New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Жолдошев Н.Ж
 2. Жолдошев Н.Ж
 3. N.J. Joldoshev
Title
 1. АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ФЕДЧЕНКО – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПАМИРА
 2. АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ФЕДЧЕНКО – ПАМИРДИ БИРИНЧИ ОРУС ИЗИЛДӨӨЧҮ
 3. ALEXEY PAVLOVICH FEDCHENKO – FIRST RUSSIAN RESEARCHER OF PAMIR
Abstract
 1. Будучи зачинателями подлинно научного изучения Памира, русские ученые, по сути, открыли миру этот уникальный самый высокогорный регион в центре Азии, о котором даже народы близлежащих стран имели лишь смутное мифологическое представление. Статья посвящена путешествию А.П. Федченко в Кокандское ханство, и в частности Памиро-Алайскому региону. Во время экспедиции на Алае Федченко описывает географические границы, климат, население, фауну и флору этого края. А также он изучает топографию, орографию данного региона, им был открыт и занесен в карту Заалайский хребет. На основании материалов путешествия была составлена карта Кокандского ханства и верховьев Амударьи.
 2. Памирди илимий изилдөөнүн түп нускасы катары, орус окумуштуулары, бул уникалдуу бийик тоолуу аймак Азия борборун ачышкан, ал тургай, жакынкы өлкөлөрдүн элдери уламыштардан улам гана ойлоп тапканкы болуп келген. Макала А.П. Федченконун Кокон хандыгына, анын ичинде Памир-Алай регионуна болгон саякатына арналган. А.П. Федченко ошол учурудагы экспедицияда ал аймактын географиялык чек араларын, климатын, калкын, жаныбарларын жана өсүмдүктөрүн баяндайт. Ошондой эле ал аталган аймактын топографиясы, орографиясы изилденип, ал Алай кыркасын ачып картага киргизген. Саякат материалдарынын негизинде Кокон хандыгынын жана Амударыянын картасы түзүлгөн.
 3. As the initiators of a truly scientific study of the Pamir, Russian scientists, in fact, opened the world to this unique highest mountain region in the center of Asia, which even the peoples of neighboring countries had only a vague mythological idea. The article is dedicated to the journey of A.P. Fedchenko to the Kokan Khanate, and in particular to the Pamir-Alai region. During the expedition to Alai, Fedchenko describes the geographical boundaries, climate, population, fauna and flora of this region. He also studies the topography and orography of the region, he discovered and entered into the map the Zaalai Range. Based on travel materials, a map of the Kokand Khanate and the upper reaches of the Amu Darya was compiled.
Keywords
 1. Памир, Алай, Шугнан, Сарыкол, Кыргыз, А.П. Федченко, история, Кокандское ханство.
 2. Памир, Алай, Шугнан, Сарыкол, Кыргыз, А.П. Федченко, тарых, Кокон хандыгы.
 3. Pamir, Alay, Shugnan, Sarykol, Kyrgyz, A.P. Fedchenko, history, Kokand khanate.
Authors info
 1. Жолдошев Н.Ж., Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доцент.
 2. Жолдошев Н.Ж., И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, доцент.
 3. N. Joldoshev, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, associate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Жолдошев Н.Ж АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ФЕДЧЕНКО – ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПАМИРА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 116-122