New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
 2. Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
 3. E.S. Toktorov, М.А. Zholdoshov
Title
 1. ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
 2. ЭКСТРЕМИЗМДИ ТЕРИШТИРҮҮНҮН ОПЕРАТИВДҮҮ КАМСЫЗ БОЛУШУ
 3. OPERATIONAL SUPPORT FOR THE INVESTIGATION OF EXTREMISM
Abstract
 1. В статье анализируются теоретические и практические вопросы противодействия религиозному экстремизму, путем оперативного обеспечения следствия, в результате чего автор приходит к выводу. Что правовая природа и качество организационного взаимодействия, субъекта производства следствия с органами дознания, при производстве расследования преступлений указанной категории, достигается как исполнением уголовно-процессуальных норм, лежащих в правовой основе взаимодействия, так и в целом перечне ограничений. Данные ограничения заложены в основу требований иных правовых актов, регламентирующих следственную и оперативную работу правоохранительных органов Кыргызской Республики. В данном случае имеется в виду Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» содержание, которого в настоящее время входит в достаточно серьезные противоречия с действующим уголовно-процессуальным кодексом.
 2. Макалада диний экстремизмге каршы аракеттенүүнүн теориялык жана практикалык маселелери, тергөөнү оперативдик камсыздоо жолу менен анализге алынып, автор бир топ төмөнкүдөй маанилүү жыйынтыктарга келет. Аталган категориядагы кылмыштарды териштирүү өндүрүшүндөгү, тергөө процессинин субъектиси менен алгачкы тергөө органдарынын биргелешкен аракеттеринин уюштурулушунун сапаты жана укуктук табияты, өз ара мамилелердин укуктук негизи болгон жазык- процессуалдык нормалардын аткарылышынын жана ошондой эле, бир топ чектөөлөрдүн негизинде жүзөгө ашат. Бул чектөөлөр Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын тергөө жана оперативдик иштерин регламентке салуучу башка укуктук актыларынын талаптарынын негизин түзөт. Мында, учурдагы аракеттенген жазык-процессуалдык кодексине олуттуу түрдө мазмуну карама-каршы келген “Оперативдик-издөө ишмердүүлүгү жөнүндөгү” мыйзам эске алынып жатат.
 3. The article analyzes the theoretical and practical issues of counteracting religious extremism by providing operational support to the investigation, as a result of which the author comes to a conclusion. That the legal nature and quality of organizational interaction, the subject of the investigation with the bodies of inquiry, during the investigation of crimes of this category, is achieved both by the enforcement of the criminal procedural rules that underlie the legal basis for the interaction, and in the whole list of restrictions. These restrictions are laid in the basis of the requirements of other legal acts regulating the investigative and operational work of law enforcement bodies of the Kyrgyz Republic. In this case, we are referring to the Law "On Operative Investigation Activities", the content of which is currently in serious conflict with the current criminal procedure code.
Keywords
 1. экстремизм, религиозный экстремизм, терроризм, оперативное сопровождение следствия, оперативная деятельность, оперативное обеспечение, специальные службы, нормы уголовно-процессуального кодекса, конституционные нормы, расследование.
 2. экстремизм, диний экстремизм, терроризм, тергөөнү оперативдүү коштоо, оперативдик ишмердүүлүк, оперативдик камсыздоо, атайын кызматтар, жазык-процессуалдык кодекс, конституциялык нормалар, териштирүү.
 3. extremism, religious extremism, terrorism, operational support of the investigation, operational activities, operational support, special services, norms of the criminal procedure code, constitutional norms, investigation.
Authors info
 1. Токторов Эгемберди Самидинович, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, профессор. Жолдошов Максатбек Арзимаматович, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Токторов Эгемберди Самидинович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, профессор. Жолдошов Максатбек Арзимаматович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Egemberdi Toktorov, Osh state law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of legal sciences, professor. Maksatbek Zholdoshov, Osh state law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, graduate student
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Токторов Э.С., Жолдошов М.А. ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 108-110