New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бообекова Т.
 2. Бообекова Т.
 3. T. Boobekova
Title
 1. ГУЛАЙЫМ КАНИМЕТОВА - «ИНЖЕНЕР МАТЕРИНСКОГО МИРА» КЫРГЫЗСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
 2. ГҮЛАЙЫМ КАНИМЕТОВА - КЫРГЫЗ ТЕАТР ИСКУССТВОСУНДАГЫ «ЭНЕЛЕР ЖАН ДҮЙНӨСҮНҮН ИНЖЕНЕРИ»
 3. GULAYIM KANIMETOVA – «ENGINEER OF THE MOTHER WORLD» OF THE KYRGYZ THEATRICAL ART
Abstract
 1. Театр – центр культурной эстетики и художественной мысли. Ему хочется не только развлекать людей, но и питать душевный мир в поисках душевных ощущений, глубинных точек зрения. Но театр сам по себе не может быть театром. Театр становится театром тогда, когда в нем талантливые, отзывчивые артисты, лучшие режиссеры, драматурги, отражают явления человеческой судьбы. В статье речь идет о народной артистке Кыргызской Республики, великой актрисе, Гулайым Каниметовой, которая не может представить свою жизнь без театра, наполненного настоящей промышленной страстью, инженере сценического мира, внесшем большой вклад в историю развития театрального искусства. Мы анализируем жизнь актрисы, ее творческий портрет, знакомим с ее ролями. Образы, созданные актрисой в силу возвышенности человеческого разума, ненормативной эмоциональности, умения жить на сцене, живут в психологическом напряжении, создают целостность. В статье раскрывается закон театрального искусства – сущность спектакля, образы людей, душевный мир актеров.
 2. Театр – маданий эстетикалык жана көркөм-идеянын борбору. Ага адамдар көңүл ачуу үчүн гана эмес, жүрөгүнө жакын сезимди, көрсөтүүнүн түпкүрүндөгү акыл-ойду издеп, жан дүйнөсүн азыктандырыш үчүн келет. Бирок, театр өзүнөн өзү театр боло албайт. Театр таланттуу, мээнеткеч артисттери, мыкты режиссеру, адам тагдырынын кубулуштарын чагылдырган, таасын сөздүн чебери драматургдар болсо театр болот. Макалада ушундай чыныгы өнөр кумарына сугарылган өмүрүн театрсыз элестете албаган, сахна чебери адамдын жан дүйнөсүнүн инженери Кыргыз Республикасынын Эл артисти, театр искусствосунун өнүгүү тарыхына чоң салымы бар улуу актриса, Гүлайым Каниметова тууралуу сөз болот. Актрисанын өмүрүн, чыгармачылык портретин талдап, ойногон ролдору менен тааныштырабыз. Актрисанын адамдык акылсезиминин бийиктигинен, ченемсиз эмоционалдуулугунан, сахнада жашай билгендигинен улам, жараткан образдары психологиялык чыңалууда жашашып, бир бүтүндүктү түзөт. Макалада театр искусствосунун мыйзамы – спектаклдин маңызы, адамдардын образы, актерлордун жан дүйнөсү аркылуу чагылдырылаары Гүлайым Каниметованын ишмердиги аркылуу ачылат.
 3. The theater is the center of cultural aesthetics and artistic thought. He wants not only to entertain people, but also to nourish the spiritual world in search of spiritual sensations, deep points of view. But the theater itself cannot be a theater. The theater becomes a theater when talented, responsive artists, the best Directors, playwrights reflect the phenomena of human destiny. The article is about the people's artist of the Kyrgyz Republic, a great actress, Gulayim Kanimetova, who can not imagine her life without a theater filled with real industrial passion, an engineer of the stage world, who made a great contribution to the history of the development of theatrical art. We analyze the life of the actress, her creative portrait, and introduce her to her roles. Images created by the actress due to the elevation of the human mind, abnormal emotionality, ability to live on the stage, live in psychological tension, create integrity. The article reveals the law of theatrical art – the essence of the performance, images of people, the spiritual world of actors.
Keywords
 1. легендарный курс, затухание, размытие, художественный принцип, дух, ночь, художественные идеи, сценический фермер, мышление.
 2. легендарлуу курс, сүңгүп кирүү, бүдөмүксүз, көркөм принцип, рух, түнөк, көркөм идея, сахна дыйканы, ой-мүдөө.
 3. legendary course, attenuation, perception, artistic principle, spirit, night, artistic ideas, stage farmer, thinking.
Authors info
 1. Бообекова Турганбу, Кыргызский государственный университет культуры и искусства им. Б.Бейшеналиевой, г. Бишкек, Кыргызская Республика, доцент.
 2. Бообекова Турганбу, Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, доцент.
 3. Turganby Boobekova, Kyrgyz state University of culture and art by name of B.Beishenalieva, Bishkek, Kyrgyz Republic, associate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Бообекова Т. ГУЛАЙЫМ КАНИМЕТОВА - «ИНЖЕНЕР МАТЕРИНСКОГО МИРА» КЫРГЫЗСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 154-159