New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Алимбеков А.
 2. Алимбеков А.
 3. A. Alimbekov
Title
 1. ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КЫРГЫЗСКАЯ ЭТНОПЕДАГОГИКА» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 2. ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА «КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ» ОКУУ ДИСЦИПЛИНАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫ
 3. EXPERIENCE OF MODELING THE EDUCATIONAL DISCIPLINE «KYRGYZ ETHNO PEDAGOGY» IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract
 1. В статье рассматривается вопрос зависимости формирования личностных качеств подрастающего поколения как носителя этнокультуры наряду с другими факторами и от этнопедагогической компетентности учителей. Данная потребность обуславливает введение в вузах новую учебную дисциплину по «Кыргызской этнопедагогике» В разработке содержания названной учебной дисциплины руководствовались методологическими приципами и методами выработанные педагогической наукой. В процессе исследования этнопедагогика как отрасль научного занания и учебной дисциплины определена как новое направление интегрирующий в себя синтез знаний теории и истории воспитания. Основными источниками его является история, язык, фольклористика, этнология, лингвокультура и педагогика. В статье для определения задачи и ожидаемых результатов после усвоения учебной дисциплины, а также для отбора и структурирования содержания этнопедагогического компонента профессионального образования предложен ряд критериев таких как профессиональная направленность, научность, репрезентативность, идеалоформирующий потенциал, исторический и социокультурный контекст. Наряду с выше изложенными в статье определена ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы учебной дисциплины.
 2. Макалада өсүп келе жаткан жаш муундардын өз элинин байыртан калыптанган ата бабаларынын нарктуу салттарынын мураскери катары калыптанышы башка факторлор менен бирге мугалимдердин этнопедагогикалык компетенттүүлүгүнөн көз каранды деген акыйкат ортого коюлат. Ушул муктаждык жогорку окуу жайларда болочок мугалимдерди салттык педагогикалык маданият тууралуу системдүү билимдерге ээ кылууга багытталган «Кыргыз этнопедагогикасы» нормативдик окуу дисциплинасын иштеп чыгууну шарттайт. Аталган дисциплинанын мазмунун иштеп чыгууда илимде буга чейин калыптанган методологиялык принциптер жана методдор жетекчиликке алынган. Изилдөө процессинде этнопедагогка дисциплинасы жогорку окуу жайлардагы тарбиянын тарыхы жана теориясы менен туташ биримдиктеги билимдер катары аныкталды. Негизги булактары тарых, тил, фольклористика этнология, лингвомаданият жана педагогика болуп эсептелет. Этнопедагогика дисциплинасынын милдеттерин, сабакты өздөштүрүүдөн күтүлгөн натыйжаларды жана сабактын окуу материалдарын тандап иргеп конструкциялап чыгуу үчүн макалада репрезентативдүүлүк (фактылардын акыйкатты аныктоо дарамети), тарыхый жана социомаданий чен-өлчөм, илимийлүүлүк (илимдин натыйжаларына негизденүү), этнопедагогикалык билимдердин идеал жаратуучу потенциалына таянуу, кесип багыттуулук сыяктуу бир катар критерийлер сунушталган. Жогорку айтылгандар менен бирдикте макалада дисциплинаны өздөштүргөндөн кийинки студенттердин компетенциялары, күтүлүүчү натыйжалар таризделген.
 3. He article addresses the issue of the dependence of the formation of personal qualities of the younger generation as a carrier of traditions and customs of ancestors, along with other factors and the ethnopedagogical competence of teachers. This need determines the introduction of a new academic discipline in higher education in Kyrgyz ethnopedagogy. In developing the content of this academic discipline, we were guided by the methodological principles and methods developed by pedagogical science. n the process of research, ethnopedagogy as a branch of scientific occupation and academic discipline is defined as a synthesis of knowledge of the theory and history of education. Its main sources are history, language, folklore, ethnology, linguistic culture and pedagogy. In the article, to determine the task and expected results after mastering the discipline, as well as to select and structure the content of the ethno-pedagogical component of vocational education, a number of criteria such as professional orientation, scientific character, representativeness, ideal-forming potential, historical and sociocultural context. Along with the foregoing, the article determines the expected results of the education and competence of the student upon completion of the development of the program of academic discipline
Keywords
 1. кыргыз, народная педагогика, этнопедагогика, образование, воспитание, студент, дисциплина, учитель, высшие учебные заведения.
 2. кыргыз, элдик педагогика, этнопедагогика, билим, тарбия, студент, дисциплина, мугалим, жогорку окуу жайлар.
 3. Kyrgyz, folk pedagogy, ethnopedagogy, education, upbringing, student, discipline, teacher, higher educational institutions.
Authors info
 1. Алимбеков Акматали, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, профессор.
 2. Алимбеков Акматали, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, профессор.
 3. Akmatali Alimbekov, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Алимбеков А. ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КЫРГЫЗСКАЯ ЭТНОПЕДАГОГИКА» В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 160-163