New issue

2022, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Шабданова Н.К., Кайнаева Ж.А
 2. Шабданова Н.К., Кайнаева Ж.А
 3. N.K. Shabdanova, Zh.A. Kainaeva
Title
 1. РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ МЕДА В КЫРГЫЗСТАНЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
 2. КЫРГЫЗСТАНДА БАЛДЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ
 3. DIVERSITY OF HONEY SPECIES IN KYRGYZSTAN AND THEIR FEATURES
Abstract
 1. В настоящее время мед ценится как натуральный продукт. Мед использовался с древнейших времен, он обладает лечебными свойствами. Из-за высокого качества продукта показатель использования увеличивалось среди населения. Мед является незаменимым натуральным продуктом для повышения иммунитета организма по сравнению с химически полученными лекарствами. Горный мед обладает полезными, лечебными свойствами. Натуральный пчелиный мед по ботаническому происхождению подразделяют на цветочный, падевый и смешанный (естественная смесь цветочного и падевого меда). Мед, собранный в разных природных регионах, различается своими вкусовыми и лечебными свойствами. Из регионов Киргизии наибольшую известность составляет Токтогульский, Иссык-Кульский и Ат-Башинский мед. Однако «медовых регионов» в Киргизии горазда больше: любители меда знают из Таласской и Ошской области, Суусамырской и Чуйской долины.
 2. Азыркы күндө бал табигый азык катары баалуулугу жогору болгондуктан эл ичинде пайдалануу көрсөткүчү жогорулай баштады. Балды байыркы замандан бери дарылык касиети бар азык катары пайдаланып келишкен. Себеби химиялык жол менен алынган дары-дармектерге салыштырмалуу бал организмдин иммунитетин көтөрүүдө алмаштырылгыс табигый азык. Адатта бийик тоолуу же тоо этектеринде кармалган бал аарыларынан кубаттуулугу күчтүү балды алууга болот. Бал өндүрүүдө тоолуу аймактан чогултулган бал эң мыкты сапаттагы бал экендиги белгилүү. Балдын табигый нукура түрлөрү – нукура гүлдүү, паддуу, аралаш жыйналган болуп бөлүнөт. Ар бир өрөөндөн чогултулган бал, өзүнүн даамы жана дарылык касиети менен айырмаланат. Кыргызстандагы аймактык түрлөрүнөн Токтогул, Ыссык-Көл жана Ат-Башы өрөөнүндөгү бал эң таанымал болуп эсептелинет. Бирок Кыргызстанда бал алуучу аймактар көп: балды керектөөчүлөр, Талас жана Ош областарынын, Суусамыр жана Чуй өрөөнүнүн балын баалашат.
 3. The use of since ancient times, has medicinal properties. Currently, honey is valued as a natural product. Due to the high level of naturalness of the product, the use rate increased among the population. Honey is an essential natural product for increased immunity of the body in comparison with chemically obtained drugs. Honey collected bees from mountain flowers and herbs has very strong ecological properties. It is known that honey collected in mountainous areas is the highest guality honey. Honey collected in different natural regions differs in its properties taste and medicinal properties. From the Kyrgyz regional species Totogul, Issyk-Kul and at are the most famous – Bashinsky honey. However, there are many more «honey regions» in Kyrgyzstan honey lovers know honey from Talas and Osh regions, Suusamyr region Chui valley.
Keywords
 1. мед, нектар, качество, смешанный мед, иммунитет, кристалл, экология.
 2. бал, нектар, сапаты, аралаш бал, иммунитет, кристалл, экология
 3. nektar, natural flowering, mortar, mixed honey, immunity, crystal, egology.
Authors info
 1. Шабданова Надира Коргонбаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель. Кайнаева Жазгулу Абдылдабековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Шабданова Надира Коргонбаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Кайнаева Жазгүлү Абдылдабековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Nadira Shabdanova, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer. Zhazgulu Kainaeva, Talas state University, Talas, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Шабданова Н.К., Кайнаева Ж.А РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ МЕДА В КЫРГЫЗСТАНЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 30-33