТОКТОРУНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЙМЫЛ КООПСУЗДУГУНУН ЖОГОРУЛАТУУ ҮЧҮН КОМПЛЕКСТҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУ
 3. DEVELOPMENT OF INTEGRATED MEASURES TO IMPROVE TRAFFIC SAFETY IN THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE AREAS OF CONCENTRATION OF ROAD AND TRANSPORTATION INCIDENTS
Abstract
 1. Безопасность движения на автомобильных дорогах может быть обеспечена проведением широкого комплекса мероприятий: совершенствованием конструкций автомобилей и других транспортных средств; контролем технического состояния транспортных средств; строгим соблюдением водителями и пешеходами правил движения по дорогам; созданием дорожных условий, обеспечивающих возможности движения автомобилей с высокими скоростями; надлежащей информацией водителей о дорожных условиях и режиме движения. Дорожно-транспортные происшествия происходят чаще всего в местах, где водители сталкиваются с внезапными изменениями дорожных условий, вызывающими необходимость резкого снижения скорости движения. Профессиональная подготовка специалистов-сотрудников главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Кыргызской Республики является актуальным и важным вопросом. В целях реализации этой работы проводится комплекс мероприятий со стороны государственных органов Кыргызской Республики.
 2. Автомобиль жолдорундагы кыймылдын коопсуздугу комплекстүү иш-чараларды өткөрүү менен камсыздалышы мүмкүн: автомобилдердин жана башка транспорт каражаттарынын конструкцияларын өркүндөтүү менен; транспорт каражаттарынын техникалык абалын контролдоо менен; айдоочулардын жана жөө адамдардын жол жүрүү эрежелерин бекем сакташы менен; жогорку ылдамдыкта авто унаалардын жүрүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоочу жол шарттарын түзүү менен; айдоочулардын жол шарттары жана кыймыл режими жөнүндө тийиштүү маалымат менен камсыз кылуу аркылуу. Жол кырсыктары көпчүлүк аймактарда болуусу, айдоочулар кыймылдын ылдамдыгын кескин азайтуу зарылдыгын пайда кылган учурда жол шарттарын капыстан өзгөртүүгө туш болууда. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча башкы башкармалыгынын (ЖККББ) адис-кызматкерлерин кесиптик даярдоо актуалдуу жана маанилүү маселе болуп эсептелет. Бул ишти ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан комплекстик иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
 3. Traffic safety on highways can be ensured by a wide range of measures: improving the design of cars and other vehicles; control of the technical condition of vehicles; strict observance of road traffic rules by drivers and pedestrians; the creation of road conditions that provide the ability to move vehicles at high speeds; adequate information to drivers about road conditions and driving patterns. Road traffic accidents occur most often in areas where drivers are faced with sudden changes in road conditions that necessitate a sharp reduction in speed. Professional training of specialistsemployees of the Main Traffic Safety Administration of the Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic is an urgent and important issue. For the purpose of implementation, a set of measures is being taken by the state bodies of the Kyrgyz Republic.
Keywords
 1. специалист, профессионализм, скорость, мероприятия, транспорт, дети, закон, контроль.
 2. адис, кесипкөйлүк, ылдамдык, иш-чаралар, транспорт, балдар, мыйзам, контрол.
 3. specialist, professionalism, speed, events, transport, children, law, control.
Authors info
 1. Акматова Аманай Турсунбаевна, Ошский государственный юридически институт, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, и.о. профессора, доцент.
 2. Акматова Аманай Турсунбаевна, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, профессордун м.а.
 3. Amanai Akmatova, Osh State Law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, acting professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Акматова А.Т. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 6. C. 41-47