New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мурзабаева Э.Б.
 2. Мурзабаева Э.Б.
 3. E.B. Murzabaeva
Title
 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПОСОБСТВУЮЩИХ ПИЩЕВАРЕНИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ
 2. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТАМАК-АШКА ЖАРДАМ БЕРҮҮЧҮ ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРИНИН ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК РЫНОГУНУН ЖАҢЫ АБАЛЫ
 3. THE CURRENT STATE OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF DRUGS PROMOTING DIGESTION IN KYRGYZSTAN
Abstract
 1. Был проведен анализ заболеваемости по болезням органов пищеварения и анализ современного состояния фармацевтического рынка лекарственных препаратов на основе ферментов, способствующих пищеварению в Кыргызской Республике, результаты которого показали, что на фармацевтическом рынке республики присутствуют 20 торговых наименований и 1 международное непатентованное наименование на основе панкреатина. Проведено сегментирование фармацевтического рынка препаратов этой группы препаратов по странам-производителям, составу, формам выпуска, а также определены значения коэффициента скорости оборачиваемости, по результатам которого ферментные препараты представленные под торговыми наименованиями «Креон» и «Панзинорм» относятся к препаратам с высокой скоростью движения, а также выполнена оценка экономической доступности ферментных препаратов, результаты которого показали, что фармакотерапия с использованием Панкреатина и Панзинорма является экономически доступной.
 2. Кыргыз Республикасында тамак эритүү системасынын ооруларын анализдөө болгон жана ферменттер негизиндеги дары-дармектердин рыногун маркетингдик анализдөө көрсөткөндөй фармацевтикалык рынокто 20 дарыдармектин түрү катталган. Ушул группадагы дары-дармектердин фармацевтикалык рыногун чыгарган мамлекеттери, курамы жана формасы боюнча бөлүштүрүү өткөзүлгөн, андан сырткары ферменттик препараттардын жүгүртүү коэффициентинин ылдамдыгы жана экономикалык баасы аныкталган, алардын натыйжасында «Креон» жана «Панзинорм» соода атындагы дары-дармектер жогорку ылдамдыктагы кыймылдуу группасына кирет, ошондой эле «Панзинорм» жана «Панкреатин» менен колдонулган фармакотерапия экономикалык жактан жеткиликтүү деп аныкталган.
 3. An analysis of the incidence of digestive diseases аnd analysis of the current state of the pharmaceutical market of drugs based on enzymes that promote digestion in the Kyrgyz Republic was made, the results of which showed that the pharmaceutical market of the republic has 20 trade names and 1 international non-proprietary name based on pancreatin. The pharmaceutical market of this group of drugs was segmented by manufacturer, composition, and dosage forms was carried out, values of the coefficient of turnover rate were determined, according to the results of which the enzyme preparations presented under the trade names "Creon" and "Panzinorm" refer to drugs with a high speed of movement and the economic affordability of enzyme preparations was estimated the results of which showed that pharmacotherapy using Pancreatin and Panzinorm is economically affordable.
Keywords
 1. фармацевтический рынок, ферментные препараты, маркетинговые исследования, экономические оценки, пищеварение, маркетинговый анализ, скорость коэффициента.
 2. фармацевтикалык рынок, ферменттик дары-дармектер, маркетингтик изилдөө, экономикалык баа, тамак эритүү, маркетингдик анализдөө, коэффициентинин ылдамдыгы.
 3. pharmaceutical market, enzyme preparations, marketing research, economic assessments, digestion, marketing analysis, coefficient rate.
Authors info
 1. Мурзабаева Эльвира Болотбековна, Кыргызская государственная медицинская академия им.И.Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент.
 2. Мурзабаева Эльвира Болотбековна, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ассистент.
 3. Elvira Murzabaeva, Kyrgyz State Medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, assistant.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Мурзабаева Э.Б. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПОСОБСТВУЮЩИХ ПИЩЕВАРЕНИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 52-58