New issue

2022, №: 5

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Исмаилова А.З., Мустапаева. Ж.Ш., Абдылдаев К.Б.
 2. Исмаилова А.З., Мустапаева. Ж.Ш., Абдылдаев К.Б.
 3. A.Z. Ismailova, Zh.Sh. Mustapaeva, K.B. Abdyldaev
Title
 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ДО 5-ТИ ЛЕТ
 2. 5 ЖАШКА ЧЕЙИНКИ БАЛДАРДЫН ТЕМИР ЖЕТИШПЕСТИК АНЕМИЯСЫН ДАРЫЛООДО АР КАНДАЙ ТЕМИР ДОЗАСЫН КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ
 3. EFFICIENCY OF TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN UNDER 5 WITH VARIOUS DOSES OF ELEMENTARY IRON
Abstract
 1. В статье приводятся эмпирические данные результа-тов лечения железодефицитной анемии среди детей до 5-ти лет при применении различных дозировок элементар-ного железа и результаты из статистической обработки. При анализе дети условно были разделены на 4 группы. Первую группу составили дети, получавшие препараты в течение месяца из расчета 5 мг элементарного железа на килограмм веса. Вторую - дети, которым элементарное железо было назначено из расчета 3 мг на килограмм веса, а третью – из расчета 2 мг на килограмм веса. В чет-вертую группу были отобраны дети, не получившие стан-дартные дозы препарата железа вследствие индивидуаль-ной непереносимости. При лечении нетяжелых железоде-фицитных анемий доказана целесообразности суточной дозировки элементарного железа 2 мг на 1 кг массы тела, при тяжелой степени анемии – из расчета 3 мг на 1 кг массы тела в сутки.
 2. Макалада темирдин ар кандай дозаларын колдон-гондо 5 жашка чейинки балдар арасында темир жетиш-пестикти дарылоо натыйжалары жана статистикалык иштетүүдөн алынган натыйжалар жөнүндө эмпирикалык маалыматтар келтирилген. Анализде балдар шарттуу түрдө 4 топко бөлүнүшкөн. Биринчи топтун курамына бир ай ичинде 1 кг дене салмагына 5 мг элементалдык темир өлчөмүндө алган балдар кирди. Экинчи топко 1 кг дене сал-магына 3 мг өлчөмүндө, ал эми үчүнчү топко - 2 мг өлчө-мүндө элементалдык темир алган балдар кирди. Төртүнчү топко өзгөчө көтөралбастык болгон айынан стандарттуу темир дозасын албай калган балдар кирди. Темирдин же-тишсиздигинен пайда болгон анемияларды дарылоодо 1 кг дене салмагына 2мг элементалдык темирдин суткалык до-засын алуунун максатка ылайыктуулугу далилденген.
 3. The the article presents empirical data on the results of IDA treatment in under-five children for different dosages of elemental iron and results of its statistical analysis. In the analysis, the children were conditionally divided into 4 groups. The first group consisted of children who received drugs for a month at the rate of 5 mg of elemental iron per kilogram of weight. The second - children who were prescribed elemental iron at the rate of 3 mg per kilogram of weight, and the third - at the rate of 2 mg per kilogram of weight. The fourth group included children who did not receive standard doses of iron due to individual intolerance. For non-severe IDA teatment, the daily elemental iron dosage of 2 mg per 1 kg of body weight has been shown to be most appropriate.
Keywords
 1. Ключевые слова: дети микронутриенты, железоде-фицит, ферритин, анемия, недостаточное поступление, воспаление, дозировка
 2. Негизги сөздөр: балдар, микроэлементтер, темирдин жетишсиздиги, ферритин, аз кандуулук, жетишсиз алуу, сезгенуу, дозасы.
 3. Key words: children under five, micronutrients, iron defi-ciency, ferritin, anemia,insufficient intake, inflammation, dos-age.
Authors info
 1. Исмаилова Асель Зарлыковна, Национальный центр охраны материнства и детства, г.Бишкек, Кыргызская Республика. Мустапаева Жаныл Шаршеевна, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат медицинских наук. Абдылдаев Кубаныч Бактиярович, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Исмаилова Асель Зарлыковна, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы. Мустапаева Жаныл Шаршеевна, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин кандидаты. Абдылдаев Кубаныч Бактиярович, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Asel Ismailova, National Center for Maternal and Child Health, Bishkek, Kyrgyz Republic. Zhanyl Mustapaeva, Kyrgyz State Medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of medical sciences. Kubanych Abdyldaev, Kyrgyz State Medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Исмаилова А.З., Мустапаева. Ж.Ш., Абдылдаев К.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ДО 5-ТИ ЛЕТ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 69-72