New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С.
 2. Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С.
 3. Zh.Zh. Isakova, A.T. Kydyraliev, A.S. Turdubekova
Title
 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
 2. КРИЗИС УЧУРУНДАГЫ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН ИШТЕРИНИН НЕГИЗГИ ФАКТОРЛОРУНУН БИРИ КАТАРЫ
 3. INFORMATION TECHNOLOGIES AS ONE OF THE KEY FACTORS OF THE FORMATION OF THE WORK OF UNIVERSITIES IN THE CRISIS PERIOD
Abstract
 1. В статье авторы рассматривают насущную необхо-димость перевода учебного процесса в дистанционную форму с использованием технологий электронного обуче-ния, роль дистанционного обучения в современных условиях. Во время пандемии коронавируса университеты нашей страны предложили технологии дистанционного обучения, создав широкий спектр электронного информационного об-разования, включая широкий спектр инструментов: он-лайн-лекции, вебинары, видеолекции, онлайн-консультации. Также существует потребность в создании гибкой сис-темы распределения образования, благодаря которой чело-век будет иметь доступ к глобальным информационным ресурсам и базам данных, сможет постоянно повышать свои профессиональные навыки на протяжении всей жиз-ни, сможет быть профессиональным, мобильным и твор-ческим. Многоаспектный характер дистанционного обра-зования также влияет на то, как школы управляют своими ресурсами. В прошлом школы уделяли особое внимание тех-ническим аспектам образования, таким как использование печатных материалов и телевидения. Сейчас такой подход становится необоснованным. Дистанционное обучение на учебных курсах направлено на гибкое удовлетворение по-требностей студентов (школьников) в настоящий мо-мент. Был сделан вывод, что сочетание технологий очень важно.
 2. Макалада авторлор билим берүү процессин электрон-дук билим берүү технологияларын колдонуп шашылыш түрдө дистанттык формага которууну, заманбап шарт-тарда дистанттык билим берүүнүн ордун караштырыш-кан. Коронавирустук пандемия мезгилинде биздин респуб-ликанын ЖОЖдору электрондук маалыматтык билим бе-рүү чөйрөсүн, анын ичинде кеңири куралдарды: онлайн-лек-циялар, вебинарлар, видео лекциялар, онлайн-консультация-ларды түзүү менен дистанттык окутуу технологиясын сунушташкан. Ошондой эле билим берүүнүн ийкемдүү бө-лүштүрүлгөн тутумун калыптандыруу зарылчылыгы чы-гат, анын жардамы менен адам дүйнөлүк маалыматтык ресурстарга жана маалымат базаларына ээ болуп, өзүнүн кесиптик чеберчилигин өмүр бою тынымсыз өркүндөтүп, ага кесипкөй, мобилдүү жана чыгармачыл жигердүү болуу-га мүмкүнчүлүк берерин ачыкташкан. Дистанттык билим берүүнүн көп өлчөмдүү мүнөзү окуу жайлардын өз ресурс-тарын кандайча башкарып жаткандыгына дагы таасир этет. Буга чейин окуу жайлар билим берүүнүн техникалык жагына көңүл бурушкан, мисалы, басма материалдарын жана телекөрсөтүүлөрдү колдонуунун негизинде курстар-ды өткөрүп турушкан. Азыр мындай мамиле негизсиз болуп баратат. окуу курстарында дистанттык билим берүү учурда студенттердин (окуучулардын) керектөөлөрүн ий-кемдүү канааттандырууга багытталган. Технологиялар-дын аралашмасы чон оорунду ээлейт деген тыянакка ке-лишкен.
 3. In the article, the authors consider the urgent need to transfer the educational process to distance learning using e-learning technologies, the role of distance learning in modern conditions. During the coronavirus pandemic, the universities of our country offered distance learning technology by creating a wide range of electronic information education, including a wide range of tools: online lectures, webinars, video lectures, online consultations. There is also a need to create a flexible distribution system of education, through which a person will have access to global information resources and databases, will be able to constantly improve their professional skills throughout life, will be able to be professional, mobile and crea-tive. The multidimensional nature of distance education also affects how schools manage their resources. In the past, schools have focused on the technical aspects of education, such as the use of printed materials and television. Now such an approach is becoming unfounded. Distance education in training courses is aimed at flexibly meeting the needs of students (pupils) at the moment. It was concluded that the mixture of technologies is very important.
Keywords
 1. Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С.
 2. Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С.
 3. Zh.Zh. Isakova, A.T. Kydyraliev, A.S. Turdubekova
Authors info
 1. Исакова Жанна Жаманкуловна, Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель. Кыдыралиев Алмазбек Тойматович, Кыргызский государственный юридический университет, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший преподаватель. Турдубекова Айтбубу Саипбакасовна, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, доцент.
 2. Исакова Жанна Жаманкуловна, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу. Кыдыралиев Алмазбек Тойматович, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, ага окутуучу. Турдубекова Айтбүбү Сайпбакасовна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Zhanna Isakova, Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer. Almazbek Kydyraliev, Kyrgyz State Law University, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer. Aytbubu Turdubekova, Kyrgyz State Medical Academy named after I. Akhunbayev, Bishkek, Kyrgyz Republic, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Исакова Ж.Ж., Кыдыралиев А.Т., Турдубекова А.С. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 238-242