New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Майрамбек кызы Б., Иманалиев Т.И.
 2. Майрамбек кызы Б., Иманалиев Т.И.
 3. Mairambek kyzy B., T.I. Imanaliev
Title
 1. ПАРАЗИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ТОКТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛА КАРА-ЖЫГАЧ
 2. ТОКТОГУЛ РАЙОНУНА КАРАШТУУ КАРА-ЖЫГАЧ АЙЫЛЫНЫН АЙЫЛ-ЧАРБА ЖАНЫБАРЛАРЫНЫН МИТЕЛЕРИ
 3. PARASITES OF AGRICULTURAL ANIMALS OF THE TOKTOGUL DISTRICT KARA-ZHYGACH VILLAGE
Abstract
 1. Важное значение имеет исследование распростра-нение и видового состава паразитов в организме сельско-хозяйственных животных обитающих в селе Кара-Жыгач Токтогульского района и его окрестностях. Так как жите-ли сел часто сталкиваются с различными паразитами, они не информированы о распространённости и заболеваемос-ти человека и животных. В ходе работы возникла необ-ходимость проведения профилактических работ по нега-тивному воздействию паразитов на животных и человека. Весной и летом у сельскохозяйственных животных наблю-дается массовый рост паразитов. В результате возни-кают случаи различных заболеваний. Гамазовые клещи, краснотелковые клещи, вши и блохи или эктопаразиты яв-ляются наиболее распространёнными паразитическими членистоногими. Они являются естественными членами биоценоза. Паразиты обитают в организме таких сельско-хозяйственных животных как лошади, овцы, козы и коро-вы. Живя в организме этих животных, они вызывают мно-жество эктопаразитарных заболеваний, такие как аска-ридоз, тениоз, тениоринхоз, цестодоз, эхинококкоз. Эти паразиты плохо влияют на качество мяса, молочной про-дуктивности и созревания животных. Именно эти парази-ты являются причиной появления различной опухоли во внутренних органах и нарушают их функции. Поэтому изу-чение паразитов очень важны в медицине и ветеринарии.
 2. Токтогул районундагы Кара-Жыгач айылынын жана анын айланасында жайылган айыл-чарба жаныбарларын-да кездешкен мителердин түрлөрүн жана таралышын изилдѳѳ маанилүү. Анткени айылдын жашоочулары мите-лерди кѳп кездештирсе да, алардын ѳрчүү циклин, таралы-шын жана малга, адамга кантип жугушу тууралуу маалы-маттары дээрлик жок. Иштин жүрүшүндѳ мителердин малдарга, адамдарга тийгизген терс таасирлерин жана алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылчылдыгы келип чык-ты. Айыл-чарба жаныбарларында жаз, жай мезгилдерин-де мителердин массалык түрдө көбөйүүсү байкалат. Анын натыйжасында түрдүү оорулардын катталуусу кезде-шет. Мите муунак буттуулардын ичинен иксодалуу кене-лер, гамаз кенелери, кызыл дене кенелер, биттер, бүргөлөр же эктопаразиттер кеңири тараган. Алар биоценоздун табигый мүчөлөрү болуп саналышат. Мителер азыктануу-чу ээси катарында айыл-чарба жаныбарлардын ичинен жылкы, кой, эчки, уйду ээси катары колдонушат. Алар ээсинин эсебинен жашап, кѳптѳгѳн ооруларды козгойт, ал-сак, аскаридоз, тениоз, тениоринхоз, цестодоз, эхинокок-коз же эктопаразиттик оорулар малдардын эттенүүсүнѳ, сүттүүлүгүнѳ жана жетилип чоңоюушуна олуттуу зыян келтирип, ички органдарында ар кандай шишиктерди пай-да кылып, функциясын бузат. Ошондуктан мителердин ме-дицинада жана ветеринарияда мааниси абдан жогору
 3. It is important to study the distribution and species com-position of parasites in the body of farm animals living in the village of Kara-Jygach of the Toktogul region and its environs. Since the villagers are often faced with various parasites, they are not informed about the prevalence and morbidity of humans and animals. In the course of the work, it became necessary to carry out preventive work on the negative effects of parasites on animals and humans. In spring and summer, a massive growth of parasites is observed in farm animals. As a result, there are cases of various diseases. Ticks, gamasid mites, red corpuscles, lice and fleas or ectoparasites are the most common parasitic arthropodos. They are natural members of the biocenosis. The parasites are found in farm animals such as horses, sheep, goats and cows. Living in the body of these animals, they cause many ectoparasitic diseases, such as ascariasis, teniasis, teniorinosis, cestodosis, echinococcosis. These parasites are bad for meat, milk production and maturation of animals. It is these parasites that cause the appearance of various tumors in the internal organs and disrupt their functions. Therefore, the study of this parasites is very important in medicine and veterinary medicine
Keywords
 1. Ключевые слова: паразит, круглый червь, плоский червь, членистоногие, клещ, вошь, блоха
 2. Негизги сөздөр: мите, жумуру курттар, жалпак курттар, муунак буттулар, кене, бит, бүргө.
 3. Key words: parasite, roundworm, flatworm, arthropod, tick, louse, flea.
Authors info
 1. Майрамбек кызы Бегимай, Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант. Иманалиев Тынчтыкбек Ишенбекович, Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Майрамбек кызы Бегимай, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант. Иманалиев Тынчтыкбек Ишенбекович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Mairambek kyzy Begimai, Kyrgyz National University by named of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, master's degree. Tynchtykbek Imanaliev, Kyrgyz National University by named of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Майрамбек кызы Б., Иманалиев Т.И. ПАРАЗИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ТОКТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА СЕЛА КАРА-ЖЫГАЧ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 33-36