New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ибирайым кызы Айжан
 2. Ибирайым кызы Айжан
 3. Ibiraiym kyzy Aijan
Title
 1. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ
 2. ЗАМАНБАП САБАКТАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУ
 3. E-LEARNING IN A MODERN LESSON
Abstract
 1. В статье рассматриваются вопросы электронного урока в современном электронном обучении. Отмечается, что электронное обучение станет основой для улучшения процесса обучения. Прежде чем писать о современном уро-ке, автор обсуждает каждый этап организации электрон-ного обучения, его типы, значение и требования (дидакти-ческие, психологические, гигиенические и технические тре-бования) к организации современного урока. В статье при-ведены несколько форм электронного обучения с приме-рами. Это связано с тем, что организация совре-менного электронного обучения способствует улучшению препода-вания. Электронное обучение не является временным сти-мулом или пустой тратой времени на обучение. Это форма обучения, которая является одной из основ для повышения качества процесса обучения и образования в будущем.
 2. Макалада учурдагы заманбап электрондук сабакты өтүүдөгү электрондук окутуу маселелери каралат. Элек-трондук окутуу окуу процессин жакшыртууга негиз болоо-ру белгиленет. Автор заманбап сабак тууралуу жазаардан мурда учурдагы сабакты уюштуруунун ар бир этабына, электрондук окутууга, сабактын түрлөрүнө, заманбап сабактагы электрондук окутуунун маанисине жана заман-бап сабакты уюштуруунун талаптарына токтолот. Ан-дай талаптар болуп дидактикалык, психологиялык, ги-гиеналык, техникалык талаптар эсептелет. Макалада электрондук окутууга карата сабактардын бир нече фор-маларын мисалдар менен кошо берген. Себеби, заманбап электрондук сабакты уюштурууда бул сабактар окутууну жакшыртууга салым болоору айтылат. Жыйынтыгында электрондук окутуу – бул билим берүүдөгү утурумдук кы-зыктыруучу иш же саркечтик эмес. Бул келечекте билим берүүнүн алгылыктуулугун арттырууга негиз болуп берүү-чү окутуунун бир түрү экендиги белгиленген.
 3. The article discusses the issues of e-lesson in modern e-learning. It is noted that e-learning will become the basis for improving the learning process. Before writing about a modern lesson, the author discusses each stage of the organization of e-learning, its types, meaning and requirements (didactic, psycho-logical, hygienic and technical requirements) for the organiza-tion of a modern lesson. This is due to the fact that the organiza-tion of modern e-learning contributes to the improvement of teaching. E-learning is not a temporary incentive or a waste of time to learn. This is a form of learning, which is one of the foun-dations for improving the quality of the learning and education process in the future.
Keywords
 1. Ключевые слова: урок, виды урока, электронное обу-чение, современный урок, требовании современного урока, технология обучения.
 2. Негизги сөздөр: сабак, электрондук окутуу, сабак-тын түрлөрү, заманбап сабак, заманбап сабакка коюлган талаптар, окутуунун технологиясы.
 3. Key words: the lesson, types of lesson, e-learning, modern lesson, the demands of the modern classroom, the learning technology.
Authors info
 1. Ибирайым кызы Айжан, Кыргызская академии образования, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник.
 2. Ибирайым кызы Айжан, Кыргыз билим берүү Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, ага илимий кызматкер.
 3. Ibiraiym kyzy Aijan, Kyrgyz Academy of Education, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, senior researcher.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Ибирайым кызы Айжан ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 229-233