New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Эшенкулова К.З.
 2. Эшенкулова К.З.
 3. K.Z. Eshenkulova
Title
 1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА В ФИЛОСОФИИ АЛЬ-КИНДИ
 2. АЛ-КИНДИНИН ФИЛОСОФИЯСЫНДА КУДАЙДЫН БАР ЭКЕНДИГИНИН ДАЛИЛИ
 3. THE ARGUMENT FOR THE EXISTENCE OF GOD IN PHILOSOPHY OF AL-KINDI
Abstract
 1. Доказательство существования Бога является одним из самых сложных и важных вопросов с древних времен до наших дней. Этот вопрос всегда вызывал интересы теологов и философов. В результате в философии религии появились различные аргументы как: космологические, телеологические, онтологические и моральные. Космологический аргумент рассматривается как один из самых старинных аргументов. Один из первых философов исламской философии аль-Кинди затронул эту проблему в своих различных трудах как “О первой философии”, “О конечности вселенной”, “О единственности Бога и конечности вселенной”, “О действующей причины возникновения и уничтожения”. Он сосредоточился на космологических и телеологических аргументах существования Бога. В данной статье анализируется космологический аргумент аль-Кинди о существовании Бога в рамках таких вопросов, как конечности вселенной, первопричина, единственности Бога.
 2. Кудайдын бар экендигинин далили байыркы доордон азыркы күнгө чейин адам баласы тарабынан талкууга алынып келген негизги жана татаал темалардын бири катары кабыл алынат. Мындай маселелер мезгил мезгили менен теологдордун жана философтордун кызыгуусун туудуруп келет. Мунун негизинде дин философиясында космологиялык, телеологиялык, онтологиялык, моралдык сыяктуу далилдин түрлөрү келип чыккан. Булардын ичинен космологиялык далил эң эски далилдердин бири катары эсептелет. Ислам философиясынын алгачкы философторунун бири алКинди “Алгачкы философия жөнүндө”, “Ааламдын түбөлүксүздүгү жөнүндө”, “Кудайдын жалгыздыгы жана ааламдын түбөлүксүздүгү жөнүндө”, “Жаралуу жана жок болуунун алгачкы таасирдүү себеби жөнүндө” жана башка ушул сыяктуу эмгектеринде бул маселеге өзгөчө көӊүл бурган. Ал-Кинди кудайдын бар экендигин далилдөөдө космологиялык жана телеологиялык далилдерди колдонгон. Макалада ал-Киндинин кудайдын бар экендигине байланыштуу космологиялык далили ааламдын түбөлүксүздүгү, алгачкы себеп, кудайдын жалгыздыгы жана бирдиги сыяктуу маселелердин алкагында талкууга алынат.
 3. The argument for the existence of God is one of the most complicated and important issues that man has considered from ancient times until today. This issue engaged in theologians’ and philosophers’ interest. As a result, various arguments such as cosmological, teleological, ontological and moral arguments have occurred in the philosophy of religion. The cosmological argument is considered as one of the oldest arguments. Al-Kindi one of the first philosophers of Islamic philosophy, addressed this issue in his various works such as “On First Philosophy”, “On Finitude of the World”, “On the Oneness of God and the Finitude of the World”, “On the Proximate Agent Cause of Generation and Corruption”. al-Kindi focused on cosmological and theleological arguments for the existence of God. In this article, al-Kindi’s cosmological argument for the existence of God in the frame of issues such as finitude of the world, first cause, God’s unity is analyzed.
Keywords
 1. аль-Кинди, философия, философия религии, космологическое доказательство, конечность вселенной, первопричина, единственность Бога.
 2. ал-Кинди, философия, дин философиясы, космологиялык далил, ааламдын түбөлүксүздүгү, алгачкы себеп, кудайдын жалгыздыгы.
 3. al-Kindî, philosophy, philosophy of religion, cosmological argument, finitude of the world, first cause, God’s unity.
Authors info
 1. Эшенкулова Кишимжан Залимтороевна, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Эшенкулова Кишимжан Залимтөрөевна, КыргызТүрк «Манас» университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин доктору.
 3. Kishimjan Eshenkulova, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Эшенкулова К.З. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА В ФИЛОСОФИИ АЛЬ-КИНДИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 148-153