New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Тологонова Г.Б.
 2. Тологонова Г.Б.
 3. G.B. Tologonova
Title
 1. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (на примере Чуйской и Иссык-Кульской области)
 2. АЙЫЛ ЖЕРГЕСИНДЕГИ СОЦИАЛДЫК ТЕҢСИЗДИКТИН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (Чүй жана Ыссык -Көл облустарынын мисалында)
 3. INDICATORS OF RURAL SOCIAL INEQUALITY (on the example of Chui and Issyk- Kul region)
Abstract
 1. В этой статье рассматриваю основные индикаторы социального неравенства в сельской местности. На разви-тие социального неравенства влияет очень много факто-ров, особенно в сельской местности. Можем сказать, что социальное неравенство наблюдается в разных сегментах общества: семьях, учреждениях, организациях и в разных группах. Для определения социального неравенства в селах нужно провести разного рода наблюдений или опросов и исследований. На сегодняшний день в основном масштаб дохода является одним из основным показателям для опре-деления социального неравенства в обществе. Потому, что источник дохода является основным в материальной воз-можности населения. В данной статье анализируется ре-зультаты исследования социального неравенства прове-денной среди местного населения Чуйской и Иссык-Куль-ской области. В анкетировании участвовали 283 человек.
 2. Бул макалада айыл жергесиндеги социалдык тенсиз-диктин негизги индикаторлору каралган. Коомдогу, өзгөчө айыл аймактарындагы социалдык теңсиздиктин жылдан жылга өсүүсүнө көптөгөн факторлор таасир берет. Со-циалдык теңсиздик бир коомдук организмдин ар түрдүү сегменттеринде көрүнөт: үй-бүлө, мекемелерге, ишкана-ларга, жана ар кандай коомдук топторду айтсак болот. Айылдардагы теңсиздикти аныктоо үчүн региондордогу айылдарга ар кандай багыттагы байкоолорду же сурам-жылоолорду жана изилдөөлөрдү жүргүзүү керек. Азыркы учурда негизинен коомдогу социалдык теңсиздикти анык-тоо үчүн киреше масштабы негизги көрсөткүч болуп сана-лат. Анткени киреше булагы өлкөнүн калкынын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн негизги материалдык пайдаларынын се-беби катары эсептелинет. Бул макалада социалдык тен-сиздик маселеси Чүй жана Ыссык-Көл облустарынын айыл калкынын арасында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтык-тары менен анализденген. Сурамжылоого 283 адам ка-тышкан
 3. This article covers main indicators of social inequality in rural areas. A lot of factors influence the development of social inequality, especially in rural areas. Social inequality can be observed in different segments of society: families, institutions, organizations and in different groups of society. To determine social inequality in villages, it is necessary to conduct various researches and surveys. Today, the scale of income is one of the main indicators for determining social inequality in society. Because the source of income is considered the main of the material ability of the population. This article analyzes the results of a study of social inequality among the local population of the Chui and Issyk Kul oblasts.283 people participated in survey.
Keywords
 1. Ключевые слова: неравенство, структура, общест-во, богатство, класс, бедность, слой, доход, индикатор, со-циальная группа.
 2. Негизги сөздөр: теңсиздик, түзүлүш, коом, байлык, класс, жакырчылык, катмар, киреше, индикатор, социал-дык топ.
 3. Key words: inequality, structure, society, wealth, class, poverty, layer, income, indicator, social group.
Authors info
 1. Тологонова Гульайым Боронбаевна, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Тологонова Гульайым Боронбаевна, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант
 3. Gulayim Tologonova, Bishkek State University by name of K. Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, post-graduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Тологонова Г.Б. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (на примере Чуйской и Иссык-Кульской области). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 142-145