New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
 2. Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
 3. E.S. Toktorov, M.A. Zholdoshov
Title
 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И СВЯЗАННЫМ С НИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
 2. ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА АНЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШТАРГА КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ БОЮНЧА ОПЕРАТИВДҮҮ ЖАГДАЙДЫ ТЕОРЕТИКАЛЫК АНАЛИЗДӨӨ
 3. THEORETICAL ANALYSIS OF THE OPERATIONAL SITUATION IN COMBATING RELIGIOUS EXTREMISM AND RELATED CRIMES
Abstract
 1. В статье рассматриваются проведенные автором исследования, касающиеся анализа зарегистрированных правоохранительными органами проявлений экстремизма в Кыргызской Республике. Они показали, что 2018 г. из 73% или 436 зарегистрированных фактов, связаны с деятельностью религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 43% - 118 зарегистрированных фактов с деятельностью религиозно экстремистской организации «Йакын Инкар» и 20% или 43 зарегистрированных фактов с деятельностью течений салафитской направленности. Отмечается, что в результате предпринятых совместных усилий правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики были собраны материалы по противозаконной деятельности религиозного течения «Йакын Инкар» в результате чего 15.06.2017 года решением Октябрьского районного суда г.Бишкек, деятельность данного религиозного течения признана экстремистской и запрещена на территории Кыргызской Республики.
 2. Макалада укук коргоо органдары тарабынан катталган Кыргыз Республикасындагы экстремизм көрүнүштөрүн анализдөөгө тиешелүү автордун изилдөөлөрү каралмакчы. 2018-жылы катталган фактылардын 73% же 436 учуру, «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» диний-экстремисттик уюмунун ишмердүүлүгү менен байланыштуу, 43% же 118 катталган фактылар «Йакын Инкар» диний-экстремисттик уюмунун ишмердүүлүгү менен ал эми, 20% же 43 катталган фактылар салафит багытындагы агымдардын ишмердүүлүгү менен байланыштуу болгон. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы жана укук коргоо органдарынын биргелешип көрүлгөн аракеттердин натыйжасында, «Йакын Инкар» диний агымынын мыйзамсыз иштери боюнча материалдар топтолгондугу жана анын жыйынтыгында, 2017-жылдын 15 июнунда Бишкек шаарынын октябрь райондук сотунун чечими менен аталган диний агымдын ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынгандыгы белгиленет.
 3. The article discusses the study conducted by the author concerning, analysis of registered law enforcement agencies manifestations of extremism in the Kyrgyz Republic have shown. What is 2018 of 73% or 436 recorded facts related to activities religious extremist organization Hizb ut-Tahrir al-Islami, 43% - 118 recorded facts with religious extremist organization Yakyn Inkar and 20% or 43 recorded facts with the activities of Salafi movements directionality. It is noted that as a result of joint efforts of law enforcement and the Attorney General Illegal materials were collected in the Kyrgyz Republic activities of the religious movement "Yakyn Inkar" resulting in 06/15/2017 by the decision of the Oktyabrsky District Court of Bishkek, the activities of this religious movement are recognized as extremist and banned in the Kyrgyz Republic
Keywords
 1. экстремизм, религиозный экстремизм, терроризм, следствие, оперативное сопровождение, оперативная деятельность, оперативное обеспечение, специальные службы, конституционные нормы, расследование.
 2. экстремизм, диний экстремизм, терроризм, тергөө, оперативдүү коштоо, оперативдүү ишмердүүлүк, оперативдүү камсыздоо, атайын кызматтар, конституциялык нормалар, териштирүү
 3. extremism, religious extremism, terrorism, operational support of the investigation, operational activities, operational support, special services, constitutional norms, investigation.
Authors info
 1. Токторов Эгемберди Самидинович, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат юридических наук, профессор. Жолдошов Максатбек Арзимаматович, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Токторов Эгемберди Самидинович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, юридика илимдеринин кандидаты, профессор. Жолдошов Максатбек Арзимаматович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Egemberdi Toktorov, Osh state law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of legal sciences, professor. Maksatbek Zholdoshov, Osh state law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, graduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Токторов Э.С., Жолдошов М.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И СВЯЗАННЫМ С НИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 100-103