New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Умарова Р.Н.
 2. Умарова Р.Н.
 3. R.N. Umarova
Title
 1. РАННИЕ ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕВОЧЕК У КЫРГЫЗОВ
 2. КЫРГЫЗДАРДА КЫЗ БАЛДАРДЫ СОЦИАЛДАШТЫРУУНУН БАШТАПКЫ ЭТАПТАРЫ
 3. EARLY STAGES OF SOCIALIZATION OF GIRLS IN KYRGYZ
Abstract
 1. В статье утверждается, что социализация девочек сопровождает всю жизнь человека, но динамика его развития имеет особое содержание в соответствии с особенностями возрастных стадий. В традиционной педагогической культуре кыргызов отмечается, что социализация девочек развивается и приобретает особое значение в детстве. Поэтому в статье анализируются особенности социализации девочек в возрасте от младенчества до вступления в жизненный путь. На основании исследования, в связи с особенностями возрастного развития девочек, характеризуются такие народные терминологические понятия, как “Девочка-младенец”, “девочка в колыбели”, “умеющая сидеть девочка”, “стоящая но ногах девочка”, “девочка, делающая первые шаги”, “девочка,прошедшая обряд разрезания пут”, “девочка, начинающая говорить”, “девочка бегающая”, “девочка – подросток”, “девочка семи – девяти лет”. Источниками исследования послужили фольклорные и письменные тексты, этнографические факты, которые были проанализированы методом анализа контента
 2. Макалада кыз балдарды социалдаштыруу адамдын бүт өмүрүн коштоп жүрөөрү бирок, анын өнүгүш динамикасы курактык баскычтарынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык өзгөчө мазмунга ээ болоору тастыкталат. Кыргыздардын салттык педагогикалык маданиятында кыз балдардын социалдашуусу балалык чакта өктөм өнүгүп, өзгөчө мааниге ээ болоору белгиленет. Ошондуктан макалада кыз балдардын ымыркай кезинен эс тартып турмуш жолуна аттанганга чейинки курактагы социалдашуу өзгөчөлүктөрү талдоого алынат. Изилдөөнүн негизинде кыз балдардын курактык өнүгүшүндөгү өзгөчөлүктөргө байланыштуу “ымыркай кыз”, “балтыр бешик кыз”, “отуруп калган кыз”, “каз турган кыз”, “тамтуң баскан кыз”, “тушоосу кесилген кыз”, “тили чыккан кыз”, “чуркап жүргөн кыз”, “секелек кыз”, “тестиер кыз”, “Беш көкүл кыз” сыяктуу элдик терминологиялык түшүнүктөргө мүнөздөмө берилет. Изилдөөнүнүн булактары катары фольклордук жана жазма тексттер, этнографиялык фактылар кызмат кылды жана алар контент анализ методу аркылуу талдоого алынды.
 3. The article deals with the socialization of girls accompanies the whole life of a person, but the dynamics of his development has a special content in accordance with the characteristics of age stages. In the traditional pedagogical culture of the Kyrgyz people, it is noted that the socialization of girls develops and becomes particularly important in childhood. Therefore, the article analyzes the features of socialization of girls from infancy to entering the life path. On the basis of the study, in connection with the peculiarities of the age development of girls, such folk terminology concepts are characterized as "baby girl”, “girl in the cradle”, "girl who can sit", "girl standing on her feet" , "girl taking the first steps”, “girl who has passed the rite of cutting the fetters” "girl starting to talk”, "girl running", "teenage girl”, “girl of seven or nine years". The research sources were folklore and written texts, ethnographic facts, which were analyzed by the content analysis method.
Keywords
 1. кыргызы, народная педагогика, девочки, возраст, детство, социализация, традиция, личность.
 2. кыргыздар, элдик педагогика, кыз балдар, жаш курак, балалык, социалдаштыруу, салт, инсан
 3. Kyrgyz, folk pedagogy, girls, age, childhood, socialization, tradition, personality.
Authors info
 1. Умарова Рита Нурдиновна, Ошский гуманитарнопедагогический институт им. А.Ж.Мырсабекова, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Умарова Рита Нурдиновна, А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Rita Umarova, Osh pedagogical Institute of humanities by name of A.Myrsabekov, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Умарова Р.Н. РАННИЕ ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕВОЧЕК У КЫРГЫЗОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 184-187