New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мусаева А.С.
 2. Мусаева А.С.
 3. A.S. Musaeva
Title
 1. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
 2. ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ МИФОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮЛӨР
 3. MYTHOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL WORLDVIEW IN THE WORKS OF CHYNGYZ AITMATOV
Abstract
 1. В данной статье рассматривается идеологическое, философское, мифологическое мировоззрение в произведениях Чынгыз Айтматова и связь фольклора с сегодняшним, вчерашним и всего человечества. Через мифы воспитываются будущие поколения, чтобы они не забывали свое прошлое, прошлое своих предков, культуру, историю народа, передавали великое наследие кыргызов, фольклор, обычаи, традиции из поколения в поколение. Новаторство Ч.Айтматова заключается в том, что он передает через мифологию будущему поколению всегда оставаться человеком, не забыть о себе, помнить, что он человек, и ему надо достойно прожить эту жизнь. Поучительность тематики произведения, художественная изобразительность, философское восприятие о жизни читателями, о судьбе как о земном существе невечное, философия и мораль передаются именно через мифологию. Ч. Айтматов профессионально использует мифы, чтобы описать все чувства, мысли, душевные страдания, тревогу своего народа. Он мастер своего дела
 2. Бул макалада Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы идеологиялык, мифологиялык, философиялык көз-карашты жана элдик фольклордун адамзаттын кечээки, бүгүнкү жана эртеңкиси менен тыгыз байланышы каралган. Миф аркылуу кыргыз элинин тарыхын, басып өткөн жолун, ата-бабалардын калтырган улуу мурасын, улуу наркын, салт-санаасын берүү ыкмасы – негизинен Ч.Айтматовдун чыгармачылыгынын новаторлугу, чыгарманы көркөм чагылдырууда колдонулган өзгөчө форма катары каралган, миф аркылуу окурмандарга таалим-тарбия берүү сыяктуу негизги өзөгүн түзгөн – бул миф, анын тарбиялоо мааниси күчтүү, Ч.Айтматовдун мындай ыкмасы чыгарманын таасирдүүлүгүн көбөйтүп, ага өзгөчө көркөм-эстетикалык көрк берип, стилдүү жана терең философиялык идеологияны камтып турат. Жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоодо мифология аркылуу алардын аң сезимине өткөндү эске салып, анын маанисин терең түшүнүп бүгүнкү, эртеңки күнү кайталанбасын деген философияны, адамзаттын эсинен кетпесин деген ойго алып келет.
 3. The article covers the ideological, philosophical, mythological worldview in the works of Ch. Aitmatov and the connection of folklore with the past, present and future periods of human’s life. The way of providing Kyrgyz people’s history, the great heritage of their ancestors, culture, customs and traditions using myths is a unique method to educate the future generation. This way of writing makes his works more useful, interesting, fictional and hides some deep philosophical meanings. The main purpose of writing in such way is to make young generation understand the philosophical sense of works, prevent making the same mistakes people used to make in the past, solve problems and issues using other way of thinking and never forget the history we have created.
Keywords
 1. мифология, фольклор, философия, идейно-эстетическое мировоззрение, манкуртизм, миф, мифо-эпическое, гумманизм, мифо-поэтический, художественно-эстетический.
 2. мифология, фольклор, философия, идеялык-эстетикалык көз-караш, маңкуртчулук, миф, мифтик-эпикалык, гумманистик, мифтик-поэтикалык, көркөм-эстетикалык.
 3. mythology, folklore, philosophy, ideological and aesthetic worldview, mankurtism, myth, mytho-epic, humanism, mytho-poetic, artistic and aesthetic.
Authors info
 1. Мусаева Айнура Сагынбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Мусаева Айнура Сагынбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Ainura Musaeva, Kyrgyz national University by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, KR, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Мусаева А.С. МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 196-198