New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Капалбаев О.Э.
 2. Капалбаев О.Э.
 3. О.E. Kapalbaev
Title
 1. ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В КОЖЕВЕННОМ РЕМЕСЛЕ
 2. ТЕРИ ИШТЕТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮНДӨГҮ АЙРЫМ БУЮМ АТАЛЫШТАРЫНЫН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ
 3. DESCRIPTION OF SOME GOODS NAMES IN THE LEATHER CRAFT
Abstract
 1. Путем этимологического исследования можно выявить сходства, обобщения, особенности этногенетических и этнокультурных связей с сопредельными народами, истолковать значение тех слов, которые вышли из употребления или неправильно употребляются, а также забыты. В статье были изучены происхождение, значения и толкования названий изделий, встречающихся в традиционном кожевенном ремесле кыргызов. Жилища, одежда, посуда, основная часть хозяйственных изделий кыргызского народа, выбравшего кочевой и полукочевой образ жизни, изготавливались из сырой и дубленой кожи, а также некоторые изделия носили имена по некоторым видам обработок. Но со временем коренные значения многих названий были забыты
 2. Этимологиялык изилдөө жолу аркылуу колдонуудан чыгып же туура эмес пайдаланылып жүргөн, ошондой эле унутта калган сөздөрдүн маанисин чечмелеп, аларды ордуордуна коюуга, тектеш элдер менен этногенетикалык жана этномаданий байланыштарынын окшоштуктарын, жалпылыктарын, өзгөчөлүктөрүн табууга болот. Макалада кыргыздардын салттуу тери иштетүү кол өнөрчүлүгүндө кездешкен буюм аталыштарынын келип чыгышы, маанилери жана түшүндүрмөлөрү изилдөөгө алынган. Көчмөн жана жарым көчмөн жашоо мүнөзүн тандап алган кыргыз элинин турак-жайлары, кийим-кечектери, идиш-аяктары, чарбалык буюмдарынын негизги бөлүгү чийки жана ийленген терилерден жасалып, ошондой эле айрым буюмдар теринин аты менен аталган. Бирок убакыттын өтүшү менен көптөгөн аталыштардын түпкү маанилери унутулуп калган.
 3. Through etymological research, it is possible to identify similarities, generalizations, features of ethnogenetic and ethnocultural relations with neighboring peoples, to interpret the meaning of those words that have fallen out of use or are incurrectly used, as well as forgotten. The article examined the origin, meaning and interpretation of the names of goods found in the traditional leather craft of the Kyrgyz people. Dwellings, clothing, dishes, and most of the household items of the Kyrgyz people, who chose a nomadic and semi-nomadic lifestyle, were made of raw and tanned leather, and some items were called leather names. But over time, the root meanings of many names were forgotten.
Keywords
 1. кожа, ремесло, товар, название, объяснение, значение, этимология.
 2. тери, кол өнөрчүлүк, буюм, аталыш, түшүндүрмө, мааниси, аталыштар.
 3. leather, crafts, goods, name, explanation, meaning, etymology.
Authors info
 1. Капалбаев Октябрь Эркинович, Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, и.о. профессора.
 2. Капалбаев Октябрь Эркинович, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу.
 3. О. Kapalbaev, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, acting professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Капалбаев О.Э. ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ИЗДЕЛИЙ В КОЖЕВЕННОМ РЕМЕСЛЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 136-141