New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Омуралиева К.С.
 2. Омуралиева К.С.
 3. K.S. Omuralieva
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
 2. ЮРИСТ-СТУДЕНТТЕРИНИН КЕСИПТИК КОММУНИКАЦИЯЛЫК БАЙЛАНЫШЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИ ПАЙДАЛАНУУ
 3. THE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE PROFESSIONALLU-COMMUNICATIVE SPEECH OF LAW STUDENTS
Abstract
 1. В статье рассматривается использование студентами фразеологизмов на уроках русского языка, в профессиональной речи будущих юристов, а также особенности функционирования их в юридическом дискурсе. Рассказывается о том, что фразеологизмы являются одним из средств выражения правовых знаний, составляющей разнообразных юридических текстов и участвуют в формировании значений волеизъявления. Применение фразеологизмов в языке права является частью деятельности юристов, отличается индивидуальностью, при этом сохраняет нормы коммуникации. На сегодняшний день студенты нефилологических вузов часто проявляют интерес к изучению фразеологизмов. А также в статье говорится о результатах поиска путей преодоления языкового барьера у студентов, окончивших национальную школу, появляются проблемы, и чтобы решить их, необходимо применять эффективные средства обучения. Одним из таких средств является использование фразеологизмов. В нормативно-правовых актах часто встречаются книжные фразеологизмы, которые принадлежат к языку профессиональной коммуникации, имеющие терминологическое значение, являющимися юридическими клише. Использование фразеологизмов влияет на развитие речемыслительных способностей студентов и в результате речь становится выразительной, разнообразной и доступной.
 2. Макалада студенттердин, келечек юристердин орус тили сабагында кесиптик кебиндеги фразеологизмдердин колдонуусу, алардын юридикалык баарлашуусундагы иштɵɵ ɵзгɵчүлүктɵрү каралат. Ошондой эле ар турдүү юридикалык тексттерди түзүүдɵ фразеологизмдер укуктук билимдерди чагылдыруунун каражаты болуп саналуу менен түз эрк маанини калыптандырууда катыша тургандыгы жɵнүндɵ айтылат. Укук тилинде фразеологизмдерди пайдалануу юридикалык кесибинин бир бɵлүгү болуп эсептелет, баарлашуу нормаларын сактоо менен жекече ɵзгɵчɵлүгү менен айрымаланат. Азыркы учурда филологияга караштуу эмес ЖОЖдорунун студенттеринин кɵп учурда фразеологизмдерге кызыгуусу пайда болот. Ошондой эле макалада улуттук мектептерин аяктаган студенттердин кыйынга турган тил маселесинин жолдорун табуу натыйжасында, кɵйгɵйлɵр пайда болорун, аларды чечүү үчүн эффективдүү окуу каражаттарды колдонуусу айтылат. Ал окуу каражаттардын бири фразеологизмдерди колдонуу деп эсептелет. Кɵп учурда ченемдик-укуктук акттарында кесиптик баарлашуу тилине караштуу, терминдик мааниси бар, юридикалык клише болгон китеп фразеологизмдерин жолуктурса болот. Фразеологизмдерди колдонуу студенттердин сүйлɵɵ, ой жɵндɵмдүүлүктɵрүнɵ таасир берет жана кесиптик кеби даана, ар түрдүү жана жеткиликтүү болуп эсептелет.
 3. The article discusses the use of phraseological units by students in the Russian language lessons, in professional speech, by future lawyers, as well as the features of their functioning in legal discourse. It is said that phraseological units are one of the means of expressing legal knowledge that is a component of various legal texts and participate in the formation of the values of expression of will. The use of phraseological units in the language of law is part of the activities of lawyers, characterized by individuality, while maintaining communication standards. Today, students of non-philological universities often show interest in studying phraseological units. And the article also talks about the results of the search for ways to overcome the language barrier for students who graduated from the national school, problems appear and to solve them, it is necessary to use effective teaching aids. One of such means is the use of phraseological units. In legal acts, book phraseological s are often found that belong to the language of professional communication, have terminological meaning, and are legal clichés. The use of phraseological units affects the development of students’ speech becomes expressive, diverse and accessible.
Keywords
 1. фразеологические единицы, коммуникация, языковые средства, профессиональная речь, специальность юриста, юридический дискурс, компонент, методы.
 2. фразеологиялык бирдиктер, байланыш, тил куралдары, кесиптик сүйлөө, юридикалык кесип, укуктук дискурс, компонент, ыкмалар.
 3. phraseological units, communication, language tools, professional speech, specialty of lawyer, legaldiskurs, component, methods.
Authors info
 1. Омуралиева К.С., Кыргызский государственный юридический университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Омуралиева К.С., Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. K. Omuralieva, Kyrgyz State Law University, Bishkek, K Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Омуралиева К.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 169-173