New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бийгелдиева Н.А.
 2. Бийгелдиева Н.А.
 3. N.A. Biigeldieva
Title
 1. МЕТАТЕКСТ – КОНВЕРГЕНЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫВШИХСЯ ВОКРУГ САМОГО ТЕКСТА
 2. МЕТАТЕКСТ – ТЕКСТТИН ӨЗҮНҮН АЙЛАНАСЫНДА АЧЫЛГАН НАТЫЙЖАЛАРДЫН КОНВЕРГЕНЦИЯСЫ
 3. METATEXT – THE CONVERGENCE OF RESULTS THAT HAVE OPENED AROUND
Abstract
 1. В данной статье проведён научно-теоретический анализ метатекста. Отмечено, что металингвистика – новое направление в языкознании, показаны элементы, от-крывающиеся вокруг самого текста. На примере романа Т.Сыдыкбекова «Тоо балдары» показана внутренняя струк-тура текста, а также даётся метаданные внутри строк. Сопоставив содержание текста для анализа, проанализи-рованы элементы языка. Язык, речь являются ясным пред-ставлением для читателя в художественном произведении, появилась необходимость познания с инновационной точки зрения рассмотрение текста в тесной связи с текстом. Доказано, что в тексте встречаются разные виды речи ху-дожественного текста, множественное применение язы-ка в жизни, в качестве процесса охватывает особую сис-темную структуру, связанных между собой. Текст сле-дует рассматривать вместе, чтобы определить особен-ности, возможности, отношения языка и речевой системы и их последствия.
 2. Бул макалада метатекстке илимий-теориялык жак-тан анализ жүргүзүлдү. Металингвистика – тил илиминин жаңы багыты экендиги белгиленип, тексттин өзүнүн айланасында ачылган элементтердин жыйындысы ката-ры көрсөтүлдү. Т.Сыдыкбековдун “Тоо балдары” романы-нын мисалында тексттин ички түзүлүшүнө жана саптар-дын арасына карата металык маалымат берилди. Талдоо-го алынган тексттин мазмунуна салыштырмалуу мүнөз-дөмө берилип, тилдин элементтери далилдүү талданды. Окурмандын көркөм чыгарманы жеткиликтүү түшүнүү-сүнө өбөлгө болгон тил, кеп, текстти бири-бири менен ты-гыз кароо, аларды инновациялык көз карашта таануу за-рылчылыгы жаралды. Көркөм текстте кептин түрлөрү катышып, тилдин турмушта колдонулушу – кеп экенин, ал процесс катары бири-бири менен байланышкан өзгөчө сис-темалык түзүлүшкө ээ болгондугу далилденди. Тил жана кеп системасынын өзгөчөлүгүн, мүмкүнчүлүгүн, карым-ка-тышын, алардын натыйжаларын аныктоо үчүн текстти да бирдикте кароо керек.
 3. In this article, a scientific and theoretical analysis of the metatext is carried out. It is noted that metalinguistics is a new direction in linguistics, elements that open around the text itself are shown. On the example of T. Sydykbekov’s novel “Too bal-dary” (Children of Mountain), the internal structure of the text is shown, as well as metadata inside the lines is given. Compa-ring the contents of the text for analysis, the elements of the lan-guage are analyzed. Language, speech are a clear idea for the reader in a work of art, there is a need for knowledge from an innovative point of view, consideration of the text in close con-nection with the text. It is proved that in the text there are diffe-rent types of speech of the art test, the multiple use of language in life, as a process covers a special system structure which were interconnected. In order to determine differences, opportunities, the relationship of the language, speech system and their results, you need to consider the text in unity. The text should be consi-dered together to determine the features, capabilities, relation-ships of language and speech system and their consequences.
Keywords
 1. Ключевые слова: металингвистика, метатекст, кон-вергенция, язык, речь, текст, информация, инновация.
 2. Негизги сөздөр: металингвистика, метатекст, кон-вергенция, тил, кеп, текст, информация, инновация.
 3. Key words: metalinguistics, metatext, convergence, lan-guage, speech, text, information, innovation.
Authors info
 1. Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна, Нарынский государственный университет им. С.Нааматова, г.Нарын, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Бийгелдиева Нуржан Абдыгуловна, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Нарын шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Nurzhan Biigeldieva, Naryn State University by name of S.Naamatov, Naryn, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Бийгелдиева Н.А. МЕТАТЕКСТ – КОНВЕРГЕНЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫВШИХСЯ ВОКРУГ САМОГО ТЕКСТА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 267-270