New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Төрөмырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж.
 2. Төрөмырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж.
 3. T.T. Toromyrzaev, T.Zh. Boronbaev
Title
 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТИ ПРАВА
 2. УКУКТУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНҮН МАЗМУНДУК ЖАНА КООМДУК-ФИЛОСОФИЯЛЫК ЖАКТАРЫ
 3. INFORMATIVE AND SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS FEATURES OF THE LAW
Abstract
 1. Поскольку изменение интересов и потребностей кыр-гызского общества порождает необходимость коррек-тировки пути его развития, структуры важнейших правовых норм, обеспечивающих права и свободы человека, а также приоритеты и доминирование правовых норм в обществе, среди них содержательной стороной специфики права, отражающей основные направления правовой ре-формы, является формирование инструментов реализации значимых способностей человека, изменение ценностей, привычек поведения личности, усложнение механизма общественного регулирования и надзора., в обосновании общесоциальности данного анализа, прежде всего, отме-чается необходимость указать на противоречивый харак-тер действующего законодательства. Осмысленность и развитие общественно-философских направлений правовой системы на современном этапе порождает требование создания инструментария, реализующего значимые спо-собности человека.
 2. Макалада, кыргыз коомунун кызыкчылыктарынын жана муктаждыктарынын өзгөрүлүүсү, анын өнүгүү жо-лун жөндөө зарылдыгын жараткандыктан, адамдын укук-тарын жана эркиндиктерин, ошондой эле, алардын ара-сында, коомдогу укуктук ченемдердин артыкчылыктарын жана үстөмдүгүн камсыздоочу өтө маанилүү укуктук ченемдердин түзүмдөрү, укуктук реформанын негизги ба-гыттарын чагылдырган укуктун өзгөчөлүгүнүн мазмун-дуулук жагы болуп, адамдын маанилүү жөндөмдүүлүктө-рүн жүзөгө ашыруу куралдарын түзүүнү, баалуулуктар-дын, инсандык жүрүм-турум көнүмүштөрүнүн өзгөрүүсү, коомдук жөнгө салуу жана көзөмөлдөө механизминин та-таалдашы, бул талдоонун коомго ылайыктуулугун негиз-дөөдө, эң алды, колдонуудагы мыйзамдардын карама-кар-шылыктуу мүнөзүн көрсөтүү зарылдыгы белгиленген. Укук системасынын азыркы этабындагы мазмундуулук жана коомдук-философиялык багыттарындагы өнүгүүсү, адам-дын маанилүү жөндөмдүүлүктөрүн жүзөгө ашыруучу ин-струментарийлерин түзүү талабын жаратууда.
 3. Since the change in the interests and needs of the Kyrgyz society creates the need to adjust the path of its development, the structure of the most important legal norms that ensure human rights and freedoms, as well as the priorities and dominance of legal norms in society, among them, the content side of the specifics of law, reflecting the main directions of legal reform, is the formation of tools for the implementation of significant human abilities, changes in values, habits of behavior of the in-dividual, complication of the mechanism of social regulation and supervision, First of all, it is necessary to point out the con-tradictory nature of the current legislation. The meaningfulness and development of the socio-philosophical directions of the legal system at the present stage gives rise to the requirement to create tools that implement significant human abilities.
Keywords
 1. Ключевые слова: важные навыки, реализация, право-вая реформа, основные направления, специфика права, содержательная сторона, содержательные направления, общественно-философские направления, требования.
 2. Негизги сөздөр: маанилүү жөндөмдүүлүктөр, жүзөгө ашыруу, укуктук реформа, негизги багыттар, укуктун өз-гөчөлүгү, мазмундуулук жагы, мазмундуулук багыттары, коомдук-философиялык багыттары, талаптар.
 3. Key words: important skills, implementation, legal reorm, main directions, specifics of law, content side, content direc-tions, social and philosophical directions, requirements
Authors info
 1. Торомырзаев Темирлан Торомырзаевич, Национальная Академии наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник. Боронбаев Талантбек Жороевич, Национальная Академии наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, научный сотрудник.
 2. Төрөмырзаев Темирлан Төрөмырзаевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, ага илимий кызматкер. Боронбаев Талантбек Жороевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, илимий кызматкер.
 3. Temirlan Toromyrzaev, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of legal sciences, senior researcher. Talantbek Boronbaev, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of legal sciences, research associate.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Төрөмырзаев Т.Т., Боронбаев Т.Ж. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТИ ПРАВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 200-203