New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Омошев Т.Т.
 2. Омошев Т.Т.
 3. Т.Т. Omoshev
Title
 1. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСТАНА
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНДА ТУРУКТУУ АЗЫК-ТҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ РЫНОГУНУН НЕГИЗГИ МЕХАНИЗМДЕРИНИН КАЛЫПТАНУУСУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ
 3. WAYS TO OPTIMIZE THE MAIN MECHANISMS FORMATION OF A SUSTAINABLE FOOD MARKET THE MARKET IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF KYRGYZSTAN
Abstract
 1. В данной статье рассматриваются вопросы, связан-ные с обоснованием прогноза и оптимизации основных ме-ханизмов формирования устойчивого продовольственного рынка в аграрном секторе экономики регионов Кыргыз-стана в новых условиях хозяйствования. К основным путям повышения эффективности производства молока можно отнести следующие: 1) Интенсификация молочного ското-водства путем создания современной материально-техни-ческой базы. Из закономерностей последовательной ин-тенсификации вытекает объективная необходимость со-четания роста продуктивности и постепенного увеличе-ния поголовья коров. Некоторый рост численности скота, взаимоувязанный с кормовым ресурсами, при неуклонном повышении продуктивности животных важное условие планомерного осуществления интенсификации; 2) Вторым условием интенсификации производства молока является рациональная специализация на основе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции; 3) Создание прочной кормовой базы.
 2. Бул макалада жаңы экономикалык шарттарда Кыр-гызстандын региондорунун экономикасынын агрардык сек-торунда туруктуу азык-түлүк рыногун түзүүнүн божомо-лун негиздөө жана оптималдаштыруу маселелери талкуу-ланат. Сүт өндүрүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу-нун негизги жолдоруна төмөнкүлөр кирет: 1) Заманбап материалдык-техникалык базаны түзүү менен сүт чар-басын интенсификациялоо. Ырааттуу интенсификация-лоонун мыйзам ченемдүүлүктөрү өндүрүмдүүлүктүн өсү-шүн жана уйлардын санын акырындык менен көбөйтүүнү айкалыштыруунун объективдүү зарылчылыгына алып ке-лет. Малдын санынын белгилүү бир көбөйүшү, тоют ре-сурстары менен өз ара байланышта, малдын продуктуулу-гунун туруктуу өсүшү менен, интенсификациялоону план-дуу ишке ашыруунун маанилүү шарты болуп саналат; 2)Сүт өндүрүүнү интенсивдештирүүнүн экинчи шарты - бул чарбалар аралык кооперациянын жана агроөнөр жай интеграциясынын негизинде сарамжалдуу адистештирүү; 3) Катуу тоют базасын тузуу.
 3. This article discusses issues related to the substantiation of the forecast and optimization of the main mechanisms for the formation of a sustainable food market in the agricultural sector of the economy of the regions of Kyrgyzstan in the new economic conditions. The main ways to improve the efficiency of milk pro-duction include the following: 1) Intensification of dairy farming by creating a modern material and technical base. From the regularities of sequential intensification follows the objective necessity of combining productivity growth and a gradual in-crease in the number of cows. A certain increase in the number of livestock, interconnected with fodder resources, with a steady increase in animal productivity, is an important condition for the planned implementation of intensification; 2) The second condition for intensifying milk production is rational specializa-tion based on inter-farm cooperation and agro-industrial inte-gration; 3) Creation of a solid forage base.
Keywords
 1. Ключевые слова: оптимизация, животноводство, механизмы, механизация, моделирование, экстраполяция, экономико методы, математические методы, инновация
 2. Негизги сөздөр: оптимизация, мал чарбачылыгы, ме-ханизмдер, механизация, моделдөө, экстраполяция, эконо-микалык методдор, математикалык методдор, инновация.
 3. Key words: optimization, animal husbandry, mechanisms, mechanization, modeling, extrapolation, economic methods, mathematical methods, innovation
Authors info
 1. Омошев Тологон Тенирович, Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика
 2. Омошев Тологон Тенирович, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, Жалал Абад шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Tologon Omoshev International University by name of K.Toktomamatov, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Омошев Т.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 98-101