New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Койлубаева Б.К.
 2. Койлубаева Б.К.
 3. B.K. Koilubaeva
Title
 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
 2. ГЕНДЕРДИК-РОЛДУК МАДАНИЯТТЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮН АНЫКТОО ЖАНА АНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ КОЛДОНУУ
 3. IDENTIFICATION OF PEDAGOGICAL PROBLEMS GENDER-ROLE CULTURE AND ITS APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract
 1. В предлагаемой статье рассматриваются пути ус-транения причин педагогических проблем в формировании гендерно-ролевой культуры студентов вузов через научно-теоретические основы. Ключевые понятия по проблеме уточнены и интерпретированы. Методическое решение данной проблемы является актуальным. Проведенный опросник среди студентов уточняет важность рассмат-риваемого вопроса гендерной культуры, гендерной роли как ядра феномена гендера. Разработан факультативный курс «Формирование гендерно-ролевой культуры студентов че-рез традиционные ценности кыргызского народа». Данный курс направлен на создание модели развития гендерно-ролевой культуры студентов вузов через традиционные кыргызские ценности. Методологии внедрения технологи-ческой модели развития гендерно-ролевой культуры сту-дентов вузов созданы на основе традиционных ценностей кыргызского народа.
 2. Сунушталган макалада жогорку окуу жайларында окуган студенттеринин гендердик ролдук маданиятын ѳнүктүрүүдо педагогикалык көйгөйлөрдүн чыгуу себебин илимий теориялык негиздер аркылуу тактап аны чечүү жолдору сунушталат. Коюлган маселе боюнча түйүндүү түшүнүктөр аныкталып чечмеленген. Ошону менен бир-дикте бул маселенин усулдук жактан чечүү өӊүттөгу ак-туалдуу маселе катары коюлат. Гендердик маданият, гендердик рол гендер феноменасынын өзөгү катары кара-лып ага багытталган сурамжылоо маселенин курчтугун тактайт. Атайын иштелип чыккан факультативлик курс «Гендердик-ролдук маданиятты кыргыздын салттык баа-луулуктары аркылуу калыптандыруу» иштелип чыккан. ЖОЖдордо Кыргыздардын салттык баалуулуктары ар-кылуу ЖОЖ студенттеринин гендердик-ролдук мадания-тын өнүктүрүүнүн моделин жаратуу максатынды, жож-дордо студенттердин кыргыздын салттык баалуулукта-рына негизделген гендердик-ролдук маданиятын ѳнүктү-рүүнүн технологиялык моделин ишке киргизүүнүн мето-дикасы иштелип чыгууга багытталган.
 3. This article speaks of the ways of eliminating the causes of pedagogical problems in the formation of gender-role culture of university students by investigating the scientific and theoretical foundations of mentioned issues. The key concepts on the problem have been clarified and interpreted. A methodological solution is relevant to this problem. The questionnaire among the university students was conducted and the importance of current issue of gender culture, gender role as the core of the phenomenon of gender are clarified. As the result of the survey, the optional course “Formation of gender-role culture of stu-dents through the traditional values of the Kyrgyz people” has been developed. This course is aimed at creating a model for the development of gender-role culture of university students through traditional Kyrgyz values. The methodologies for the implementation of a technological model of gender-role culture of university students are designed based on the traditional values of the Kyrgyz people.
Keywords
 1. Ключевые слова: гендер, гендер-роль, гендерная нор-ма, культура, социализация, национальные ценности, пове-дение, пол.
 2. Негизги сөздөр: гендер, гендердик-ролдук, гендердик норма, маданият, социалдаштыруу, улуттук баалуулук. Жүрүм-турум, жыныс.
 3. Key words: gender, gender role, gender norm, culture, socialization, national values, behavior, gender.
Authors info
 1. Койлубаева Бурулча Кожоновна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Койлубаева Бурулча Кожоновна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Burulcha Koilubaeva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Койлубаева Б.К. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНО-РОЛЕВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 243-247