New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бектурганова А.А., Бекболсунова П.Б.
 2. Бектурганова А.А., Бекболсунова П.Б.
 3. A.A. Bekturganova, P.B. Bekbolsunova
Title
 1. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА АКТИВОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН»
 2. «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН» АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУНУН АКТИВДЕРИНИН САПАТЫН ТАЛДОО
 3. ANALYSIS OF THE QUALITY OF ASSETS OF THE OPEN JOINT STOCK COMPANY «KHALIK BANK KYRGYZSTAN»
Abstract
 1. В данной статье рассмотрены основные направления оценки качества активов коммерческого банка. По обще-принятой практике соотношение между привлеченными ресурсами и размещением их в активы представляет собой оценку эффективности при анализе качества активов банка. При этом активы коммерческого банка по ликвид-ности подразделяют на высоколиквидные активы, активы долгосрочной ликвидности и неликвидные активы. Соотно-шение производственныхх или работающих активов с не-производственными или неработающими активами пока-зывают доходность активов банка. Уровень рентабель-ности показывает правильность и эффективность исполь-зования активов коммерческого банка. Приведены показа-тели качества активов банка и представлены результаты их анализа на примере открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» по данным публикуемой отчет-ности. Определена необходимость принятия банком мер по рационализации структуры активов с целью повышения уровня доходности его активов, улучшив их качественный состав.
 2. Бул макалада коммерциялык банк активдеринин сапа-тын баалоонун негизги багыттары талкууланат. Жалпы кабыл алынган практикага ылайык, тартылган ресурстар менен аларды активдерге жайгаштыруунун ортосундагы катыш банк активдеринин сапатын талдоонун натыйжа-луулугун баалоо болуп саналат. Ошол эле учурда, коммер-циялык банктын активдери ликвиддүүлүгү боюнча жогорку ликвиддүү активдерге, узак мөөнөттүү ликвиддүүлүк ак-тивдерине жана ликвиддүү эмес активдерге бөлүнөт. Өн-дүрүштүк эмес же иштебей турган активдер менен өндү-рүштүк же иштөөчү активдердин катышы банк активде-ринин кирешелүүлүгүн көрсөтөт. Рентабелдүүлүк деңгээли коммерциялык банктын активдерин пайдалануунун туура-лыгын жана натыйжалуулугун көрсөтөт. Банк активдери-нин сапатынын көрсөткүчтөрү келтирилген жана анализ-дин натыйжалары "Халык Банк Кыргызстан" ачык акцио-нердик коомунун мисалында жарыяланган отчеттор боюнча келтирилген. Банктын активдеринин кирешелүүлү-гүнүн деңгээлин жогорулатуу, алардын сапаттык курамын жакшыртуу максатында, түзүмүн рационалдаштыруу боюнча чараларды көрүү зарылдыгы аныкталды.
 3. This article discusses the main directions of assessing the quality of commercial bank assets. According to generally accepted practice, the ratio between the attracted resources and their placement in assets is an assessment of the effectiveness in analyzing the quality of the bank's assets. At the same time, the assets of a commercial bank by liquidity are divided into highly liquid assets, long-term liquidity assets and illiquid assets. Pro-duction or working assets in relation to non-production or non-performing assets show the return on assets. The level of pro-fitability shows the correctness and efficiency of using the assets of a commercial bank. Indicators of the quality of the bank's as-sets are presented and the results of their analysis are presented on the example of the open joint-stock company "Halyk Bank Kyrgyzstan" according to the published reports. The need for the bank to take measures to rationalize the structure of assets in order to increase the level of profitability of its assets, improving their qualitative composition, has been determined.
Keywords
 1. Ключевые слова: банк, активы, структура активов, ликвидность, работающие активы, неработающие акти-вы, рентабельность.
 2. Негизги сөздөр: банк, активдер, активдердин түзү-мү, ликвиддүүлүк, жүгүртүүдөгү активдер, иштебей тур-ган активдер, рентабелдүүлүк.
 3. Key words: bank, assets, structure of assets, liquidity, working assets, non-performing assets, profitability.
Authors info
 1. Бектурганова Айжамал Асылбековна, Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат экономических наук, доцент. Бекболсунова Пакиза Бактыбековна, Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Бектурганова Айжамал Асылбековна, М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Бекболсунова Пакиза Бактыбековна, М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Aizhamal Bekturganova, Kyrgyz Economic University by name of M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of economic sciences, associate professor. Pakiza Bekbolsunova, Kyrgyz Economic University by name of M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, master's student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Бектурганова А.А., Бекболсунова П.Б. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА АКТИВОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН». Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 93-97