New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Астанова С.У.
 2. Астанова С.У.
 3. S.U. Astanova
Title
 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ
 2. КЫРГЫЗСТАНДА АЯЛДАР ИШКЕРДИГИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ
 3. CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN KYRGYZSTAN
Abstract
 1. Цель настоящей статьи заключается в предложении действенных мер по развитию особого и важного вида предпринимательства - женского предпринимательства в Кыргызстане по результатам исследования его современного состояния в республике, анализа политики содействия предпринимательству женщин и опыта зарубежных стран по оказанию государственной поддержки данному виду предпринимательства. Для этой цели подробно изучены проблемы и особенности организации женского предпринимательства, выявлены ключевые факторы, влияющие на его развитие в стране. На основе данных официальной статистики и проведенных социологических опросов отражена нынешняя ситуация в республике по организации бизнеса женщинами-предпринимателями в разрезе отраслей экономики, регионов страны. Обоснована необходимость содействия и оказания поддержки развитию женского предпринимательства и предложены меры в данном направлении по результатам анализа опыта отдельных стран.
 2. Макаланын максаты ишкердиктин өзгөчө жана маанилүү түрү болгон аялдар ишкердигинин Кыргызстандагы азыркы мезгилдеги абалын изилдөөнүн, чет өлкөлөрдүн аялдардын ишкердигине көмөк көрсөтүү саясатын жана ишкердиктин бул түрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча тажрыйбасын талдоонун натыйжасында республикада аялдар ишкердигин өнүктүрүү боюнча иштиктүү чараларды сунуш кылуу болуп саналат. Бул максатта аялдар ишкердигин уюштуруунун көйгөйлөрү жана өзгөчөлүктөрү кеңири иликтенип, өлкөдө аны өнүктүрүүгө таасирин тийгизген чечүүчү факторлор аныкталды. Расмий статистиканын жана жүргүзүлгөн социологиялык сурамжылоолордун маалыматтарынын негизинде республикадагы ишкер-аялдар тарабынан бизнести уюштуруу жаатындагы учурдагы кырдаал экономиканын тармактары, өлкөнүн региондору боюнча чагылдырылды. Аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө көмөк жана колдоо көрсөтүү зарылдыгы негизделди жана айрым өлкөлөрдүн бул багыттагы тажрыйбасынын анализинин натыйжасында иш-чаралар сунуш кылынды.
 3. The purpose of this article is to propose effective measures for the development of a special and important type of entrepreneurship - women's entrepreneurship in Kyrgyzstan based on the results of a study of its current state in the republic, analysis of the policy of promoting women's entrepreneurship and the experience of foreign countries in providing state support for this type of entrepreneurship. For this purpose, the problems and features of the organization of female entrepreneurship were studied in detail, the key factors affecting its development in the country were identified. Based on official statistics and opinion polls, the current situation in the republic on the organization of business by women entrepreneurs in the context of economic sectors and regions of the country is reflected. The necessity of promoting and supporting the development of women's entrepreneurship is substantiated and measures are proposed in this direction based on the results of analysis of the experience of individual countries.
Keywords
 1. женское предпринимательство, женщины-предприниматели, малый бизнес, факторы, проекты, государственная поддержка, правовая база, перспективы развития.
 2. аялдар ишкердиги, ишкер-аялдар, чакан бизнес, факторлор, долбоорлор, мамлекеттик колдоо, укуктук база, өнүгүү келечеги.
 3. women's entrepreneurship, women entrepreneurs, small businesses, factors, projects, state support, legal framework, development prospects.
Authors info
 1. Астанова Саламат Ураимовна, Ошский технологический университет им. М.Адышева, г.Ош, Кыргызской Республики, кандидат экономических наук, и.о. доцента.
 2. Астанова Саламат Ураимовна, М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, экономика илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.
 3. Salamat Astanova, Osh Technological University, Osh sity, Kyrgyz Republic, of economical sciences, аssociate professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Астанова С.У. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 82-85