New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
 2. Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
 3. A.E. Samigullina, R.D. Agaydarov
Title
 1. ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ (обзор литературы)
 2. ЖАТЫНДЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ: ЗАМАНБАП КЛАССИФИКАЦИЯЛАР (адабиятка сереп)
 3. LEIOMYOMA OF THE UTERUS: MODERN CLASSIFICATION (literature review)
Abstract
 1. В статье представлены современные классификации, которые внедрены в работу акушеров-гинекологов и являются инструментом, позволяющим обосновать тактику ведения женщин в зависимости от объема и уровня оказания специализированной медицинской помощи пациентке с миомой матки. В современном мире для врачей различного уровня оказания медицинской помощи пациентам с миомой матки существует множество классификаций, позволяющих определить тактику ведения и необходимый объем оказываемых услуг, а для исследователей более глубокое представление сущности данной патологии. Из множества классификаций в данной статье нами рассмотрены некоторые из них, наиболее часто применяемые в практике. Исследователям, такое множество классификаций позволяет многогранно подойти к изучению и продожению работ в данном направлении. Классификации позволяют не только органам статистики вести учет случаев заболевания, но и отследить структуру заболевания учитывая локализацию узлов. Однако, для качественной медицинской помощи недостаточно только определить локализацию узла, но и важно понять направление роста последнего, так как именно от этого зависит тактика ведения пациентов с миомой матки, а также решение вопроса о выборе хирургического метода коррекции.
 2. Макалада заманбап классификация көрсөтүлгөн, алар акушер-гинекологдордун ишине киргизилген жана жатындын миомасы менен ооруган бейтаптарга адистештирилген медициналык жардам көрсөтүүнүн көлөмүн жана деңгээлин аныктап, аялдарды жүргүзүүнүн тактикасын негиздөөгө мүмкүндүк берүүчү каражат болуп саналат. Азыркы дүйнөдө, ар кандай денгээлдеги жатындын миомасы менен ооруган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүнүн көптөгөн классификациялары бар, көрсөтүлгөн кызматтардын зарыл көлөмүн жана тактикасын аныктоого мүмкүндүк берет, ал эми изилдөөчүлөр үчүн бул патологиянын маңызын кыйла терең түшүнүүгө болот. Бул макалада көптөгөн классификациялардын ичинен, биз алардын айрымдарын карадык, көбүнчө практикада колдонулуучусун. Изилдөөчүлөргө, мындай көптөгөн классификациялар ушул багыттагы иштерди иликтөөгө жана улантууга көп кырдуу мамиле кылууга мүмкүндүк берет. Классификациялар статистика органдарына гана оорунун учурларын эсепке алууга эмес, түйүндөрдүн локализациясын эске алуу менен оорунун түзүмүн көзөмөлдөөгө да мүмкүндүк берет. Бирок, сапаттуу саламаттыкты сактоого түйүндү локалдаштырууну аныктоо жетиштүү эмес, ал эми акыркы өсүш багытын түшүнүү маанилүү, анткени дал ушул себептен жатындын миомасы менен ооругандардын тактикасы көз каранды, ошондой эле хирургиялык коррекциялоо ыкмасын тандоо жөнүндө маселени чечүү.
 3. The article presents modern classifications that are implemented in the work of obstetricians and gynecologists and are a tool that allows you to justify the tactics of women's management, depending on the volume and level of specialized medical care for a patient with uterine fibroids. In the modern world, for doctors of various levels of medical care for patients with uterine fibroids, there are many classifications that allow you to determine the management tactics and the necessary amount of services provided, and for researchers a deeper understanding of the essence of this pathology. Of the many classifications in this article, we have considered some of them, which are most often used in practice. Researchers, such a set of classifications allows a multi-faceted approach to the study and continuation of work in this direction. Classifications allow not only statistical agencies to keep records of cases, but also to track the structure of the disease, taking into account the localization of nodes. However, for high-quality medical care, it is not enough to determine the location of the node, but it is also important to understand the direction of growth of the latter, since this is what determines the tactics of managing patients with uterine fibroids, as well as the decision on the choice of a surgical method of correction.
Keywords
 1. классификация, лейомиома матки, опухоль, доброкачественная опухоль, миоматозный узел, хирургический метод, женщины.
 2. классификациялоо, жатындын лейомиомасы, шишик, залалдуу шишиктер, миоматоздук түйүн, хирургиялык ыкма, аялдар.
 3. classification, uterine leiomyoma, tumor, benign tumor, myomatous node, surgical method, women.
Authors info
 1. Самигуллина Альфия Эльдаровна, Национальный центр охраны материнства и детства, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, профессор. Агайдаров Руслан Дамирович, Национальный центр охраны материнства и детства. г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Самигуллина Альфия Эльдаровна, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, профессор. Агайдаров Руслан Дамирович, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Alfiya Samigullina, National center for maternal and child health, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, professor. Ruslan Agaydarov, National center for maternal and child health, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д. ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ (обзор литературы). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 72-76