New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Попкова Е.Г.
 2. Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Попкова Е.Г.
 3. Abdivap kyzy U., D.A. Zulpueva, E.G. Popkova
Title
 1. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮШТҮК РЕГИОНДОРУ БОЮНЧА СТРАТЕГИЯЛЫК ЖАНА КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ БОЮНЧА ЭМПИРИКАЛЫК ТАЛДОО
 3. AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE STRATEGIC SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOUTHERN REGIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Abstract
 1. Цель данного исследования состоит в проведении эмпирического анализа и обосновании перспектив совершенствования сложившейся практики стратегического социально-экономического развития южных регионов Кыргызской Республики с позиций устойчивости и сбалансированности. Исследование предполагает оценку сбалансированности и устойчивости по отдельности. Оценка стратегического социально-экономического развития южных регионов Кыргызской Республики с позиций сбалансированности производится с помощью метода анализа вариации, а с позиций устойчивости производится с помощью метода корреляционного анализа. Проанализирована статистика стратегического социально-экономического развития южных регионов Кыргызской Республики в 2017-2018 гг. Проведенный эмпирический анализ стратегического социально-экономического развития южных регионов Кыргызской Республики показал, что данное развитие не в полной мере соответствует принципам сбалансированности и устойчивости и нуждается в корректировке. Обозначены перспективы совершенствования сложившейся практики.
 2. Бул изилдөөнүн негизги максаты эмпирикалык талдоо жана Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стратегиялык-экономикалык өнүктүрүү боюнча иштеп жаткан тажрыйбада туруктуулук жана тең салмактуулук көз карашы менен жакшыртуу келечегин негиздөө жүргүзүү болуп саналат. Изилдөө жеке тартибинде тең салмактуулук жана туруктуулук боюнча баа берүүнү камтыйт. Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стратегиялык жана коомдук-экономикалык өнүгүү тең салмактуулук көз карашыны менен баа берүү, дисперсиялык талдоо аркылуу ишке ашырылат, ошондой эле туруктуу көз карашы менен байланыш талдоо жүзөгө ашырылат. 2017-2018-жылдары Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стратегиялык-экономикалык өнүктүрүүсү боюнча статистикалык маалыматтарды талдоо менен Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында стратегиялык жана коомдук-экономикалык өнүгүү эмпирикалык анализин эске алуу менен тең салмактуулук жана туруктуулук жана муктаждыктарынын негизинде толугу менен шайкеш эмес экенин көрсөттү жана туруктуулукту камсыздоо үчүн бир катар оңдоп түзөөлөргө муктаж. Азыркы учурдагы көндүмдөрдү өнүктүрүү стратегиясы аныкталды
 3. The purpose of this study is to conduct an empirical analysis and substantiate the prospects for improving the existing practice of strategic socio-economic development of the southern regions of the Kyrgyz Republic from the standpoint of sustainability and balance. The study involves evaluating the balance and sustainability individually. Assessment of the strategic socio-economic development of the southern regions of the Kyrgyz Republic from the point of view of balance is carried out using the method of analysis of variation, and from the point of view of stability it is performed using the method of correlation analysis. The statistics of strategic socio-economic development of the southern regions of the Kyrgyz Republic in 2017-2018 are analyzed. An empirical analysis of the strategic socio-economic development of the southern regions of the Kyrgyz Republic showed that this development does not fully comply with the principles of balance and sustainability and needs to be adjusted. The prospects for improving the existing practice are outlined.
Keywords
 1. стратегическое развитие, социально-экономическое управление, развитие, южные регионы, Кыргызская Республика, устойчивость, сбалансированность.
 2. стратегиялык өнүктүрүү, коомдукэкономикалык башкаруу, иштеп чыгуу, түштүк аймактар, Кыргыз Республикасы, туруктуулук, тең салмактуулук.
 3. strategic development, socio-economic management, development, southern regions, Kyrgyz Republic, sustainability, balance.
Authors info
 1. Абдивап кызы Урматайым, Баткенский государственный университет, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, преподаватель. Зулпуева Дильзара Абдиваповна, Баткенский государственный университет, г.Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, соискатель. Попкова Елена Геннадьевна, Волгоградский государственный университет, г.Волгоград, Российская Федерация, доктор экономических наук, профессор.
 2. Абдивап кызы Урматайым, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Зулпуева Дильзара Абдиваповна, Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү. Попкова Елена Геннадьевна, Волгоградский государственный университет, г.Волгоград, Российская Федерация, доктор экономических наук, профессор.
 3. Abdivap kyzy Urmataym, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, lecturer. Dilzara Zulpieva, Batken state university, Batken, Kyrgyz Republic, applicant. Elena Popkova, Volgograd state University, Volgograd, Russian Federation, doctor of economical sciences, professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Попкова Е.Г. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 77-81