New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Панкова Т.В., Ризаева Р.Р.
 2. Панкова Т.В., Ризаева Р.Р.
 3. T.V. Pankova, R.R. Rizaeva
Title
 1. К ВОПРОСУ ОБ АВТОРИТЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
 2. ЗАМАНБАП ПЕДАГОГДУН КАДЫР-БАРКЫ ТУУРАЛУУ
 3. TO THE QUESTION OF A MODERN TEACHER AUTHORITY
Abstract
 1. Статья посвящена вопросам исследования авторитета как актуального философского и психолого-педагогического явления, в нашем случае авторитета вузовского преподавателя. Авторитет вузовского преподавателя, в комплексе его личностных и профессиональных характеристик, оцениваемый студентами, прежде всего в учебной деятельности, наиболее существенно и тесно осуществляется во взаимодействии и контактах преподавателя и обучающихся. Рассмотрены вопросы содержания понятия данного феномена и его структуры. Особое внимание уделено проблеме авторитета педагога, как в школьном, так и в вузовском аспектах. В статье рассматривается проблема формирования педагогического авторитета преподавателя вуза в современных жизненных реалиях. Обозначены факторы, влияющие на наличие, формирование авторитета или факторы, которые наоборот, говорят об его отсутствии. На основе анализа научной литературы проблема авторитета рассматривается в философии, психологии и педагогике.
 2. Макала кадыр-баркты актуалдуу философиялык жана психолого-педагогикалык кубулуш катары изилдөө маселелерине арналган. Жогорку окуу жайдын окутуучусунун кадыр-баркы, эӊ алды менен, окутуучу менен окуучунун ортосундагы өз ара аракеттешүү олуттуу жана тыгыз жүзөгө ашырылган окуу ишмердүүлүгүндө студенттер тарабынан анын инсандык жана кесиптик мүнөздөмөлөрүнүн комплексинде бааланат. Бул феномен түшүнүгүнүн жана анын түзүлүшүнүн мазмунунун маселелери каралган. Өзгөчө көӊүл мектептик да, ошондой эле жождук да аспекттерде педагогдун кадыр-баркы маселесине бөлүнгөн. Макалада азыркы турмуштук реалиялардагы жождун окутуучусунун педагогикалык кадыр-баркынын калыптаныш маселеси каралган. Кадыр-барктын болушуна, калыптанышына таасир этүүчү факторлор же тескерисинче анын жоктугу тууралуу кабарлап туруучу фактолор белгиленген. Илимий адабияттарды талдоонун негизинде кадырбарк маселеси философияда, психологияда жана педагогикада каралат.
 3. The article is devoted to the study of authority as an actual philosophical and psychological-pedagogical phenomenon. The authority of a university lecturer, in complex of his personal and professional characteristics, is evaluated by students, primarily in educational activities, that have interaction and contacts of the lecturer and students that are mostly carried out substantially and closely. The content and the concept of this phenomenon, structures are examined. Particular attention is paid for the problem that consists of the authority of the lecturer, in both aspects: at school and in the university. The contribution discusses the problem of forming the pedagogical authority of the university teacher in a modern life. There are some factors that influence on existence or its lack. The problems with authority are considered in philosophy, psychology and pedagogy based on the analysis of scientific literature.
Keywords
 1. авторитет, авторитет в философии, авторитет в психологии, авторитет в педагогике, авторитет педагога, преподаватель, формирование авторитета, структура авторитета.
 2. кадыр-барк, философиядагы кадырбарк, психологиядагы кадыр-барк, педагогдун кадыр-баркы, окутуучу, кадыр-барктын калыптанышы, кадыр-баркынын түзүлүшү.
 3. authority, authority in philosophy, authority in psychology, authority in pedagogy, authority of the lecturer, the lecturer, the formation of authority, the structure of authority.
Authors info
 1. Панкова Т.В., Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор педагогических наук, доцент. Ризаева. Р.Р., Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Панкова Т.В., И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Ризаева. Р.Р., И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. T. Pankova, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of pedagogical sciences, professor. R.Rizaeva, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Панкова Т.В., Ризаева Р.Р. К ВОПРОСУ ОБ АВТОРИТЕТЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 174-176