New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Сарсеитова Н.Ш.
 2. Сарсеитова Н.Ш.
 3. N.Sh. Sarseitova
Title
 1. МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК
 2. ЮРИДИКАЛЫК КЛИНИКАЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ МЕДИАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР
 3. MEDIATIVE TECHNOLOQIES IN THE ACTIVITIES OF LEGAL CLINICS
Abstract
 1. В правовую культуру вводится новый институт внесудебного урегулирования споров – процедура медиации и закрепляет уже существующий институт оказания бес-плат¬ной юридической помощи малообеспеченным и со-циаль¬но незащищенным группам населения посредством юри¬дических клиник. В данной статье рассматривается вопрос о сближении процедуры медиации и деятельности юридических клиник. Это возможность закрепить и уси-лить роль медиации в общественной жизни граждан, а так¬же определить новое направление развития медиации с юридической клиникой посредством оказания бесплат-ной юридической помощи малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения. При данном положении дел клиницисту необходимо использовать наиболее широ-кий спектр механизмов и способов для всестороннего и полного рассмотрения и разрешения проблем граждан при обращении за правовой помощью в юридическую клинику. Очень важно для достижения цели деятельности юри¬ди-че¬ской клиники – предоставление квалифицированной юри-дической помощи, выстроить правильно отношения с клиен¬¬том. И на этом этапе роль медиативных техник в работе с клиентом очень велика.
 2. Укуктук маданиятка талаш-тартыштарды соттон тышкары жөнгө сала турган жаңы институт киргизи¬лет – ал юридикалык клиникалар аркылуу калктын аз кам¬сыз болгон жана социалдык жактан корголбогон топ¬тору боюнча, медиациянын жол-жобосун жана азыркы учурда¬гы бекер юридикалык жардам көрсөтүү институ¬тун бе¬кем¬дейт. Бул илимий макалада медиациянын жол-жобо¬ло¬рун бири-бирине жакындаштыруу жана юриди¬калык кли¬ни¬калардын ишмердүүлүктѳрү жөнүндөгү масе¬лелер кара묬ган. Бул жарандардын коомдук жашоосундагы медиа¬ция¬нын ролун бекемдөө жана күчөтүү, ошондой эле, калк¬тын аз камсыз болгон жана социалдык жактан кор¬го묬бо¬гон катмарларына акысыз жардам көрсөтүү менен юри¬ди-калык клиника аркылуу медиацияны өнүк¬түрүүнүн жаңы багыттарын аныктоо мүмкүнчүлүктөрү болуп са¬на¬лат. Клиницисттерге юридикалык клиникага укуктук жардам алуу максатында кайрылган жаран¬дардын мын¬дай абалдагы иштеринин көйгөйлөрүн ар та¬рап¬туу жана толук кандуу карап чечүү үчүн механизм¬дердин кыйла кеңири спектрин жана ыкмаларын пайда¬лануу зарыл. Юр謬дикалык клиниканын ишмердүүлүк мак¬са¬тына жетүү үчүн – квалификациялуу түрдѳ юридика¬лык жардам бе-рүү, кардарлар менен туура мамиле кура билүү абдан маа-ни¬лүү болуп саналат. Бул этапта кар¬дарлар менен иш¬төө-дѳгү медиативдик техниканын ролу абдан чоң.
 3. A new institution of out-of-court settlement of disputes is being introduced into the legal culture – the mediation procedure and consolidates the existing institution of providing free legal assistance for low-income and socially vulnerable groups of the population through legal clinics. This article discusses the approximation of mediation and legal clinics. This is an opportunity to consolidate and strengthen the role of meditation in the civil society of citizens, as well as to determine a new di¬rec¬tion for the development of meditation with a legal clinic by providing free legal assistance to low-income and socially unprotected sections of the population. In this case, the clini¬cian needs to use the widest range of mechanisms and methods for comprehensive and complete consideration and resolu¬tion of citizen's problems during their applying for legal assis¬tance to a legal clinic. It is very important to achieve the goal of the legal clinic – providing qualified legal assistance, to build the right relationship with the client. Also, at this stage, the role of mediation techniques in working with a client is very large.
Keywords
 1. медиация, медиативные техно¬ло¬гии, юридические клиники, юридическая помощь, граж¬дан¬ское общество, кон¬фликт, юридические клиники.
 2. калыстык, медиативдик техноло¬гия¬лар, юридикалык клиникалар, юридикалык жардам, жа¬рандык коом, чыр-чатак, юридикалык клиникалар.
 3. mediation, mediation technologies, legal cli¬nics, legal aid, civil society, conflict, legal clinics.
Authors info
 1. Сарсеитова Нуржамал Шамшыбековна, Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Сарсеитова Нуржамал Шамшыбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук универ- ситети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Nurjamal Sarseitova, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Сарсеитова Н.Ш. МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 150-153