New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдраева Д.Ы
 2. Абдраева Д.Ы
 3. D.Y. Abdraeva
Title
 1. АНГЛИЙСКИЕ И КЫРГЫЗСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «РУКА»
 2. АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ «КОЛ» СӨЗҮ МЕНЕН КОМПОНЕНТТЕШ СОМАТИКАЛЫК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР
 3. ENGLISH AND KYRGYZ SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT «HAND»
Abstract
 1. В данной статье рассматривается соматические фразеологизмы в английском языке с компонентом «рука» и особенности их перевода на кыргызский язык. Также, исследуются образные соматические фразеологизмы и их значения. В этом исследовании компонент «рука» состоит из глаголов, существительных и союзов, например: get out of hand, hands are tied. Чтобы передать правильное значе-ние слова, компонент «рука» не было дословно переведена с английского языка на кыргызский язык, например: “Know Like The Back Of Your Hand” беш колундай билүү (сөзмө-сөз котормо: колдун артындай билүү)., "An open hand" - колу ачык,берешен(сөзмө-сөз котормо:ачык кол), “Hands Are Tied” Колу бошобоо, бир жумуш менен алек болуу(сөзмө-сөз:колдор байланган), “Take Matters Into Own Hands” Иш-ти колго алуу. Give a hand / lend a hand (v.) Колунду бер / Колунду сун, In Good Hands Жакшы колдо. (сөзмө-сөз ко-тормо:жакшы колдордун ичинде.)
 2. Бул макалада «Кол» деген сөз менен компоненттеш келген англис тилинендеги соматикалык фразеологизмдер-дин кыргыз тилине котормо өзгөчөлүктөрү каралат. Со-матикалык фразеологизмдердеги образдуулук касиети жа-на алардын маанилери да берилет. Бул окууда “кол” менен компоненттеш англис тилиндеги сөздөр: этиштерден, зат атоочтордон жана предлогдордон тузүлөт, мисалы: get out of hand, hands are tied ж.б.у.с. Англис тилиндеги “кол” менен компоненттеш келген сөздөрдү кыргыз тилине ко-торууда мааниси туура берилиш үчүн сөзмө-сөз которул-ган жок, мисалы: “Know Like The Back Of Your Hand” беш колундай билүү (сөзмө-сөз котормо: колдун артындай би-лүү), "An open hand" - колу ачык, берешен (сөзмө-сөз ко-тормо: ачык кол), “Hands Are Tied” Колу бошобоо, бир жу-муш менен алек болуу (сөзмө-сөз: колдор байланган), “Take Matters Into Own Hands” Ишти колго алуу. Give a hand / lend a hand (v.) Колунду бер / Колунду сун, In Good Hands Жакшы колдо (сөзмө-сөз котормо:жакшы колдордун ичинде.)
 3. This article considers Somatic English phraseological units with the component hand and its translation into Kyrgyz language. The figurative of somatic phraseological units and their meanings are also reviewed. In this study, the components with “hand” consist of verbs, nouns and prepositions, for in-stance: “Know Like The Back Of Your Hand” беш колундай билүү (сөзмө-сөз котормо: колдун артындай билүү), "An open hand"- колу ачык, берешен (сөзмө-сөз котормо: ачык кол), “Hands Are Tied” Колу бошобоо, бир жумуш менен алек болуу(сөзмө-сөз:колдор байланган), “Take Matters Into Own Hands” Ишти колго алуу. Give a hand / lend a hand (v.) Колунду бер/Колунду сун, In Good Hands Жакшы колдо (сөзмө-сөз котормо:жакшы колдордун ичинде.)
Keywords
 1. Ключевые слова: фразеологизм, соматический, ком-понент, словосочетания, образный, объект, рука.
 2. Негизги сөздөр: фразелогизм, соматикалык, компо-нент, сөз айкаштар, образдуулук, объект, кол.
 3. Key words: phraseology, somatic, component, word com-binations, figurative, object, hand.
Authors info
 1. Абдраева Дарыгүл Ырысбаевна, Международный университет Кувейта, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Абдраева Дарыгүл Ырысбаевна, Эл аралык Кувейт университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. D. Abdraeva, Kuwait International University, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Абдраева Д.Ы АНГЛИЙСКИЕ И КЫРГЫЗСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «РУКА». Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 253-256