New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ишчи Арманбек
 2. Ишчи Арманбек
 3. Ishchy Armanbek
Title
 1. ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКИХ ДВИЖЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ: ДЕСТРУКТИВИЗМ И ФАКТОРЫ НЕОАРХАИЗМА (на примере движения «Талибан»)
 2. ООГАНСТАНДА ИСЛАМ КЫЙМЫЛДАРЫНЫН ТААСИРИ: ДЕСТРУКТИВИЗМ ЖАНА НЕОАРХАИЗМ ФАКТОРЛОРУ («Талибан» кыймылынын мисалында)
 3. THE INFLUENCE OF ISLAMIC MOVEMENTS IN AFGHANISTAN: DESTRUCTIVISM AND FACTORS OF NEO-ARCHAISM (using the example of the Taliban movement)
Abstract
 1. Афганская проблема – одна из наиболее острых в со-временном мире, дестабилизирующая ситуацию во всем ре-гионе и далеко за его пределами. Режим талибов, пришед-ших к власти в 90-е годы ХХ века, откатил страну на мно-гие десятилетия назад. Тем не менее, отношение к движе-нию «Талибан» достаточно неоднозначное и противоречи-вое. Все это вызывает исследовательский интерес изучить причины появления и выделить этапы деятельности дви-жения на территории Афганистана.
 2. Ооган көйгөйү учурда бул аймактагы жана андан сырткы чөйрөдөгү абалды курчуткан дүйнөдөгү негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. XX кылымдын 90-жыл-дарында бийликке келген талиптердин режими өлкөнү он-догон жылдарга артка сүрдү. Ошого карабастан, “Тали-бан” кыймылына болгон мамиле бир жактуу эмес жана карама-каршы ой пикирлер бар. Мунун баары Ооганстан-дын аймагында кыймылдын пайда болуу себептерин изил-дөөгө жана ишмердигинин этаптарын бөлүп кароого бол-гон кызыгууну жаратат.
 3. The Afghan problem is one of the most acute in the modern world, destabilizing the situation in the entire region and far beyond its borders. The Taliban regime, which came to power in the 90s of the twentieth century, rolled the country back many decades. Nevertheless, the attitude towards the Taliban move-ment is quite ambiguous and contradictory. All of this raises the research interest in studying the reasons of the movement’s emergence and identifying the stages of its activity on the terri-tory of Afghanistan.
Keywords
 1. Ключевые слова: «Талибан», Афганистан, талибы, радикальный исламизм.
 2. Негизги сөздөр: «Талибан», Ооганстан, талиптер, радикалдык исламизм.
 3. Key words: “Taliban”, Afghanistan, the Taliban, radical Islamism.
Authors info
 1. Ишчи Арманбек, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Ишчи Арманбек, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Ishchy Armanbek, Bishkek State University by named of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Ишчи Арманбек ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКИХ ДВИЖЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ: ДЕСТРУКТИВИЗМ И ФАКТОРЫ НЕОАРХАИЗМА (на примере движения «Талибан»). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 215-218