New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Пейниржи М., Ашимов К.С.
 2. Пейниржи М., Ашимов К.С.
 3. M. Peinirzhi, K.S. Ashimov
Title
 1. ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА СКОТА НА ВСХОДЫ И ПОДРОСТ АРЧИ
 2. МАЛ ЖАЮУНУН АРЧАНЫН ЧЫГЫШЫНА ЖАНА ӨСҮШҮНӨ ТААСИРИ
 3. INFLUENCE OF LIVESTOCK GRADING ON ARCHIE GREENING AND GROWTH
Abstract
 1. Практика нерегулируемого выпаса скота в арчовых лесах с нагрузками, значительно превыщающими допусти-мые нормы, приводит к уменьшению количества естест-венного возобновления до уровня, не обеспечивающим в бу-дущем формирование необходимой полноты материнского древостоя а также ухудшению состояния пастбищ. В ре-зультате арчовники и пастбища, несмотря на благоприят-ные лесорастительные условия, постепенно изреживаю-тся, деградируют, теряют свои водоохранные и защитные функции. Приведены результаты исследования по измене-нию естественного пополнения арчи на пробных площадках Арстанбап-Кугартского лесного массива. При постоянном выпасе скота на лесном массиве пополнение арчи не проис-ходит, наблюдается снижение общего количества подрос-та по группам высот со 120 шт. на 1 га, в 2013 году до 113 шт./га в 2015 году. А при нерегулируемом выпасе скота (не постоянный выпас) это цифра составляет 157-162 шт. на 1 га. Наивысшее естественное пополнения арчи в лесной массиве можно добиться путем создания специальных за-поведных зон, при котором естественного пополнения арчи на лесном массиве, может увеличиться в 2.28 раза, основ-ная потеря арчи при естественном пополнении происхо-дит, при высоте подроста до 1,0-1,5 м. Основное распро-странение в Ферганском лесорастительном районе полу-чила, полушаровидный вид арчи а также арча Турке-станская, которые соответственно составляют 185-186 шт. и 69-72 шт. на 1га, а арча Заравшанская всего 10-11 шт. на 1 га. при заповедном естественного пополнения ви-дов арчи в Ферганском лесорастительном районе, превы-шение паполнения видов арчи составляет, от нерегулируе-мого выпаса скота 1,63 раза выше, а от постоянного вы-паса скота 2,2 раза выше. Также существует разница между нерегулируемым выпасом скота и постоянным вы-пасом, эта разница составляет 1,35 раза выше у нерегули-руемого выпаса скота. В последующие годы исследований, эти цифры соответственно составляют; 2014 год, - 1,63; 2,38 и 1,46 и 2015 г. соответственно - 1,71; 2,38 и 1,39. Все это свидетельствует, о том что для естественного по-полнения видов арчи в Ферганском лесорастительном рай-оне необходимо ввести регулируемый и заповедный выпас скота.
 2. Арча токойлорунда жол берилген ченемдерден бир кыйла ашкан тартипсиз мал жаюу практикасы табигый регенерация көлөмүнүн келечекте ата-эненин керектүү толуктугун түзүүнү камсыз кылбаган деңгээлге чейин азайышына алып келет. жайыттардын абалынын начар-лашы. Натыйжада, арча токойлору жана жайыттар, то-койдун жагымдуу шарттарына карабастан, бара-бара суюлуп, деградацияга учурап, суудан коргоо жана коргоо функцияларын жоготуп жатышат. Арстанбап-Көгарт токой массивинин сыноо тилкелериндеги арчанын табигый толтурулушунун өзгөрүшү боюнча изилдөөнүн натыйжа-лары келтирилген. Туруктуу менен токойдо оттоо, арчаны толуктоо болбойт, бийиктик топтору боюнча өсүмдүк-төрдүн жалпы санынын 120 даанадан азайышы байкалат. 1 га үчүн, 2013-жылы 113 даана/га чейин, 2015-жылы жана мал жөнгө салынбаган шартта (туруктуу жайыт эмес), бул көрсөткүч 157-162 даана 1 гектарга. Токойдогу арчаны эң жогорку деңгээлде табигый менен толуктоого өзгөчө корголуучу аймактарды түзүү жолу менен жетишүүгө бо-лот, анда токойдогу арчаны табигый менен толуктоо 2,28 эсеге көбөйүшү мүмкүн, арчанын табигый толуктоо менен негизги жоготуусу өсүп жетилгенге чейин болот 1,0-1,5 м Фергана токой өстүрүүчү аймакта негизги бөлүштүрүү алынган, арчанын жарым шардык түрү жана ошондой эле 185-186 даананы түзгөн арстан Түркстан жана 69-72 даа-на 1 гектарга, ал эми арча Заравшанская 10-11 даанага чей-ин 1 гектарга. Фергана токой өстүрүүчү районунда арча-лардын түрлөрүн табигый түрдө толуктоо менен, арча-лардын түрлөрүн толуктоо нормативсиз мал жаюудан 1,63 эсе, ал эми туруктуу мал жаюудан 2,2 эсе жогору. Жайыттарды жайыт менен туруктуу жайуунун ортосун-да айырма дагы бар, бул айырмачылык жайыттарда 1,35 эсе жогору. Изилдөөнүн кийинки жылдарында бул сандар тиешелүүлүгүнө жараша; 2014 - 1,63; 2.38 жана 1.46 жана 2015 ж. сайын - 1,71; 2.38 жана 1.39.