New issue

2019, №: 11

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Конурбаева М.У., Аскарова А.К.
 2. Конурбаева М.У., Аскарова А.К.
 3. M.U. Konurbaeva, A.K. Askarova
Title
 1. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР ГОРОДА БИШКЕК
 2. БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ИЙНЕ-ЖАЛБЫРАКТУУЛАРДЫН КОЗУКАРЫНДЫК ИЛДЕТТЕРИНЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ
 3. FUNGAL DISEASE MONITORING CONIFERS CROPS OF BISHKEK CITY
Abstract
 1. Благоустройство города и городской экосистемы, не¬возможен без применения хвойных деревьев. Хвойные де-ре¬вья способны очищать городской воздух, но в то же вре¬-мя сами подвергаются различным заболеваниям. Боль¬ные и поврежденные хвойные деревья не только не улуч¬шают внешний вид городской экосистемы, а ещё и пред¬став-ляют реальную угрозу здоровью городского населения, так как споры различных грибков распростра¬няются очень быстро. В то же время высокий антропо¬генный фак¬тор, ослабляет деревья, а ослабленные деревья быст-рее поражаются грибковыми болезнями. В результа¬те ис-сле¬дования были обследованы четыре района города Биш-кек. Было обнаружено большое количество грибковых бо-лез¬ней, но встречались и бактериальные болезни. Основ¬ной целью мониторинга являлось каким видам болезни боль¬¬ше подвержены хвойные деревья и в каком из районах их больше встречается и как дальше бороться с этими за¬бо-леваниями.
 2. Шаарды көрктөндүрүүдө жана шаар экосисте¬ма-сын, ийнек жалбырактуу бак дарактарсыз элестетүү¬гө мүм¬күн эмес. Ийне жалбырактуу бак дарактар шаар¬дын аба¬сын тазалоого чоң салымын кошуу менен бирге¬ликте, өз¬дөрү да ар түрдүү илдеттерге чалдыгышыт. Илдетке чалдыккан ийнелүү бак дарактар жөн гана шаар экосис-т嬬¬ма¬сынын сырткы түзүлүшүн бузбастан, аны менен бир¬геликте шаар тургундарынын да, ден соолугуна зыян кел¬тирүү мүмкүнчүлүктөрүн туудурат, анткени козу ка-рын¬¬¬¬дык илдеттердин 6 споралары тез таралууга жөн¬дөм-дүү. Ушул эле учурда жогорку антропогендик фак¬тор бак дарактардын алсыздыгына алып келип, илдеттин бат өөрчүүсүнө жол ачат. Мониторинг учурунда Бишкек шаа-ры¬¬нын төрт району каралды. Натыйжада көптөгөн козу ка¬рындык илдеттер бар экендиги аныкталды, ошол эле мез¬гилде бактериалдык илдеттер да жок эмес. Мони¬то-ринг¬дин негизги максаты бул, ийне жалбырак¬туулар, ил-дет¬тин кайсы түрүнө көбүрөөк чалдыккандыгы жана ка鬬сы райондо көбүрөөк таркалгандыгы, жана ошондой эле коргоодо кандай иш чараларды көрүүгө мүмкүн экен-диги.
 3. Improvement of the city and urban ecosystem is impossible without the use of conifers. Conifers are able to clean the city air, but at the same time, they themselves are exposed to various diseases. Sick and damaged conifers not only do not improve the appearance of the urban ecosystem but also pose a real threat to the health of the urban population, as spores of various fungi spread very quickly. At the same time, a high anthropogenic factor weakens trees, and weakened trees are more likely to be affected by fungal diseases. As a result of the study, four districts of the city of Bishkek were examined. A large number of fungal diseases were found, but bacterial di¬sea¬ses were also found. The main purpose of monitoring was which types of the disease are more prone to conifers and in which of the areas they are more common and how to continue to deal with these diseases.
Keywords
 1. мониторинг, хвойные, болезнь, гриб, бактерия, город Бишкек, деревья.
 2. : мониторинг, ийне жалбырактуулар, илдет, козу карын, бактерия, Бишкек шаары, дарактар.
 3. monitoring, coniferous, disease, fungus, bacteria, Bishkek city, trees.
Authors info
 1. Конурбаева Махабат, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат биологических наук, старший преподаватель. Аскарова Айдана, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Конурбаева Махабат, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, биология илимдеринин кандидаты, ага окутуучу. Аскарова Айдана, Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Makhabat Konurbaeva, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic, сandidate of biological sciences, a senior lecturer. Aidana Askarova, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic, master student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Конурбаева М.У., Аскарова А.К. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР ГОРОДА БИШКЕК. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 62-69