New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Жунусакунова А.Д.
 2. Жунусакунова А.Д.
 3. А.D. Zhunusakunova
Title
 1. ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ
 2. ТАПШЫРМАЛАРДЫН ТАТААЛДЫК ДЕӉГЭЭЛИН АНЫКТООНУН ЖОЛДОРУ: МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИНИН МИСАЛЫНДА
 3. THE WAYS OF DEFINITION OF THE LEVEL OF COMPLEXITY OF PEDAGOGICAL TASKS ON THE EXAMPLE OF A SUBJECT OF MATHEMATICS
Abstract
 1. В данной статье рассмотрено содержания обучения в условиях компетентностного подхода, обучения ориен-ти¬рованного на результат. Выделяются и описываются характерные особенности проблемы организации учебного про¬цесса с учетом индивидуальной способности и заин¬те-ре¬сованности ученика. Педагогические задания являются как средства управления учебной деятельностью, как сре䬬ства деятельности между учениками и учителем, а также как совокупность деятельности ученика. Выявлена и обоснована необходимость создания учителем пе¬да¬го¬ги-че¬ских заданий ориентированных на учебно-поз¬на¬ватель-ную деятельность ученика, творческий потен¬циал учени-ка, на логические связи на каждом уроке. В статье рас-кры¬ваются проблемы разработки педагоги¬ческих заданий и необходимость определения различного уровня сложнос-ти (репродуктивный, продуктивный и твор¬ческий) на при-мере предмета математики, для повы¬шения практиче-ских методов обучения и привлечение уче¬ни¬ков различной умственно-познавательной деятель¬ности.
 2. Бул макалада компетенттүүлүк мамиленин шар-тын¬да окутуунун натыйжасына багытталган окутууда, окутуу процессинин мазмуну каралды. Бул макалада окуу процесси окуучунун жекече жөндөмүн, кызыгуусун эске алуу менен уюштурулушу белгиленди. Педаго¬гикалык тап-шыр¬ма окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн баш¬каруунун ка-ражаты катары, окуучу менен мугалим¬дин ишмердүү¬лү-гүнүн каражаты жана окуучунун окуу ара¬кет¬теринин жыйынтыктары катары каралды. Муга¬лим ар бир сабак-та окуучулардын ой жүгүртүүсүнө, чы¬гар¬мачыл потен-циа¬лын ачууга, логикалык байланыштар¬ды түзүүгө арнал-ган педагогикалык тапшырмаларды тү¬зүү зарылдыгы анык¬талды. Бул макаланын негизги максаты окутуунун прак¬тикалык маӊызын арттырууга жана окуучуларды ар кандай таанып-билүү ишмердүү¬лүккө тартуу үчүн ар түр¬дүү деңгээлдеги (репродуктив¬дүү, продуктивдүү жа¬на креативдүү) тапшырмаларды түзүүдө, татаалдык деӊ-гээ¬лин аныктоонун көйгөлөрү изилденди жана матема¬ти-ка предметинин мисалында педагогикалык тапшырмалар сунушталды
 3. This article discusses the content of training in the con¬text of a competency-based approach which the training based on the result. The characteristic features of the problem of the organization of the educational process are identified and described taking into account the individual ability and interest of the student. Pedagogical tasks are as facilities of managing learning activities, as facilities of activity between students and a teacher, as well as a set of student activities. The need for creating teacher pedagogical tasks focused on the educational and cognitive activity of the student, the creative potential of the student, and the logical connections in each lesson have been identified and justified. The article reveals the problems of developing pedagogical tasks and the need to determine a different level of complexity (reproductive, productive, and crea¬tive) using the example of mathematics subject to im¬pro¬ve practical teaching methods and attract students of various cognitive activities.
Keywords
 1. компетентностный подход, педа¬го¬гическое задание, виды заданий, уровень заданий, объем материалов, учебная деятельность, индивидуальная спо¬соб¬ность.
 2. компетенттүүлүк мамиле, педаго¬ги¬калык тапшырма, тапшырмалардын түрлөрү, тапшыр¬ма¬лардын татаалдыгы, материалдардын көлөмү, окуу иш-мердүүлүгү, жекече жөндөм.
 3. competency-based approach, pedagogical task, types of pedagogical tasks, level of difficulty, volume of materials, learning activity, individual ability.
Authors info
 1. Жунусакунова Айжаркын Данияровна, Нарынский государственный университет им. С.Нааматова, г.Нарын, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук.
 2. Жунусакунова Айжаркын Данияровна, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Нарын шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. Ayjarkyn Zhunusakunova, Naryn state university by name of S.Naamatov, Naryn, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Жунусакунова А.Д. ПУТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 232-237