Мунун бардыгы Фер-гана токой өстүрүүчү аймакта арчалардын түрлөрүн та-бигый жол менен толуктоо үчүн, малдын жайыттарын
 3. The practice of unregulated cattle grazing in juniper fo-rests with loads significantly exceeding the permissible norms leads to a decrease in the amount of natural regeneration to a level that does not ensure the formation of the necessary comple-teness of the parent stand in the future, as well as a deterioration in the condition of pastures. As a result, juniper forests and pastures, despite favorable forest conditions, are gradually thinning out, degrading, and losing their water protection and protective functions. The results of a study on the change in the natural replenishment of juniper on the test plots of the Arstan-bap-Kugart forest massif are presented. With constant grazing in the forest, juniper replenishment does not occur, there is a decrease in the total number of undergrowth by height groups from 120 pcs. per 1 ha, in 2013 up to 113 pcs./ha in 2015. And with unregulated cattle grazing (not permanent grazing), this figure is 157-162 pcs. per 1 hectare. The highest natural reple-nishment of juniper in the forest can be achieved by creating special protected areas, in which the natural replenishment of juniper in the forest can increase by 2.28 times, the main loss of juniper with natural replenishment occurs at a height of under-growth up to 1.0-1.5 m. The main distribution in the Fergana forest-growing region received, hemispherical type of juniper and also juniper Turkestan, which respectively make up 185-186 pcs. and 69-72 pcs. per 1 hectare, and juniper Zaravshanskaya only 10-11 pcs. per 1 hectare with the reserved natural reple-nishment of juniper species in the Fergana forest-growing region, the excess of the abundance of juniper species is 1.63 times higher from unregulated cattle grazing, and 2.2 times hig-her from permanent cattle grazing.
Keywords
 1. Негизги сөздөр: жайыттар, арча токойлору, чөптүн өсүмдүктөрү, жердин асты, жайыт аймактары, табигый калыбына келүү, туруктуу жайыттар
 2. Ключевые слова: пастбища, арчовые леса, травянис-тая растительность, подстилка, пастбищные угодья, естественное восстановление, устойчивые пастбища
 3. Key words: pastures, juniper forests, herbaceous vegetation, litter, grassland, natural regeneration, sustainable pastures
Authors info
 1. Пейниржи М., Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Ош, Южное отделение, Кыргызская Республика, аспирант. Ашимов Камиль Саттарович, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Ош, Кыргызская Республика, Южное отделение, доктор биологических наук, профессор.
 2. Пейниржи М., Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, Түштүк бөлүмү, аспирант. Ашимов Камиль Саттарович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, Түштүк бөлүмү, биология илимдеринин доктору, профессор.
 3. Peinirzhi M., National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Osh, Kyrgyz Republic, Southern Branch, postgraduate student. Kamil Ashimov, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Osh, Kyrgyz Republic, Southern Branch, doctor of biological sciences, professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Пейниржи М., Ашимов К.С. ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА СКОТА НА ВСХОДЫ И ПОДРОСТ АРЧИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 43-49