New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
 2. Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
 3. A.E. Samigullina, R.D. Agaydarov
Title
 1. МИОМА МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ (обзор литературы)
 2. ЖАТЫНДЫН МИОМАСЫ: ЗАМАНБАП ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖАНА АЧЫК МАСЕЛЕЛЕР (адабиятка сереп)
 3. HYSTEROMYOMA: CURRENT TRENDS AND OPEN QUESTIONS (literature review)
Abstract
 1. В статье представлен обобщающий анализ литературных данных о современном взгляде на проблему особенностей течения беременности на фоне миомы матки и сохранении репродуктивного потенциала. Раскрыта частота встречаемости миом матки и обозначены актуальные и дискутабельные вопросы. Мировые тенденции «омоложения» миомы матки, обуславливающие ее встречаемость у беременных женщин до 30 лет, а также увеличение доли женщин, планирующих реализацию своей детородной функции в более поздние сроки, т.е. после 30 лет, ставят перед акушерами-гинекологами новые вызовы и диктуют необходимость разработки четких стандартов дородового ухода основанных на научных данных. Данные литературы последних лет о характере течения беременности и родов на фоне миомы матки разнообразны и порой противоречивы. Ряд исследователей считают, что у большинства женщин с миомой матки беременность и роды протекают без каких-либо осложнений, другие, наоборот, приводят факты серьезных осложнений. При этом отсутствие единых четких взглядов и рекомендаций по ведению беременных с миомой матки обуславливает большую не только научную, но и практическую важность изучения этой проблемы.
 2. Макалада кош бойлуулуктун жүрүшүнүн көйгөйү боюнча жатындын миомасынын алкагында жана репродуктивдүү потенциалды сактоонун өңүтүндө заманбап көз караштагы адабий маалыматтар боюнча кыскача анализ берилген. Жатындын миомасынын жолугуу жыштыгы ачылып, актуалдуу жана дискутабелдүү маселелер белгиленген. Жатындын миомасынын «жашаруусунун» дүйнөлүк тенденциясы, кош бойлуу аялдардын 30 жашка чейинкилеринде жолугушууларын шарттаган, ошондой эле өзүнүн төрөт функциясын кийинчерээк жүзөгө ашырууну пландаган, башкача айтканда 30 жаштан кийинки аялдардын үлүшүнүн көбөйүүсү, акушер-гинекологдордун алдына жаңы чакыруулар коюлат жана илимий маалыматтарга негизделген төрөттөн кийинки кам көрүүнүн так стандарттарын иштеп чыгуунун зарылдыгын талап кылат. Жатын миоманын алкагында кош бойлуулук жана төрөт агымынын мүнөзү жөнүндө акыркы жылдардагы адабият маалыматтары ар түрдүү жана кээде карама-каршы турат. Бир катар изилдөөчүлөр, жатындын миомасы бар көпчүлүк аялдарда кош бойлуулук жана төрөт эч кандай татаалдашуусуз өтөт деп эсептешет, башкалар болсо, тескерисинче, олуттуу татаалдашууларды келтиришет. Бул учурда, бир гана ыктымалдыгы менен кош бойлуулукту алып барууга бирдиктүү ачык көз караштардын жана сунуштардын жоктугу илимий гана эмес, бул маселени изилдөөнүн практикалык маанилүү экенин шарттайт.
 3. The article presents a generalizing analysis of the literature data on the modern view of the problem of the peculiarities of pregnancy against the background of uterine fibroids and the preservation of reproductive potential. The frequency of occurrence of uterine fibroids is disclosed and topical and debatable issues are identified. Global trends of" rejuvenation " of uterine fibroids, which cause its occurrence in pregnant women under 30 years of age, as well as an increase in the proportion of women planning to implement their childbearing function at a later date, i.e. after 30 years, obstetricians and gynecologists face new challenges and require the development of clear standards of prenatal care based on scientific data. Recent literature data on the nature of pregnancy and childbirth against the background of uterine fibroids are diverse and sometimes contradictory. A number of researchers believe that most women with uterine fibroids have pregnancy and childbirth without any complications, while others, on the contrary, give evidence of serious complications. At the same time, the lack of unified clear views and recommendations on the management of pregnant women with uterine fibroids causes a great not only scientific, but also practical importance of studying this problem.
Keywords
 1. миома матки, беременность, осложнения, частота встречаемости, фертильность, женщины, течения беременности.
 2. жатын миомасы, кош бойлуулук, татаалдашуу, жолугушуулардын тездиги, фертилдүүлүк, аялдар, кош бойлуулуктун жүрүшү.
 3. uterine fibroids, pregnancy, complications, frequency of occurrence, fertility, women, pregnancy course.
Authors info
 1. Самигуллина Альфия Эльдаровна, Национальный центр охраны материнства и детства, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, профессор. Агайдаров Руслан Дамирович, Национальный центр охраны материнства и детства. г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Самигуллина Альфия Эльдаровна, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, профессор. Агайдаров Руслан Дамирович, Эне жана баланы коргоо Улуттук борбору, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Alfiya Samigullina, National center for maternal and child health, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, professor. Ruslan Agaydarov, National center for maternal and child health, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д. МИОМА МАТКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ (обзор литературы). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 63-67