New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Каролова А.М.
 2. Каролова А.М.
 3. A.M. Karolova
Title
 1. ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПОЭТА АЛТЫНБЕКА ИСМАИЛОВА
 2. АКЫН АЛТЫНБЕК ИСМАИЛОВДУН КОТОРМОЧУЛУК ЧЕБЕРЧИЛИГИ
 3. TRANSLATION SKILLS OF THE POET ALTYNBEK ISMAILOV
Abstract
 1. Данная статья посвящена небольшой переводческой книге молодого писателя, педагога Алтынбека Исмаилова “Султан любви Юнус Эмре”. Первый раздел небольшого труда, посвящена жизни и творчеству Юнуса Эмре, окружившей всю Землю своей любовью, относившийся с миром и любовью к Вселенной, продолживший путь дольновидного мудреца суфия Ахмета Ясави в Средней Азии, оставившей прочный след в Месопотомии, Анадолу и Байкан, основавшей тюрко-исламскую литературу, сформировавшей устный язык на писменный. Второй разел содержит оригиналы песен на турецком языке и их перевод на кыргызский язык. Также будет проанализировано переводческое мастерство и отрывовочные переводы автора Юнуса Эмре на выбор его отдельных песен в целях изучение его мировоззрения.
 2. Бул макала жаш жазуучу, педагог Алтынбек Исмаиловдун “Сүйүүнүн султаны Юнус Эмре” деп аталган чакан котормо китебине арналган. Чакан эмгектин биринчи бөлүгүн, бүткүл жер шаарын сүйүү менен курчаган, Айааламга махабат жана тынчтык жамгырын себелеген, алысты көрө билген даанышман, Орто Азиялык суфий Ахмет Ясавинин чыйырын улантып, Месопотомия, Анадолу жана Балкан аймактарына өзүнүн өчпөс изин калтыруу менен түрк-ислам суфизм адабиятын негиздеген, огуз түрктөрдүн оозеки тилин жазма тилдик калыпка салган Юнус Эмренин өмүрү жана чыгырмачылыгына арнаса, экинчи бөлүмү акындын ырларынын түрк тилдериндеги түп нускасы менен алардын кыргызча котормосун камтыйт. Ошондой эле автор Юнус Эмренин дүйнө таанымын иликтөө максатында анын айрым ырларын талдоого алгандыгы кортомочулук чеберчилиги жана анын кортормолору талдоого алынат.
 3. This article focuses on small translation book by a young writer, teacher of Altynbek Ismailov “Sign sultans Genus Emre”.The first part of the small work is devoted to the life and work of Yunus Emre, who left his indelible mark in Mesopotamia, Anadolu and the Balkans, and then founded the Turkishislamic literature of Sufism, it is dedicated to the life and work of Yunus Emre, whose oral Turkic language is inscribed in the written language from, the second part contains the original songs of akyn in Turkish and their translation into Kyrgyz. Also analized the skill of translation obtained by the author Yunus Emre to analize his individual poems in order to study the worldview.
Keywords
 1. поэтический дар, характер, условия жизни, песня, поэзия, чувство, связь, суфизм, литература, перевод.
 2. акындык өнөр, мүнөз, жашоо-шарт, ыр, поэзия, сезим, байланыш, суфизм, адабият, котормо.
 3. poetic gift, character, living conditions, song, poetry, feeling, connection, Sufism, literature, translation.
Authors info
 1. Каролова А.М., Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Каролова А.М., Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. A.Karolova, Kyrgyz national University by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Каролова А.М. ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПОЭТА АЛТЫНБЕКА ИСМАИЛОВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 192-195