New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Деканов У
 2. Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Деканов У
 3. Abdivap kyzy U., D.A. Zulpueva, U. Dekanov
Title
 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА
 2. ТҮШТҮК РЕГИОНУ БОЮНЧА КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮСҮНӨ МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗ КЫЛУУ
 3. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR MONITORING THE STRATEGIC SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOUTHERN REGION
Abstract
 1. Исследование нацелено на разработку научно-методического обеспечения мониторинга стратегического социально-экономического развития южного региона на основе использования местных ресурсов, применимого к регионам Кыргызской Республики, и его апробацию. Автором разработан перспективный оценочный метод, который предполагает определение уровня стратегического социально-экономического развития южного региона на основе использования местных ресурсов посредством сопоставления региональных значений с национальными и нахождения отношения результатов к затратам. В соответствии с имеющейся в Кыргызской Республике статистической базой предложена оценочная формула для практического применения разработанного метода. С его помощью осуществлен мониторинг стратегического социально-экономического развития южных регионов Кыргызской Республики на основе использования местных ресурсов в 2018 г. Мониторинг выявил, что разработанное научно-методическое обеспечение применимо к регионам Кыргызской Республики. Результаты осуществленного мониторинга также выявили перспективы повышения уровня их развития.
 2. Изилдөө, түштүк аймактын стратегиялык жана коомдук-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мониторинг жүргүзүү боюнча илимий-методикалык жактан камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу жергиликтүү ресурстарды пайдалануу аркылуу, анын ээсинин макулдугу менен өнүктүрүүгө багытталган. Изилдөөчү тарабынан түштүк региондордогу стратегиялык-экономикалык өнүктүрүү жагын аныктап, жергиликтүү ресурстарды пайдалануу жолу менен улуттук аймактык баалуулуктарды салыштырып, нарк пайда байланышын табуу менен болочок баалоо ыкмасын иштеп чыккан. Кыргыз Республикасынын статистикалык базасына ылайык ушул ыкма менен иш жүзүндө колдонуу үчүн баалоо сунуштады. 2018-жылы жергиликтүү ресурстарды пайдалануу негизинде, Кыргыз Республикасынын түштүк аймактарындагы стратегиялык коомдук-экономикалык өнүгүүгө мониторинг жүргүзүү жардамы менен Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу мониторинг өнүккөнметодикалык жактан камсыз кылуу экенин көрсөттү. Мониторингдин жыйынтыгы, ошондой эле, алардын өнүгүүсүн жогорулатуу келечегин ачып берген.
 3. The study is aimed at developing scientific and methodological support for monitoring the strategic socio-economic development of the southern region based on the use of local resources applicable to the regions of the Kyrgyz Republic, and its testing. The author has developed a promising evaluation method, which involves determining the level of strategic socioeconomic development of the southern region based on the use of local resources by comparing regional values with national ones and finding the relationship of results to costs. In accordance with the statistical base available in the Kyrgyz Republic, an evaluation formula is proposed for the practical application of the developed method. With its help, the strategic socioeconomic development of the southern regions of the Kyrgyz Republic was monitored based on the use of local resources in 2018. Monitoring revealed that the developed scientific and methodological support is applicable to the regions of the Kyrgyz Republic. The results of the monitoring also revealed prospects for increasing their level of development.
Keywords
 1. мониторинг, стратегическое социально-экономическое развитие, южный регион, местные ресурсы, Кыргызская Республика.
 2. мониторинг жүргүзүү, стратегиялык коомдук-экономикалык өнүгүү, түштүк аймак, жергиликтүү ресурстар, Кыргыз Республикасы.
 3. monitoring, strategic socio-economic development, southern region, local resources, Kyrgyz Republic.
Authors info
 1. Абдивап кызы Урматайым, Баткенский государственный университет, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, преподаватель. Зулпуева Дильзара Абдиваповна, Баткенский государственный университет, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, соискатель. Деканов Улукбек, Баткенский государственный университет, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Абдивап кызы Урматайым, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Зулпуева Дильзара Абдиваповна, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү. Деканов Улукбек, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Abdivap kyzy Urmataym, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer. Dilzara Zulpieva, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, applicant. Ulukbek Dekanov, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Деканов У НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО РЕГИОНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 86-90