New issue

2019, №: 11

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Зурдинова А.А., Кубанычбек кызы А., Зурдинов А.З.
 2. Зурдинова А.А., Кубанычбек кызы А., Зурдинов А.З.
 3. A.A. Zurdinova, Kubanychbek kyzy A., A.Z. Zurdinov
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
 2. ЖАШЫ УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫН ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРДИ КОЛДОНУУСУ: ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК КӨМӨК КӨРСӨТҮҮНҮН КӨЙГӨЙЛӨРҮ
 3. THE USE OF DRUGS IN THE ELDERLY: PROBLEMS OF PHARMACEUTICAL CARE
Abstract
 1. Фармакотерапия на сегодняшний день является ос-нов¬ным видом лечения большинства заболеваний. Она ока-зы¬вает влияние на исход, выживаемость и качество жиз-ни пациентов. Фармакотерапия должна быть на¬прав¬лена на проведение эффективного, грамотного, без¬опасного и рационального лечения. На начало 2017 года в Кыргызской Рес¬публике проживало 447,9 тыс. граждан старше тру¬до-способного возраста (63 года и старше), или почти каж-дый седьмой житель республики, т.е. чис¬ленность лю¬дей пожилого возраста Кыргызстана посте¬пенно приб¬ли-жается к порогу старости. Согласно иссле¬до¬ваниям спе¬-циалистов, увеличение числа пожилых людей среди на¬се-ления повлечет за собой к росту общей потреб¬ности в ме-дицинской и социальной помощи. Общеиз¬вест¬но, что по-жилые люди отличаются от молодых по ряду изме¬не¬ний в организме, которые несомненно влияют на фарма¬ко¬ки-нетику и фармакодинамику лекарственных средств. Для повышения качества медицинской и фарма¬цев¬тической по¬мощи людям пожилого и старческого возраста требуе-тся совершенствование лекарственной и информационно-консультационной помощи указанной ка¬те¬гории потреби-те¬лей, которые в перспективе составят более 25% насе¬ле-ния. В статье приводятся результаты анализа фарма¬цев-тического рынка страны с позиции обес¬печения лиц по¬жи-лого возраста лекарствами, а также данные совре¬мен¬ной литературы о роли и проб¬лемах оказания фарма¬цев¬ти-ческой помощи в гериатри¬ческой практике.
 2. Фармакотерапия азыркы күндө көпчүлүк ооруларды да¬рылоонун негизги түрү болуп саналат жана бейтап¬тар-дын жашоосунун жыйынтыгына, ошондой эле анын са-патына таасирин тийгизет. Фармакотерапия натый¬ж¬а-луу, сапаттуу, коопсуз жана сарамжалдуу дарылоого багытталуусу зарыл. 2017-жылдын башында Кыргыз Рес-пуб¬ликасында жашаган 447,9 миң жарандардын жашта-ры эмгекке жарамдуу жаштан (63 жаштан жогору өйдө, же дээрлик ар бир жетинчи тургуну улгайган курактагы адамдарды түзгөн. Демек кыргызстандыктар акырындык менен карылыктын чегине жакындап бара жатат жана келечекте 25%дан ашык калктын санын түзөт. Адис¬тер¬дин изилдөөлөрүнө ылайык, калктын арасында улгай¬ган¬ адам¬дардын санынын көбөйүшү медициналык жана со¬циал¬дык жардамга болгон жалпы муктаждыктын өсү¬шүнө алып келет. Белгилүү болгондой, улгайган адам¬дар денесиндеги бир катар өзгөрүүлөр боюнча жаштар¬дан айырмаланып турат, ал дары-дармек каражаттары¬нын фармакокинетикасына жана фармакодинамикасына сөз¬сүз таасир этет. Ошондуктан, жашы улгайган адам¬дарга жана картайган кишилерге медициналык жана фар¬ма¬цев¬ти¬калык жардам көрсөтүүнүн сапатын өркүндө¬түү зарыл. Ошого байланыштуу тиешелүү дары-армек менен кам¬сыз кылуу менен катар маалымат-консульта¬ция¬лык жар¬дам көрсөтүү ушул категориядагы бейтап¬тар үчүн өтө керектүү болуп саналат. Бул макалада жашы улгай¬ган адамдарды дары-дармектер менен камсыздандыруу бо¬юн-ча мамлекеттик фармацевтикалык жардам көрсө¬түү¬нүн жана ошондой эле гериатриялык практикада кез¬де¬шүүчү фармацевтикалык көмөк көрсө¬түү көйгөйлөрү жа¬на анын ролу боюнча заманбап изил¬дөөнүн жыйын¬ты¬гы берилет
 3. Pharmacotherapy today is the main treatment for most diseases. It affects outcome, survival, and quality of life for patients. Pharmacotherapy should be aimed at effective, competent, safe and rational treatment. At the beginning of 2017 In the Kyrgyz Republic, there were 447.9 thousand citizens older than working age (63 years and older), or almost every seventh resident of the republic, i.e. the number of elderly people in Kyrgyzstan is gradually approaching the threshold of old age. According to specialist studies, an increase in the number of elderly people in the population will lead to an increase in the overall need for medical and social assistance. It is well known that older people differ from young people in a number of changes in the body, which undoubtedly affects the pharmaco¬ki¬ne¬tics and pharmacodynamics of drugs. To improve the quality of medical and pharmaceutical care for the elderly and senile, it is necessary to improve the drug and information and coun¬se¬ling assistance to this category of consumers, which in the future will make up more than 25% of the population. The ar¬ticle presents the results of the analysis of the country's phar¬ma¬ceutical market from the standpoint of providing elderly people with medicines, as well as data from modern literature on the role and problems of providing pharmaceutical care in geriatric practice.
Keywords
 1. дарынын терс таасирлери, жашы ул¬гайган адамдар, полифармация, дары-дармек, дарылоо, маа-лыматтандыруу, критерийлер, фармацевтикалык кө¬мөк.
 2. нежелательные лекарственные реак¬ции, пожилые люди, полифармация, лекарства, лече¬ние, информирование, критерии, фармацевтическая по¬мощь.
 3. adverse drug reactions, the elderly, poly¬phar¬¬macy, medications, treatment, information, criteria, phar¬ma¬ceutical care.
Authors info
 1. Зурдинова Аида Аширалиевна, Кыргызско- Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, доцент. Кубанычбек кызы Айгерим, Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант. Зурдинов Аширалы Зурдинович, Кыргызско- Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор медицинских наук, профессор.
 2. Зурдинова Аида Аширалиевна, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, доцент. Кубанычбек кызы Айгерим, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант. Зурдинов Аширалы Зурдинович, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, медицина илимдеринин доктору, профессор.
 3. Aida Zurdinova, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, associate professor. Kubanychbek kyzy Aigerim, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate. Ashiraly Zurdinov, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of medical sciences, professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Зурдинова А.А., Кубанычбек кызы А., Зурдинов А.З. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 33-41