New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Капалбаев О.Э.
 2. Капалбаев О.Э.
 3. О.E. Kapalbaev
Title
 1. КЫРГЫЗСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ПЛЕТЕНИЯ
 2. КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТЫК ӨРҮМ ӨНӨРҮ
 3. KYRGYZ TRADITIONAL CRAFT WEAVING
Abstract
 1. Статья посвящена традиционному кыргызскому ремеслу плетения из кожи, его видам, особенностям и технике изготовления. В кыргызском народном ремесленном творчестве должное внимание уделялось не только долговечности и полезности плетеных изделий, но и также особое внимание уделялось их художественному оформлению и красоте. Традиционное конное снаряжение, выполненное из кожи в технике плетения, выглядело очень нарядно и в то же время было прочным. Мастера по плетению конного снаряжения во избежание натирания изготавливали их так, что нижняя сторона всегда была гладкой и плоской, чтобы не повредить коня. В кыргызском традиционном ремесленничестве плетение из кожи считались одним из самых сложных видов работ, и подобные изделия входят в число редко встречающихся в обиходе.
 2. Макала кыргыздардын салттык өрүм өнөрүнө, булгаарыдан жасалган ыкмага, анын түрлөрүнө, жасалыш өзгөчөлүктөрүнө арналган. Кыргыз элдик кол өнөрчүлүгүндө токулган буюмдардын бышыктыгына жана пайдалуулугуна гана көңүл бурулган эмес, ошондой эле алардын көркөм жасалгасына жана сулуулугуна да өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Өрүм жолу менен жасалган ат жабдыктар өтө көркөмдүү көрүнүп, ошол эле учурда бышык да болгон. Өрүмчү усталар токулган атка зыян келтирип койбосу үчүн анын алдыңкы жактарын сыйдаң, жалпак болуп өрүлүшүн дагы эске алышкан. Өрүм иштери өтө татаал иштердин катарына киргендиктен сейрек колдонулуучу буюмдардын катарын толуктап келген.
 3. The article is devoted to the Kyrgyz traditional craft weaving, its types, and peculiarities of their production. The Kyrgyz people paid attention not only to the quality and usefulness of their traditional house tools, but also to their esthetic beauty. The horse equipment made by craft weaving looks very beautiful and strong. The craftsmen pay especial attention so that the horse equipment to be smooth underneath, where it touches the horse skin. As the craft weaving is very complicated job, the things made by this method take a special place.
Keywords
 1. кыргыз, кожа, методика, техника, плетение, традиции, искусство, вид.
 2. кыргыз, тери, ыкма, өрүм, салт, өнөр, түр.
 3. the Kyrgyz, leather, method, weaving, tradition, craft, type.
Authors info
 1. Капалбаев Октябрь Эркинович, Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, и.о. профессора.
 2. Капалбаев Октябрь Эркинович, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу.
 3. О. Kapalbaev, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, acting professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Капалбаев О.Э. КЫРГЫЗСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ПЛЕТЕНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 111-115