New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абылкасымова А.
 2. Абылкасымова А.
 3. A. Abylkasymova
Title
 1. СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТЬ В КЫРГЫЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
 2. КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕ МОДАЛДУУЛУК КАТЕГОРИЯСЫНЫН БЕРИЛИШ КАРАЖАТТАРЫ
 3. MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORY MODALITY IN KYRGYZ AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract
 1. Выбор средств выражения тех или иных модальных значений зависит от характера содержания предложения. А содержание предложения определяется теми или иными модальными значениями. Это означает, что каждое мо-дальное значение имеет свою собственную систему сред-ств выражения. Это закономерно. Когда мы выражаем ту или иную мысль, мы выбираем только те средства, кото-рые наиболее точно подходят для ее выражения. Статья посвящена сопоставительному изучению категории мо-дальности в неродственных кыргызском и английском язы-ках. Выявляются общие и специфические особенности вы-ражения модальных значений в сопоставляемых языках. В конце статьи дается краткий анализ глагольного наклоне-ния двух языков, ядра функционально-семантической кате-гории модальности.
 2. Тигил же бул модалдык маанилерди билдирүү кара-жаттарын тандоо сунуштун мазмунунун мүнөзүнө жара-ша болот. Ал эми сунуштун мазмуну тигил же бул модал-дык маанилер менен аныкталат. Бул ар бир модалдык маа-ниси өз сөз каражаттары системасы бар дегенди билди-рет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биз тигил же бул ойду билдиргенде, биз аны билдирүү үчүн абдан так ылайыктуу гана каражаттарды тандашат. Макала кыргыз жана ан-глис тилдериндеги модалдуулук категориясынын салыш-тырма окуусуна арналган. Салыштырылуучу тилдерде модалдык маанилерди билдирүүнүн жалпы жана өзгөчө өз-гөчөлүктөрү аныкталат. Макаланын аягында, эки тилдер-дин этиштин, модалдык иш-семантикалык категория ядро этиштин кыскача талдоо берилген.
 3. The choice of means of expressing certain modal values depends on the nature of the content of the sentence. And the content of the sentence is determined by certain modal values. This means that each modal value has its own system of means of expression. This is natural. When we express a particular thought, we choose only those means that are most accurately suitable for its expression. The article is devoted to the compara-tive study of the category of modality in unrelated Kyrgyz and English languages. The general and specific features of the ex-pression of modal values in the compared languages are revea-led. At the end of the article, a brief analysis of the verbal mood of the two languages, the core of the functional-semantic cate-gory of modality, is given.
Keywords
 1. Ключевые слова: модальность, модальные значения, лингвистика, наклонение, доминант, периферия.
 2. Негизги сөздөр: модалдуулук, модалдык маанилер, лингвистика, доминант, периферия.
 3. Key words: modality, modal meanings, linguistics, mood, dominant, periphery.
Authors info
 1. Абылкасымова А., Ошский государственный педагогический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Абылкасымова А., Ош мамлекеттик педагогикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Abylkasymova, Osh State Pedagogical Institute, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Абылкасымова А. СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТЬ В КЫРГЫЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 257-260